دیکشنری جامع مهندسی عمران (انگلیسی به فارسی)

بدون شک دیکشنری فوق، جامع ترین و کامل ترین دیکشنری موجود در بین کلیه گرایش های مهندسی عمران است.

مشاهده کلمات دیکشنری جامع مهندسی عمران

ablation| abrasion| abrasion resistance| abrasive| abrasive drill| absolute angular acceleration| absolute angular motion| absolute artesian well| absolute capacity| absolute humidity| absolute magnitude| absolute maximum bending moment| absolute maximum grade| absolute mean square error| absolute motion| absolute orientation| absolute parallax| absolute path| absolute rotational stiffness| absolute roughness| absolute stiffness| absolute traffic capacity| absolute velocity| absolute viscosity| absolute wave velocity| absorption| absorption losses| absorption of water| abutment| abutment pier| accelerating| accelerating admixture| acceleration delay| acceleration due to gravity| acceleration lane| acceleration of gravity| acceleration polygon| acceleration road| acceleration spectrum| accelerator| accelerogram| access| access gallery| access point| access ramp| access road| access well| accessibility| accident| accident area| accident black spot| accident causation| accident characteristics| accident cost| accident frequency| accident preventation| accident rate| accident reconstruction| accident reduction| accident report| accident severity| accident spot| accident statistics| accident study| accident trend| accident type| accident zone| accidental| accidental action| accidental combination| accidental eccentricity| accident severity reduction| accommodation| accretion| accuracy| acid slag| acidity| acidity of wastewater| acoustics| acre| activated carbon| activated sludge| activation| active earth pressure| actual velocity| addition| additional eccentricity| additive| adhesion| adhesion agent| adhesive| adhesive tape| adhesive water| adiabatic| adit| adjust| adjustable weir| adjustable wrench| adjusting screw| adjustment| adjustment curve| admixture| adobe| adsorb| adsorbed water| adsorption| advance sign| adverse slope| advertising sign| aeolian| aeolian sand| aerate| aerated concrete| aerated lagoon| aeration| aeration drainage| aeration method| aeration tank| aerator| aerial photo| aerial photogrammetry| aerial photography| aerodrome| aerodrome beacon| aerodrome elevation| aerodrome identification sign| aerodrome reference point| aerodynamic| aerology| aerometer| afflux| agglomerate| agglomeration| aggradation| aggregate| aggregate / cement ratio| aggregate interlock| aggressive| aggressive liquid| aggressive water| agitation| agitator| agreement| agreement area| aiming line| air brick| air chamber| air conditioning| air entrainment| air line| air traffic| aircraft| aircraft landing area| aircraft parking area| airflow| airfoil| airplane landing area| airplane parking area| airport| airport access plan| airport planning| airtight| aisle| aisle width| alabaster| alcove| alidade| alighting| alighting interval| alighting period| alignment| alignment chart| alkali expansion| alkali aggregate reaction| alkaline| alkaline water| alkalinity| Allen wrench| alley| alligator crack| allocation| allowable| allowable load| allowable shearing stress| allowable soil pressure| allowable stress| alloy| alloy steel| alluvial| alluvial cone| alluvial deposit| alluvial fan| alluvial plain| alluvial river| alluvial soil| alluvial well| alluviation| alluvium| altimeter| altitude| alumina| aluminous cement| ambient| amorphous| amortization| amplification factor| amplifier| amplitude of vibration| anaerobic bacteria| analogy| analyse| analyser| analysis| analysis factor| analysis of fresh concrete| analytical| analytical aerial triangulation| analytical examination| analytical function| analytical photogrammetry| anchor| anchor block| anchor bolt| anchor ice| anchor plate| anchor rod| anchor wall| anchorage| anchorage bond| aneroid| angle| angle blade| angle float| angle iron| angle of coverage| angle of external friction| angle of flare| angle of friction| angle of horizontal flare| angle of incidence| angle of incident light| angle of internal friction| angle of obliquity| angle of parking| angle of repose| angle of rotation| angle of sag| angle of shearing resistance| angle of slope| angle of splay| angle of true internal friction| angle of turn| angle of twist| angle of vertical flare| angle of wall friction| angle parking| angle section| angular| angular acceleration| angular aggregate| angular coefficient| angular deformation| angular impulse| angular momentum| angular orientation| angular parallax| angular perspective| angular