متاسفانه جستجوی شما برای accomplishment+quotient نتیجه دقیق به همراه نداشت.