متاسفانه جستجوی شما برای affective+theory+of+mind نتیجه دقیق به همراه نداشت.