محاسبه قیمت ترجمه مقاله و متون تخصصی

در این قسمت شما می توانید هزینه و زمان لازم برای ترجمه متون و مقالات تخصصی خود را برآورد نمایید. یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است ولی با توجه به این که تعداد صفحات یک متن می تواند بین تعداد کلمات متفاوتی را دربر گیرد، لذا نمی تواند معیار درستی برای محاسبه هزینه و زمان ترجمه باشد و به همین دلیل است که قیمت ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن محاسبه می شود. مدت زمان لازم برای ترجمه نیز وابسته به تعداد کلمات متن بوده و مدت زمان لازم برای ترجمه در سه سرعت مختلف در قسمت زیر قابل محاسبه است.

لطفا توجه داشته باشید:

  • مدت زمان محاسبه شده از لحظه پرداخت در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشات با حجم زیاد امکان پرداخت اقساطی وجود دارد.
  • با افزایش تعداد لغات متن، تا 30% تخفیف حجمی در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشاتی که تعداد کلمات آن کمتر از 250 کلمه است، هزینه 250 کلمه در نظر گرفته می شود.
  • در صورتی که سرعتی بیش از سرعت فوری مدنظر شما است، با تیم پشتیبانی از طریق تلگرام تماس بگیرد.
تعداد صفحه
کلمات معادل
مدت زمان
پلن طلایی
پلن نقره ای
پلن برنزی
تعداد صفحه
10-1 صفحه
کلمات معادل
2500-250 کلمه
مدت زمان
3-1 روز
پلن طلایی
صفحه ای 42910 تومان
پلن نقره ای
صفحه ای 28910 تومان
پلن برنزی
صفحه ای 20550 تومان
تعداد صفحه
25-10 صفحه
کلمات معادل
6250-2500 کلمه
مدت زمان
6-3 روز
پلن طلایی
صفحه ای 41830 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 28110 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 19940 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
50-25 صفحه
کلمات معادل
12500-6250 کلمه
مدت زمان
13-6 روز
پلن طلایی
صفحه ای 40530 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 27230 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 19310 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
100-50 صفحه
کلمات معادل
25000-12500 کلمه
مدت زمان
25-13 روز
پلن طلایی
صفحه ای 38110 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 25610 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 18160 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
200-100 صفحه
کلمات معادل
50000-25000 کلمه
مدت زمان
50-25 روز
پلن طلایی
صفحه ای 33280 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 22370 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 15870 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
500-200 صفحه
کلمات معادل
125000-50000 کلمه
مدت زمان
125-50 روز
پلن طلایی
صفحه ای 30060 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 20200 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 14330 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی