متاسفانه جستجوی شما برای acute+stress+disorder نتیجه دقیق به همراه نداشت.