متاسفانه جستجوی شما برای actuality+and+potentiality نتیجه دقیق به همراه نداشت.