دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی بازرگانی

کلمات تخصصی مرتبط با بازرگانی به همراه ممعادل های آن ها در این دیکشنری وجود دارند. حوزه های تحت پوشش این دیکشری موارد موجود در مدیریت بازرگانی و برخی موارد عمومی بازرگانی هستند.