دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی اقتصاد یک فرهنگ لغات جامع است که تمامی رشته ها و زمینه های اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد. این دیکشنری دارای لغات تخصصی در رشته اقتصاد انرژی،اقتصاد اسلامی ، بانکداری اسلامی، اقتصاد نظری، اقتصاد شهری و منطقه‌ای، اقتصاد محیط‌زیست،اقتصاد شهری و منطقه‌ای،اقتصاد مالی و توسعه اقتصادی است.