دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

revolution| revolving credit| revolving credit plan| revolving fund| revolving letter of credit| reward| reward expectancy| reward of risk taking| reward power| reward structure| reward system| rework| rider| rig| rigged market| rigging the market| right| right letter| right market| right of redemption| right of representation| right of way| rights issue| rights of issue| right to bargain| right to work laws| rigid institutions| rigidity of costs| rigidity of economic system| rigidity of prices| rigid prices| ring| ringing out| ring money| ring out| ring out a transaction to| ring trading| rising expectations| risk adjusted discount rate| risk analysis| risk avesion| risk bearer| risk bearing| risk capital| risk capital pooling| risk decisions| risk increase| riskless rate| risk manager| risk money| risk of fire and thuderbolt| risk premium| risk ratio| risks and damages covered| risk spreading| risk taking| risky| risk yield| rival| rival brand| rival commodities| rival demand| rivalry| rival supply| river assurance| road bill| road haulage| road haulier| road tax| robbery insurance| robot| robotics| rock bottom price| role| role ambiguity| role analysis team building| role conflict| role perception| role play| role set| roll back| roll back policy| rolling adjustment| rolling budget| rolling plan| rolling readjustment| rolling stock| roll over to| romote job entry| romour intensity formula| room attendant| roping| rotary whell card file| rotating shift| rotation| rotation file| rotation shift| rotation training| roundabout process| roundabout production| round of wage increase| roundsman| round trip| round turn| roup| routine| routine task| routing control form| rowan incentive payment system| rowan premium plan| royal exchange| royalty interest| rubber cheque| rude material| rule| rule of capture| rule off to| rule of reason| rule rate making| rules of craftsmanship| ruling| ruling forecast| ruling price| rumour| run| runaway| runaway inflation| runaway investment| runaway production| runaway rate| runaway shop| run book| runner| running account| running broker| running cost| running days| running down clause| running expenses| running from| running inventory| running payment| running royalty| running yield| run of the market| run on a bank| run the program| rural| rural area| rural community| rural credit bank| rural development| rural economy| rural market| rural migration| rural population| rural society| rural underemployment| rural urban contribution| rural worker| ruthless competition| sabotage| sabotage industrical| sabotage strike| sack| sacking| sacrifice| saddle point| safe| safe box| safe custody| safe deposit company| safe estimite| safegauring of duty| safeguarding| safeguard to| safe investment| safety| safety committee| safety department| safety device| safety director| safety factor| safety fund bank system| safety motive| safety needs| safety of assets| safety officer| safety program| safety stock| safety training| sagging market| salable| salariat| salaried| salaried jobs| salaried partner| salaries and wages account| salaries payable| salary| salary adjustment| salary administration| salary compression| salary conversion defference| salary grade| salary increase| salary increment| salary range| salary review| salary roll| salary schedule| salary standardization| salary structure| sale| saleable| sale and excise taxes| sale and leaseback| sale at auction| sale by auction| sale by description| sale by sample| sale by tender| sale ex bond| sale for account| sale income| sale invoice| sale of goods| sale on approbation| sale on approval| sale or return| sale price| sales account| sales accounting| sales administration| sales agent| sales aid| sales allowance| sales analysis| sales analyst| sales anchors| sales audit| sales book| sales budget| sales campaign| sales charges| sales clerk| sales collector| sales commission| sales contour| sales costs| sales curve| sales day book| sales department| sales director| sales discount| sales drive| sales engineer| sales features| sales finance company| sales force| sales force composit method| sales forecast| sales forecasting| sales for the account| sales incentive| sales index| sales inquiry| sales invoice| sales journal| sales lady| sales ledger| sales line| sales literature| salesman| sales manager| salesmanship| sales maximization hypothesis| sales mix| sales of currencies| sales on account| sales on credit| sales orders processing| sales orders received| sales pitch| sales potential| sales promotion| sales prospect| sales quota| sales records| sales register| sales representative| sales return| sales return journal| sales revenue| sales room| sales salary expense| sales schedule| sales slip| sales structure| sales talk| sales tax| sales taxation| sales tax payable| sales territory| sales ticket| sales turnover| sales unit| sales value| sales velocity report| sales volume| sales with option of redemption| sales worker| salvage| salvage objects| salvage value| sample| sample design| sample distribution| sampleed population| sample matched| sample mean distribution| sample nonrepresentative| sample random| sample representative| sample selection error| sample space| sample statistics| sample survey| sample unit| sample values| sampling| sampling accidental| sampling area| sampling behaviour| sampling block| sampling controlled| sampling design| sampling distribution| sampling distribution differences| sampling efficiency| sampling error| sampling frame| sampling horizontal| sampling inspection| sampling nonprobability| sampling plan| sampling population| sampling probability| sampling procedure| sampling quota| sampling random| sampling rate| sampling scheme| sampling simple random| sampling size| sampling stratified| sampling structure| sampling survey| sampling systematic| sampling theory| sampling unit| sampling variability| sampling vertical| sampling without replacement| sampling with replacement| sanborn map| sanction| sanction meconomic| sanction system| sandwich courses| sandwich training| sanitary control| sanitary engineering| sanitary facilities| sanitary inspectorate| sanitary planning| satiate| satisfaction| satisfaction of needs| satisfactory| satisfactory control| satisfactory decision making| satisfactory results| satisfiers| satisfying| satisfying behaviour| saturation| saturation limit| saturation point| save to| save to as you earn| saving| saving account| saving account register machine| saving and loan association| saving bank| saving bank book| saving bonds| saving certificate| saving deficit| saving deposit| saving function the| saving method of scab| saving of labour| saving ratio| saving schedule| savings method of| saving turnover ratio| saving withdrawal ratio| scalability| scalar chain| scalar chain principle| scalar process| scalar quantity| scalar status| scale| scale absolute| scale additive| scale difficulty| scale effect| scale factor| scale interval| scale line| scale nominal| scale of measurement| scale of preference| scale of prices| scale of production| scale of relevance| scale ordered metric| scale ordinal| scale parameter| scale ratio| scale value| scaling indirect| scaling methods of| scalling| scalling indirect| scalling methods of| scalp| scalper| scalping| scan| scanlon plan| scanning| scan period| scan to| scanty| scanty income| scarce| scarce currency| scarce purchasing| scarce resources| scarcity| scarcity and choice| scarcity of capital| scarcity rent| scarcity value| scartter diagram| scatter chart| scatter diagram| schedular| schedule| schedule bonds| schedule cost| scheduled completion data| scheduled cost| schedule demand| scheduled investment| scheduled maintenance| scheduled prices| scheduled property| schedule of accounts payable| schedule of accounts receivable| schedule of insurance| schedule of prices| schedule of prices and quantites| schedule of working capital| schedule policy| schedule rating| schedule rating insurance| schedule supply| schedule tax| schedule to| schema| scheme| scientific management| scientific model| scientific research| scientilla of evidence| scoop| scope limitation| scope of authorities| scope of internal auditing work| scope of liability| scope of operations| scouting| scrambled merchandising| scrappage| scrapped materials| scrapping| scrap value| scrap works| screen| screening hypothesis| screening process| scrip certificate| scrip dividend| scripholder| scrip issue| scrivener| scruff| scruffle| scuttebutt| sea borne shipping| sea born trade| sea carriage| sea insurance| seal| seance| search| search costs| search exhaustive| search firms| search parallel| search serial| search to| search unemployment| search warrant| seasonal adjustment| seasonal corrections| seasonal demand| seasonal discount| seasonal disequilibrium| seasonal effect|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.