دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی برق

دارای لغات تخصصی مخابرات، الکترونیک، قدرت و ....