دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات لغات تخصصی مربوط به کار

conclusive| concomihant information| concomitant information| concooperative equilibrium| concord| concordance| concordant| concrete| concrete commodity| concrete labour| concrete objects discrimination| concrete operational stage| concrete operations| concrete racial group| concrete situation| concrete system| concretization| concurrent| concurrent audit| concurrent insurance| concurrent reinforcement| concurrent validity| condemnation| condemn to| condensation| condensation of class forces| condense| condensed balance sheet| condensed comparative balance sheet| condensed comparative income statement| condensed financial statement| condensed income statement| condition| conditional| conditional acceptance| conditional agreements| conditional aid| conditional order| conditional reserves| conditional right| conditional sale| conditional sales agreement| conditional sales contract| conditional sales lease| conditional statistics| conditional upon reciprocal action| conditioned participation| conditioned reflex| conditioned stimulus| conditioning| condition of consistency| condition of employment| condition precedent| conditions| conditions of dynamic stability| conditions of economic progress| conditions of employment| conditions of migration| conditions of production| conditions of sale| conditions of work| conduct| conductitious| conductive| conductor| conductorship| conduct to| confederation| confederation of employers| conference| conference coefficient| conference concept| conference leader| conference method| conference paper| conference report| confession| confidence| confidence coefficient| confidence interval| confidence level| confidence limits| confidence problem| confidential| confidential documents| confidential information| confidential inquiries| confidentiality| confidential letter| confidential records| confined work| confirm| confirmability| confirmable| confirmation| confirmation copy| confirmed credit| confirmed letter of credit| confirmer| confirming bank| confirming house| confirming reaction| confiscated commodity| confiscation| confiscatory taxation| conflict| conflict analysis| conflict group| conflicting| conflicting controls| conflicting interest group| conflicting interest groups| confliction| conflictive| conflict model| conflict of gererations| conflict of interests| conflict of laws| conflict resolution| confluent analysis| conform| conformability| conformable| conformance testing| conformation| conformation copy| conformative| conformed letter| conformer| conformism| conformist| conformist behaviour| conformist society| conformity| conformity to law| confrontation| confusion| confusion of goods| congestion| congestion costs| conglomerate| conglomerate company| conglomerate merger| conglomerates| conglomeration| congregated crowd| congregation| congruence| conjectural behaviour| conjectural variations| conjoint| conmany underwriter| connected contract| connected production| connected set| connected system| connection| connective| connector| conscientious| conscientious objector| conscious| conscious experience| conscious labour| consciousness| consciousness industry| conscious parallelism| consensual validity| consensus| consensus of values| consensus planning| consentaneous| consent decree| consent dividend| consent letter| consequence| consequence analysis| consequence loss| consequences explanation| consequent| consequential damages| consequential loss| conservation| conservation of exhaustible resources| conservation of land| conservation programs| conservatism| conservatism concept| conservatist| conservative| conservative and unionist party| conservative estimate| conservative movement| conservative party| conservative self| considerable fortune| consideration| consign| consignation| consignatory| consignee| consignment| consignment distributer| consignment file| consignment invoice| consignment ledger| consignment note| consignment received ledger| consignment received record| consignment record| consignment sale| consignment stock| consignor| consistency| consistency check| consistency concept| consistency condition| consistency principle| consistent| consistent dicipline| consistent estimate| consistent estimator| console| consol hond| consolidated accounts| consolidated annuities| consolidated balance sheet| consolidated bond| consolidated debt| consolidated financial statement| consolidated fund| consolidated fund services| consolidated group| consolidated mortgage| consolidated mortgage bond| consolidated net profit| consolidated planning| consolidated statements| consolidated surplus| consolidated system| consolidate to| consolidation bond| consolidation ledger| consolidation of corporations| consolidation of shares| consolidation policy| consolidation surplus| consortium| consortium lending| conspicuous| conspicuous consumption| constancy| constant| constant amplitude| constant capital| constant company| constant condition| constant cost| constant cost industry| constant demand| constant discipline| constant dollar| constant dollar accounting| constant dollar plan| constant dollar values| constant efficiency| constant elasticity of substitution production function| constant erroe| constant marginal cost| constant marginal productivity| constant market share demand curve| constant of integration| constant outlay curve| constant percent of decreasing| constant price| constant rate| constant ratio plan| constant return| constant return to scale| constant service time| constant value| constitrain optimization| constituent analysis| constituent company| constitute to| constitution| constitutional| constitutional court| constitutional exclusiveness| constitutionalism| constitutional law| constitution of society| constitutive| constitutive norms| constrained shares corporation| constrain equation| constraint| constraint qualifications| construction| constructional| construction defects| construction industry| construction in progress| construction need| constructions| construction worker| construction work in progress| constructive| constructive approach| constructive delivery| constructive dismissal| constructive engagement| constructive loss| constructive method| constructiveness| constructive receipt| constructive total loss| constructive total loss insurance| constructivism| constructivist rationalism| construct related| construct validity| consultancy| consultant| consultant engineer| consultant report| consultation| consultation legal| consultative| consultative management| consult to| consumable| consumable goods| consumed cost| consume pole| consumer| consumer acceptance test| consumer action| consumer behaviour| consumer boom| consumer boycott| consumer budget| consumer capital| consumer choice| consumer credit| consumer credit control| consumer credit facilities| consumer demand theory| consumer detetminism| consumer disposable| consumer durable| consumer durable goods| consumer economics| consumer education| consumer enterprises| consumer equilibrium| consumer excess burden| consumer expenditure| consumer finance company| consumer goods| consumer goods and services| consumer imports| consumer industries| consumerism| consumer jury technique| consumer loan companies| consumer market| consumer non durable goods| consumer panel| consumer preference| consumer price| consumer product| consumer promotion| consumer protection| consumer psychology| consumer rationality| consumer sector| consumer semi durable goods| consumer society| consumer sovereignty| consummate| consumption| consumption and saving schedules| consumption boundary| consumption coefficient| consumption co operative| consumption co operative company| consumption co operative society| consumption credit| consumption curve| consumption diseconomies| consumption economies| consumption expenditures| consumption function| consumption function puzzle| consumption goods| consumption lending| consumption line| consumption loan| consumption of fixed capital| consumption of own production| consumption oriented| consumption pattern| consumption possibility line| consumption product| consumption schedule| consumption tax| consumption type of value added tax| consumption value| consumptive| consumptive use| contact| container| container bill of lading| containerization| containerized freight| container ship| contaminated food| contamination| contango| contangoable| contango broker| contango day| contango facilities| contango rate| contemporary| contemporary capitalism| contemporary organizational behaviour| content| content analyse| content analysis| content analysis method| contestable market| context| continental shift system| contingencies| contingency| contingency analysis| contingency approach| contingency duty| contingency fund| contingency plan| contingency planning| contingency reserve| contingency table| contingency theory| contingency view| contingent| contingent account| contingent annuity| contingent duty| contingent expense| contingent fees| contingent fund| contingent issuance| contingent liabilities| contingent loss| contingent obligation|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.