متاسفانه جستجوی شما برای adaptive+threshold نتیجه دقیق به همراه نداشت.