متاسفانه جستجوی شما برای affective+inhibition نتیجه دقیق به همراه نداشت.