position| angular velocity| angularity| angularity correction| anhydrite| anisotropic| annealing| annual flood| annual storage| annular| annular drainage| annular jet| annulus| anticlastic curvature| antifoaming agent| antifreeze| aperture| apparent velocity| applied stress| approach| approach area| approach nose| approach ramp| approach speed| approach width| approval| approximate| approximate assumption| apron| aqueduct| aquifer| aquifuge| arc| arc blow| arc brick| arc voltage| arc welding| arcade| arch| arch abutment| arch action| arch bridge| arch center for crest| arch center line| arch culvert| arch dam| arch horseshoe| arch pressure| arch section| arch span| arch spring line| arch thrust| archean| arched bent| arched bridge| arched culvert| arched roof| arched window| arching| architectural concrete| area| area control center| area grouting| area moment method| area of influence| area ratio| area study| area vector| area elevation curve| areal velocity| arenaceous| argillaceous| argillaceous sandstone| arid| arid erosion| armature| around| arrival| arrival gate| arterial| arterial drainage| arterial highway| arterial road| arterial route| artesian| artesian aquifer| artesian basin| artesian discharge| artesian flow| artesian head| artesian pressure| artesian spring| artesian water| artesian water power| articulated| articulated bus| articulated concrete slab| articulation| asbestos| asbestos cement| asbestos fiber| asbestos cement pipe| aseptic| asphalt| asphalt bleeding| asphalt coating| asphalt concrete| asphalt felt| asphalt finishing machine| asphalt flow| asphalt mat| asphalt mattress| asphalt membrane| asphalt plank| asphalt powder| asphalt revetment| asphaltite| assemble| assembly| assembly drawing| assessment| associated cost| asymmetrical distribution| atmospheric pressure| Atterberg| attraction| attrition| auditorium| auger| auger drilling| autoclave| autoclave test| automobile inspection| automobile usage| average| average annual flood| average available discharge| average bond stress| average daily consumption| average daily traffic| average discharge| average distance headway| average flow| average flow rate| average highway speed| average load criterion method| average overall travel speeds| average queue length| average shearing stress| average space headway| average speed| average spot speed| average stream flow| average stress| average time headway| average triangular misclosure| average trip length| average velocity| average velocity of groundwater| axial compressibility| axial deformation| axial depression| axial effect| axial flow| axial force| axial load| axial of continuity| axial plane| axial pressure| axial rigidity| axial strain| axial stress| axial symmetric| axial thrust| axial flow compressor| axial flow pump| axial flow turbine| axis of channel| axis of dam| axis of revolution| axis rigidity| axisymmetric flow| azimuth| back blowing| back pressure| back sight| back stay| backfill| backfill concrete| backfilling| backhoe| backing| backing off| backing strip| backwater| backwater curve| backwater effect| bacteria| badland| baffle| baffle drop| baffle fall| baffle pier| baffle platform| baffle wall| baffled outlet pipe drop| baffled weir| bail plug| bailer| balance| balance point| balance sheet| balance storage| balanced| balanced design| balanced failure| balanced flow| balanced footing| balanced reinforcement| balanced solution| balanced base foundation| balancing| balancing chamber| balancing reservoir| balcony| ball| ball bearing| ball clay| ball cock| ball faucet| ball joint| ball mill| ball of string| ball penetration| ball test| ball valve| ball and socket joint| ballast| ballasted grid roller| ball cock tank float| balling of cement| balling up| balloon| baluster| baluster rail post| balustrade| band| band chain| band conveyor| band matrix| band screen| band solver| banded| bank| bank cubic meter| bank cubic yard| bank groin| bank paving| bank protection| bank revetment| bank run| bank sluice| bank stabilization| bank storage| bank strengthening| bankfull discharge| bankfull stage| banking| banquette| bar| bar bender| bar chair| bar chart| bar diagram| bar joist| bar mat| bar member| bar rack| bar screen| bar size| bar spacing| barchan| barge| barite| bark| barograph| barometer| barometric efficiency| barometric pressure| barotropic| barrage| barrel| barrel drop| barrel outlet| barrel vault| barrel vault roof| barrete| barrier| barrier reef| barring paint| barrow| basalt| basaltic stratum|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.