متاسفانه جستجوی شما برای addiction+tendency نتیجه دقیق به همراه نداشت.