دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی روانشناسی

bipolar cells| bipolar temperament disorder| bird| birth| birth control| birth cry| birthday| birth injury| birth mark| birth order| birth rate| birth trauma| biserial correlation| bisexual| bisexuality| bit| bitemporal hemianopsia| bitter| bivariate| bizzare| bizzare delusion| black bile| black box| blackout| blacky pictures| blame| bland| blank experiment| blasphemous| blasphemy| bleeding| blending| blepherospasm| blind| blind alley| blind analysis| blind children| blind diagnosis| blind education| blindfold| blind matching| blindness| blinds| blind spot| blinking reflex| block| blockage| block counting test| block design test| blocking| blood| blood circulation| blood letting| blood pressure| blood stream| blue collar employees| blue print| blue yellow blindness| blumenfeld illusion| blunted affect| board| boarding school| board of directors| board of trutees| bodily| bodily kinesthetic| body| body build| body cell| body image| body image disturbances| body language| body mass index| body size| body sway test| body type| bogardus social distance scale| bogen cage| bolstering| bond| bone conduction| bookan| bookshop| boomerang effect| borderline| borderline mental deficiency| borderline mental retardation| borderline personality disorder| borderline psychosis| borderline schizophrenia| borderline state| boredom| boring| borkhar| bottle feeding| bottleneck| bottom| bound| boundary| bovarism| bowel training| boys| brace scale of motor ability| brachycephaly| brachydactyly| bradycardia| bradyglossia| bradykinesis| bradylalia| bradylexia| bradylogia| bradyphrenia| bradyscope| brahmanism| braille| brain| brain abscess| brain center| brain concussion| brain damage| brain drain| brain injured| brain injury| brain lesion| brain localization| brain potential| brain scan| brain stem| brain stimulation| brain storming| brain washing| brain waves| branch| branching| bravery| break down| breast feeding| breast neoplasms| breathe| breathing| breeding| brief| brief psychotherapy| brief reactive psychosis| briggs meyers type indicator| bright| brightness| brightness adaptation| brightness contrast| bril| brilliance| bring| bring back| bring out| broad| broaden| broken home| broken marriage| brontophobia| brown sequard syndrome| bruxism| bryngelson glapsy test| bud| buddhism| buddhist| buffer| buffonery psychosis| build| building| bulb| bulimia| bulimia nervosa| bump| bundle| bureaucracy| bureaucratic| burned out schizophrenic| burnout| burnt| business| butterfly| buy| bystander| bystander effect| by themselves| c| ca| cachexia| cachexis| cacodemonomania| caffeine| cage| calcarine fissure| calcarine sulcus| calculation| calculator| calibration| california achievement tests| california psychological inventory| california tests of mental maturity| california tests of personality| call| calm| calorie| calorimeter| calory| calvus hystericus| camp| campimeter| campus| canal| canalization| cancel| cancellation| cancellation test| cancer| canine teeth| cannabis| cannabis indica| cannabis sativa| cannibalism| cannula| canon| canonical correlation| capability| capable| capacity| capgras syndrome| capillary| capital punishment| captivity| capture| carbon dioxide therapy| card| cardiac| cardinal| cardiogram| cardiograph| cardiography| cardiology| cardiovascular diseases| cardiovascular system| card sorting test| care| carebaria| career| career development| careful| carefully| care giver| caregiver| carotid artery| carpal age| carrying out| carry out| cartesian coordinates| cartesianism| cartilage| case| case analysis| case history| case study| cassettes| caste| caste system| castration| castration anxiety| casual attributions| cat| catabolism| catagelophobia| catalepsy| catalexia| catalyzer| catamnesis| cataphasia| cataplexy| catastrophe| catastrophic| catathymic amnesia| catatonia| catatonic| catatonic rigidity| catatonic schizophrenia| catatonic stupor| catchment area| catch trial| catecholamines| categorical| categorical imperative| categories| categorized| category| caterpillar| catharsis| catharsis abreaction| cathartic method| cathexis| cathod ray tube| catoptrics| cattell infant scale| caudad| caudal| caudate nucleus| causal| causal explanation| causalgia| causality| causal relationship| causation| causative| cause| cause and effect| caused| ceeb| ceiling| ceiling effect| celibacy| cell| cell assembly| cell body| cellular| cenotrope| censorship| census| census data| center| centile| centile rank| central| central canal| central convolution| central fissure| central gyrus| centralism| centralist| centralization| centralized system| central limit theorem| central nervous system| central sulcus| central tendency measures| centration| centrifugal| centripetal| centroid method| cephalalgia| cephalgia| cephalic index| cephalization| cer| cerebellar| cerebellar cortex| cerebellar peduncle| cerebellum| cerebral| cerebral arteriosclerosis| cerebral compression| cerebral contusion| cerebral cortex| cerebral dominance| cerebral electrotherapy| cerebral hemisphere| cerebral hemispheres| cerebral himisphere| cerebral laceration| cerebral localization| cerebral palsied children| cerebral palsy| cerebral peduncle| cerebral sclerosis| cerebral vascular accident| cerebration| cerebro spinal| cerebro spinal axis| cerebro spinal fluid| cerebrotonia| cerebrotonic| cerebrum| ceremonial| cermonies| certain| certainly| certainty| certification| certified| certitude| cff| chain| chained reinforcement| chaining| chain of command| chain reflex| chain work| challenge| challenger| challenges| challenging| chance| chance error| chance level| chance variations| change| change of life| changes| changing| channel| channel capacity| channelling| chaos| chaotic| chapter| character| character analysis| character disorder| characteristic| characteristic curve| characteristic equation| characteristic roots| characteristics| characterize| characterized| character neurosis| characterologist| characterology| character training| character trait| charisma| charismatic| charity| charity organization| charm| charpentier bands| charpentier koseleff illusion| chart| chauvinism| cheating| checking| checklist| chemical| chemical sense| chemoreceptor| chemotherapy| chess board