متاسفانه جستجوی شما برای ablique+coordinates نتیجه دقیق به همراه نداشت.