متاسفانه جستجوی شما برای acquiescent+response+set نتیجه دقیق به همراه نداشت.