دیکشنری تخصصی ایرانیان

acceptance criteria

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی برق

ضوابط پذیرش

[مدیریت پروژه] معیارهایی که بایدپیش از پذیرش تحویلی‌های پروژه رعایت شود|||[مهندسی مخابرات] معیاری که باید در سامانه یا اجزای آن رعایت شده ‏باشد تا کاربر یا مشتری یا سایر هستارهای مجاز آن را بپذیرند.

لغات تخصصی مربوط به کار

ضوابط پذیرش

[مدیریت پروژه] معیارهایی که بایدپیش از پذیرش تحویلی‌های پروژه رعایت شود|||[مهندسی مخابرات] معیاری که باید در سامانه یا اجزای آن رعایت شده ‏باشد تا کاربر یا مشتری یا سایر هستارهای مجاز آن را بپذیرند.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی صنایع

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.