متاسفانه جستجوی شما برای accidental+reinforcement نتیجه دقیق به همراه نداشت.