متاسفانه جستجوی شما برای abriviated+addressing نتیجه دقیق به همراه نداشت.