illusion| chest| child| child abuse| child centered| child centered education| child development| child guidance clinic| childhood| childhood education| childless| child psychiatry| child psychology| child rearing| child rearing practices| childrearing practices| children| children painting| child study| chilling out| chil of martyr| chilrens health and hygiene| chirognomics| chiromancy| chi square| chi square distribution| choice| choice point| choleric| choose| chorda tympani| chorea| choreomania| choroid| chosen| chroma| chromatic aberration| chromatic colors| chromatic contrast| chromatic dimming| chromaticity| chromatics| chromatic scale| chromatin| chromatism| chromatography| chromatopsia| chromatotropism| chromesthesia| chromosomal| chromosome| chronaxie| chronaxy| chronic| chronically ill patient| chronograph| chronological age| chronometer| chronophobia| chronoscope| chunk| churinga| cilia| ciliary muscle| cinematograph| cingulate gyrus| cinophobia| circadian| circuit| circular| circular definition| circular psychosis| circular reaction| circular reasoning| circulation| circumcise| circumcision| circumscribed amnesia| circumstance| circumstances| circumstantial evidence| circumstantiality| civesticism| civestitism| civil| civilization| civil rights| civil services| claim| claimed| claims| clairaudience| clairvoyance| clan| clang association| clarification| clarity| class| class barrier| class common behaviors| class consciousness| class culture| classes| classical| classical conditioning| classical psychoanalysis| classification| classified| classify| class inclusion| class interval| class limits| classmate| class mobility| classroom| class status| class structure| class struggle| claustrophilia| claustrophobia| clavus| clear| clear cut| clearly| clearness| cleft lip| cleft palate| clerical| clerical jobs| clerical test| clever| cleverness| client| client centered therapy| client center therapy| climacteric| climacterium| climate| climax| clinic| clinical| clinical interpretation| clinical method| clinical psychologist| clinical psychology| clinical record| clinician| clique| clitoral| clitoral orgasm| clitoric| clitoris| cloaca theory| clonus| close| closed circuit television| closed group| closed mind| closed network| closed society| closed system| closest| closure| clouding of consciousness| cloze technique| clue| cluster| cluster analysis| clusters| cluster sampling| cluttering| cns| coach| coaching| coacting group| co action effect| co active| coarctation| cocaine| cochlea| cochlear canal| coconsciousness| code| code capacity| coded| code number| code of ethics| coder| coding| coding test| coeducation| coefficient| coefficient of alienation| coefficient of concordance| coefficient of correlation| coefficient of equivalence| coenotrope| coensthesia| coensthesis| coenzyme| coercion| coercive control| coexistence| coffee table| cognition| cognition in children| cognitions| cognitive| cognitive approach| cognitive behavioral therapy| cognitive behavior therapy| cognitive consonance| cognitive development| cognitive dissonance| cognitive dissonance theory| cognitive engagement| cognitive labeling theory| cognitive learning style| cognitive map| cognitive model| cognitive neuropsychology| cognitive neuroscience| cognitive restructuring| cognitive schema| cognitive style| cognitive styles| cognitive system| cognitive tempo| cognizance need| coherence| cohesion| cohesive| cohesiveness| coil| coincidence| coital| coital foreplay| coitophobia| coitus| coitus interruptus| coitus reservatus| coldness| cold spot| collage| collapse| collateral ganglia| collect| collection| collective| collective action| collective bargaining| collective behavior| collective identity| collective mind| collective ownership| collective societies| collective unconscious| collectivism| collectivist culture| college| college admission tests| college entrance examination board| college entrance examinations board| college majors| college students| colliculus| colligation| collision| colon| colonialism| colony| colo r| color agnosia| color anomia| color antagonists| color blindness| color circle| color disk| colored hearing| colored progressive matrices test| colored smelling| colorful| colorimeter| color mixer| color pyramid| color response| color shades| color shock| color solid| color sorting test| color square| color surface| color tint| color tone| color triangle| color wheel| color zones| colour| columbia mental maturity scale| column| coma| comatose| coma vigil| combat fatigue| combat hysteria| combativeness| combat neurosis| combination| combination of science and mystic| combination tone| combine| combined| come| come from| come in| come in contact with| comention| come off| comfort| command| command automatism| commensalism| commensurable| comment| comments| commission| commissural fibres| commissure| commissurotomy| commit| commitment| commit to memory| common| common factor| common factor variance| common fate| common law marriage| commonly| common sense| common sensibility| common trait| communal| communality| commune| communicable| communicate| communicated| communication| communicational skills| communication network| communication system| communication theory| communicative| communicator| community| community psychology| commutativity| companies| company| comparable| comparative| comparative analysis| comparative education| comparative judgement| comparative psychology| compare| compare to| comparison| comparison stimulus| compartmentalization| compatibility| compensate| compensating| compensation| compensatory| competence| competent| competition| competitive| competitiveness| competitive state anxiety inventory| competitive trait anxiety| competitor| complain| complaint| complaints| complement| complementary colors| complete| completely| completeness| completing| completion test| complex| complex indicator| complexion| complexity| complex number| compliance| compliant character| complicated| complication| component| components| composed of| composite| composite score| composition| compos mentis| compound| compound eye| comprehend| comprehension| comprehension test| comprehensive| comprehensive school| comprise| compromise| compulsion| compulsive|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.