دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

business planning| business practice| business premises| business private| business profit| business prosperity| business psychology| business purchasing cooperative| business record management| business records| business relations| business saving| business scard| business scheduling| business school| business sector| business situs| business statistics| business study| business system| business tenancy| business terms| business tour| business trade| business trades| business transaction| business transfer payments| business travel| business trend| business unionism| business unionism versus revolutionary unionism| business venture| business world| bust| busy man| busynees| busy signal| butcher| but for income| butt| butterfly spread| butty| buy| buyable| buyancy| buy back agreement| buy backs| buy back to| buy cash| buyer| buyer behaviour| buyer concentration| buyer of a call option| buyer s agents| buyer s credit| buyer s inflation| buyer s market| buyer s monopoly| buyer s option| buyer s over| buyer s right to route| buyer s strike| buyer s surplus| buy firm| buy in advance to| buying and selling| buying and selling large blocks of| buying back| buying budget| buying by specifications| buying capacity| buying dear and selling cheap| buying houses| buying long| buying motive| buying offices| buying on margin| buying power| buying rate| buy into to| buy out| buy out anyone| buy out insurance| buzzwords| by bidder| by estimation| by gone versus relevant alternative opportunities| by instalment sale| by operation of law| by product| by product method of cost accounting| by the piece| by virtue of| by way of compensation| by work| cabinet| cabinetmarker| cable| cable order| cable rate| cable tranfer| cabotage| cabtage| cach basis accounting| cacoeconomy| cadet| caesar management| caeteris paribus| calculated| calculated outlay| calculated risk| calculating| calculation| calculation risk| calculus| calculus of variations| callable bond| callable preferred stock| call analysis| call back pay| call compensation| called up capital| call for tenders| calling| calling card| calling cycle| calling loan| calling population| call off| call of more| call of more option| call of tender| call pay| call premium| call purchase| call rate| call receipt| call risk| call statement| call to account to| call up| call upon shareholders| calorie| cambist| can| canal| cancellation| cancelled| cancelled order| cancelled share| cancelling rule| cancel to| cancer| candidate| candle power| cane| canning| canning industry| canon| canonical| canon law| canons of taxation| canvass| canvasser| capability| capable| capacitance| capacitive| capacitor| capacitor stor| capacity| capacity cost| capacity factor| capacity level| capacity level output| capacity model| capacity of food supply| capacity planning| capacity ratio| capacity utilization| capacity utilization rate| capacity variance| capital account| capital accounting| capital accounts receipts| capital accumulated ratio| capital accumulation| capital aid| capital allowance| capital amortization| capital appreciation| capital appropriation| capital asset| capital assistance| capital augmenting technology| capital budget| capital budgeting| capital charges| capital circulnating| capital coefficient| capital commitment| capital concentration| capital constant| capital consuming| capital consumption| capital consumption allwance| capital contoroversy| capital controversy| capital cost| capital cost allowance| capital creation| capital decrease| capital deepening| capital depreciation| capital dividend| capital duty| capital efficiency| capital employed| capital equipment| capital expenditures budget| capital expenditures expansion| capital expenditures project| capital export| capital fight| capital fixed| capital flow| capital flow and balance of international| capital formation| capital fosters| capital funds| capital gain| capital gain or loss| capital gain tax| capital gearing| capital gearing ratio| capital goods| capital goods and credit| capital impairment| capital import| capital imports| capital in agneral| capital in cash| capital income| capital income ratio| capital inflow| capital in general| capital injection| capital intensity| capital intensity per workers| capital intensive| capital intensive economy| capital intensive goods| capital intensive industries| capital intensive production| capital intensive products| capital intensive sector| capital intensive technique| capital intensive technology| capital intensivity| capital interest| capital invested| capital investment| capital investment appraisal| capitalism| capitalism period| capital issue committee| capitalist| capitalist arrangement| capitalist class| capitalist country| capitalist cycle| capitalist development states| capitalist economy| capitalist factory| capitalist farmers| capitalist farming| capitalistic| capitalistic countries| capitalistic production| capitalistic system| capitalist ideology| capitalist integument| capitalist labour contract| capitalist mode of production| capitalist sector| capitalist social formation| capitalist society| capitalist spirit| capitalist state| capitalist system| capitalist tenant farmers| capitalization| capitalization issue| capitalization of land taxes| capitalization of profit| capitalization rates| capitalization ratio| capitalization unit| capitalized bank| capitalized cost| capitalized expense| capitalized market value| capitalized surplus| capitalized value| capitalized value standard| capitalize to| capital job ratio| capital labour ratio| capital lease| capital level| capital levy| capital libility| capital loss| capital market| capital market integration| capital mobility| capital money| capital movement| capital need| capital net return| capital of circulation| capital out flow| capital outlays| capital output ratio| capital owner| capital paid in| capital per head| capitalproductivity| capital profit| capital quickening| capital ratio| capital rationing| capital ratio per work| capital reconciliation statement| capital recovery| capital recovery factor| capital redemption yield| capital rent| capital requirement| capital requirements| capital reserve| capital reserving| capital resources| capital saving| capital saving bias| capital services| capital shortage| capital state| capital statement| capital stock| capital stock adjustment principle| capital stock tax| capital structure| capital supply| capital surplus| capital tax| capital theory| capital transaction| capital transactions account| capital transfer| capital transfer tax| capital turn| capital turnover| capital using| capital value| capital value computation| capital widening| capital worker ratio| capitation| capitation tax| capsule cargo| captains of industry| caption| captive| captive insurance company| captive market| captive mine| captive producer| captive shop| captive slave| capture theory| carat| cardinalism| cardinal measure| cardinal points| cardinal utility| cardinal utility theory| card punch| card punch machine| card rate| card reader| card reproducer| card stacker| card steward| card system| card vote| care| career| career accomplishment| career aspect| career aspiration| career change| career choice| career commitment| career development| career education| career expectations| career guidance| careerism| career mobility| career of individual| career open to talent| career opportunities| career path| career pattern| career planning| career plateau| career position| career profile| career services| care of| care of the aged| care of the disabled| care of the handicapped| care taker| cargador| cargo assurance| cargo handling| cargo list| caribbean communty and common market| carload| carnal abuse| carnet| carpenter| carpet| carriage| carriage capacity| carriage control| carriage forward| carriage free| carriage inwards| carriage outwards| carriage paid| carried forward| carrier| carrier lien| carrier system| carry| carry a resolution| carry back| carry costs| carry down| carry forward| carrying capacity| carrying charge| carrying charges| carrying cost|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.