دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی اصلاح نباتات اقتصاد کشاورزی اگروتکنولوژی اگروتکنولوژی - علوم علف‌های هرز امور زراعی امور زراعی و باغی انتقال آب آّبیاری و زهکشی آبیاری آبیاری ـ آبیاری و زهکشی باغبانی ترویج و آموزش کشاورزی حشره‌شناسی خاک‌شناسی زراعت