متاسفانه جستجوی شما برای acute+mental+fatigue نتیجه دقیق به همراه نداشت.