متاسفانه جستجوی شما برای academic+motivation+scale نتیجه دقیق به همراه نداشت.