abutment


abutment

بست دیوار

پیه جناحی

مجاورت

اتصال

دیکشنری جامع مهندسی عمران

نیمپایه

دیکشنری جامع مهندسی عمران

پایه جناحی

دیکشنری جامع مهندسی عمران

کوله

دیکشنری جامع مهندسی عمران

کرانپایه

دیکشنری جامع مهندسی عمران

پایه

دیکشنری جامع مهندسی عمران

پایه کناری

دیکشنری جامع مهندسی عمران

تکیه گاه

دیکشنری جامع مهندسی عمران

پایه کناری پل

دیکشنری جامع مهندسی عمران

کنار

دیکشنری جامع مهندسی عمران

طرف

دیکشنری جامع مهندسی عمران

مرز

دیکشنری جامع مهندسی عمران

حد

دیکشنری جامع مهندسی عمران

در پل سازی نیم پایه

دیکشنری جامع مهندسی عمران

پشت بند دیوار

دیکشنری جامع مهندسی عمران

بست دیوار

دیکشنری جامع مهندسی عمران

نزدیکی

دیکشنری جامع مهندسی عمران

مجاورت

دیکشنری جامع مهندسی عمران

اتصال دیوار پشتیبان

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تکیه گاه

کنار

طرف

مرز

حد

در پل سازی نیم پایه

پایه جناحی

پشت بند دیوار

نزدیکی

دیکشنری تخصصی پزشکی

پشتیبان

دیکشنری تخصصی پزشکی

ساختار پشتیبان برای نگهداشتن فشار جانبی یا افقی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مانند دندان ثابت شده برای قالب ثابت یا متحرک

اگر به دنبال یک ترجمه تخصصی هستید، تنها چند کلیک با مترجمین تخصصی فاصله دارید:

با استفاده از کد تخفیف dictionaryStart سفارش خود را با 5% تخفیف در ترجمه تخصصی ایرانیان ثبت کنید تا توسط مترجمین تخصصی در رشته شما انجام گیرد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی