محاسبه قیمت ترجمه مقاله و متون تخصصی

در این قسمت شما می توانید هزینه و زمان لازم برای ترجمه متون و مقالات تخصصی خود را برآورد نمایید. یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است ولی با توجه به این که تعداد صفحات یک متن می تواند بین تعداد کلمات متفاوتی را دربر گیرد، لذا نمی تواند معیار درستی برای محاسبه هزینه و زمان ترجمه باشد و به همین دلیل است که قیمت ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن محاسبه می شود. مدت زمان لازم برای ترجمه نیز وابسته به تعداد کلمات متن بوده و مدت زمان لازم برای ترجمه در سه سرعت مختلف در قسمت زیر قابل محاسبه است.

لطفا توجه داشته باشید:

  • مدت زمان محاسبه شده از لحظه پرداخت در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشات با حجم زیاد امکان پرداخت اقساطی وجود دارد.
  • با افزایش تعداد لغات متن، تا 30% تخفیف حجمی در نظر گرفته می شود.
  • برای سفارشاتی که تعداد کلمات آن کمتر از 250 کلمه است، هزینه 250 کلمه در نظر گرفته می شود.
  • در صورتی که سرعتی بیش از سرعت فوری مدنظر شما است، با تیم پشتیبانی از طریق تلگرام تماس بگیرد.
تعداد صفحه
کلمات معادل
مدت زمان
پلن طلایی
پلن نقره ای
پلن برنزی
تعداد صفحه
10-1 صفحه
کلمات معادل
2500-250 کلمه
مدت زمان
3-1 روز
پلن طلایی
صفحه ای 33090 تومان
پلن نقره ای
صفحه ای 22180 تومان
پلن برنزی
صفحه ای 15820 تومان
تعداد صفحه
25-10 صفحه
کلمات معادل
6250-2500 کلمه
مدت زمان
6-3 روز
پلن طلایی
صفحه ای 32170 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 21600 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 15310 تومان با 2.6 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
50-25 صفحه
کلمات معادل
12500-6250 کلمه
مدت زمان
13-6 روز
پلن طلایی
صفحه ای 31170 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 20960 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 14850 تومان با 5.6 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
100-50 صفحه
کلمات معادل
25000-12500 کلمه
مدت زمان
25-13 روز
پلن طلایی
صفحه ای 29320 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 19710 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 13970 تومان با 11.3 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
200-100 صفحه
کلمات معادل
50000-25000 کلمه
مدت زمان
50-25 روز
پلن طلایی
صفحه ای 25600 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 17210 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 12200 تومان با 22.5 درصد تخفیف حجمی
تعداد صفحه
500-200 صفحه
کلمات معادل
125000-50000 کلمه
مدت زمان
125-50 روز
پلن طلایی
صفحه ای 23120 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی
پلن نقره ای
صفحه ای 15540 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی
پلن برنزی
صفحه ای 11020 تومان با 30 درصد تخفیف حجمی