متاسفانه جستجوی شما برای acceptance+tolerance نتیجه دقیق به همراه نداشت.