دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری و فرهنگ لغات تخصصی حسابداری شامل کلمات و اصطلاحات مرتبط با مجموعه حسابداری است. با توجه به نزدیکی کلمات تخصصی حسابداری و مدیریت مالی، برخی از لغات مرتبط با مدیریت مالی نیز در این دیکشنری وجود دارند.