متاسفانه جستجوی شما برای actor+partner+interdependence+model نتیجه دقیق به همراه نداشت.