دیکشنری تخصصی ایرانیان

باستان ‏شناسی

دیکشنری تخصصی باستان شناسی مجموعه ای از کلمات تخصصی رشته باستان شناسی، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی است که جمع آوری شده است.