متاسفانه جستجوی شما برای accommodation+coefficient نتیجه دقیق به همراه نداشت.