دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی هوافضا

لغات تخصصی هوافضا و برخی گرایش های نزدیک مانند حمل و نقل هوایی در این دیکشنری گنجانده شده است.