دیکشنری تخصصی دندانپزشکی (انگلیسی به فارسی)

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی شامل واژه ها و اصطلاحات رایجی است که در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. در این لغت نامه هریک از اصلاحات تخصصی به همراه توضیحات آن آمده است تا برای افرادی که تسلطی در این زمینه ندارند، نیز مفید باشد.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

A| accessory| accessory canal| accessory tooth| agenesis| alignment| alveolar| alveolar bone| alveolar process| angle| ankylosed tooth| ankylosis| anodontia| anterior| anterior teeth| antrum| apex| app| B| bicuspid| bifurcate| bifurcated| bony| bony socket| buccal| C| C E J| canine| canine eminence| cavity| cementoenamel junction| cemento enamel junction| cementum| central incisor| cervical| cervical embrasure| cervical line| cervix| chin cap| chin cup| cingulum| clinical| clinical crown| clinical root| comminution| contact| contact area| contour| control panel| crown| curve| curve of monson| curve of spee| curve of wilson| cusp| cusp of carabelli| D| D E J| deciduous| deciduous dentition| dental| dental laboratory| dental lamina| dental technician| dentin| dentine| dentinoenamel junction| dentino enamel junction| dentist| dentistry| dentition| dilaceration| diphyodont| E| embrasure| enamel| enamel cuticle| endodontia| epithelial attachment| eruption| esthetic| esthetics| facial| gingiva| gingival line| height| hyrax| hyrax appliance| interproximal| labial| line| lingual| mandibular canine| mandibular central incisor| mandibular first molar| mandibular first premolar| mandibular lateral incisor| mandibular lower left| mandibular lower right| mandibular second molar| mandibular second premolar| margin| marginal| maxilla| maxillary| maxillary arch| maxillary canine| maxillary central incisor| maxillary first molar| maxillary first premolar| maxillary lateral incisor| maxillary second molar| maxillary second premolar| maxillary third molar| maxillary upper left| mix| mixed| mulberry| occlusal| occlusal embrasure| occlusal surface| oral| orthodontic| orthodontic appliance| orthodontic appliances| permanent| point| posterior| pulp| pulp canal| pulp cavity| pulp chamber| pulp horns| root| root canal| sagittal| succedaneous| succeed| supernumerary| transitional| transverse| vestibular|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.