دیکشنری تخصصی ایرانیان

زیست‌شناسی

این دیکشنری شامل واژگان تخصصی در حوزه علوم زیستی و زیست شناسی است. اصطلاحات تخصصی گرایش های زیست شامل ژنتیک، علوم جانوری، علوم گیاهی و... در این دیکشنری وجود دارند. انگل‌شناسی