دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری لغات عمومی

این دیکشنری شامل لغات متداول و رایج در زبان انگلیسی است و می تواند برای یافتن معادل فارسی یا انگلیسی یک کلمه یا اصطلاح مورد استفاده قرار گیرد.