دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی (انگلیسی به فارسی)

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی روانشناسی

backlash| backward conditioning| balance theory| bargaining| bargaining stage| basic text| battered women| behaviour| behavioural| behavioural contract| behavioural sensitization| behaviour disorder| behaviourist| behaviouristic| behaviour pattern| behaviour therapist| behaviour therapy| bereaved| bereavement| bereavement therapy| big book study meeting| big five personality model| biphobia| bisexuality| black feminism| black women| blood alcohol concentration| blood alcohol level| bloodshot eye| body dysmorphic disorder| body language| bondage and discipline| bonding| booty call| brac| breath alcohol content| breathalyzer| brightness constancy| bruxism| cage questionnaire| cage screening instrument| caressing| caring detachment| castration| castration anxiety| castration complex| cathexis| cattell inventory| cbq| centration| change talk| chemical dependency| chewing tobacco| child analysis| childhood disintegrative disorder| chip| christian feminism| chronic fatigue syndrome| chronic motor or vocal tic disorder| chronic tension headache| cigarillo| circadian rhythm sleep disorder| circumstantial situational drug use| classical conditioning| class inclusion| claustrophobia| client engagement| climacturia| clinical counseling| clinical validity| club drugs| cocaine bugs| codependency| cognition| cognitive| cognitive behaviour therapy| cognitive consistency theories| cognitive consonance| cognitive coping strategy| cognitive defect| cognitive deficit| cognitive development| cognitive developmental theory| cognitive discrimination| cognitive disorder| cognitive dissonance| cognitive flexibility| cognitive neuropsychology| cognitive rehearsal| cognitive science| cognitive therapy| cohabitation| coitus intra mammas| cok bugs| cold turkey| collective guilt| colour constancy| commitment| complete recovery| complex| compliance| compliant| compromise formation| compulsion| compulsive| compulsive drug use| compulsive shopping| concept| concrete operation| concrete operational stage| concrete thinking| concubinage| concubine| concurrent dating| concurrent validity| conditioning| conduct disorder| confirmation bias| conformity| confrontation| congruity theory| connectionism| connectionist| conscience| conscientious| conscientiousness| consciousness| consciousness disturbance| consciousness expansion| consciousness raising| consciousness span| consideration| constancy| constitution| constitutional disorder| constitutional factor| constitutional type| construct| constructive memory| constructivism| construct validity| consummate love| consummatory response consummatory behaviour| contact hypothesis| contemplation| contemplation stage| contemplator| content validity| contiguity| contingency management| continuous reinforcement| control analysis| controlled drinker| controlled drinking| conversion| conversion disorder| cooperation| cooperative| coping| coping mechanism| copulation| correspondence| correspondence bias| counseling| counseling interview| counseling psychologist| counseling psychology| counseling relationship| counseling services| counselor| counterchange talk| countercompulsion| counterconditioning| countertransference| couples counseling| court mandated treatment| courtship| craving| craving beliefs questionnaire| creative imagination| creativity| crisis counseling| criterion validity| cross addiction| crowd| crowd behaviour| cultural feminism| cyber sex| cyclothymia| cyclothymic| dast| date| date rape| dating| datos| decathexis| decentration| decisional balance| decision making| declarative knowledge| declarative memory| deduction| deductive reasoning| defense mechanism| defense mechanism inventory| deindividuation| delayed ejaculation| delusion| delusion of grandeur| demand reduction| denial| denial and shock stage| denier| dependence potential| dependent personality disorder| dependent variable| depressed| depression| depression stage| depressive disorder| depressive spectrum| depth psychology| depth therapy| descriptive norm| desensitization| desire chip| destructive behaviour| detaching hierarchy| deterrence program| development| developmental| developmental coordination disorder| deviance| deviant| differential relaxation| differentiation| diffusion of responsibility| dipsomania| dipsomaniac| directive counseling| direct psychoanalysis| disability| discrimination| disenfranchised grief| dishabituation| displaced aggression| dispositional attribution| dispositioninst bias| dissociative disorders| dissociative fugue| dissociative identity disorder| dissonance reduction| distal personal factor| distractibility| distractible speech| distractor| distress| distributive justice| diversion investigator| diversion programs| diversive exploration| divorce| doctor making| domestic labour| domestic violence| drink| drinking driving| drinking game| drive| drive strength| driving under the influence| drug| drug abuse screen test| drug abuse treatment| drug abuse treatment outcome studies| drug consumption facility| drug consumption room| drug control| drug court| drug diversion| drug interdiction| drug paraphernalia| drug policy| drug testing| drug transit country| drug treatment alternative to prison| dry drunk| dtap| dual careers| dual inheritance theory| dualism| dual sex therapy| dyspareunia| dysphoria| dysphoric| dysthymia| dysthymic| dysthymic disorder| eclectic counseling| ecofeminism| ecstasy| ecstatic| ecstatic trance| education| educational psychology| ego| ego analysis| ego cathexis| egocentric| egocentrism| ego defense mechanisms| ego development| ego dystonic| ego function| ego ideal| ego syntonic| elated| elation| electra complex| elevated mood| elimination disorder| elimination drive| emotion| emotional| emotional behaviour| emotional divorce| emotional eating| emotional insight| emotional loneliness| emotional response| emotional state| empathic| empathy| empathy training| empirically based prevention| employee assistance programs| enabler| enabling| encopresis| encounter| encounter group| endogamy| enuresis| envy| episodic excessive drinking| equal opportunity| equal pay| equilibrium| erectile dysfunction| erogenous zones| erotic apathy| erotic inertia| escape drinker| escape drinking| escape learning| ethics| ethological| ethologist| ethology| eunuch| eunuchism| eunuchoid| eunuchoidism| euphoria| euphoriant| euphoric| euphoric apathy| euphorogenic| eustress| euthymia| euthymic| evidence based prevention| exaltation| exalted| excessive drinker| excessive drinking| excitability| excitable| excitation| excitatory conditioning| excited| excitement| excitement phase| exclusive dating| exhibitionism| exhibitionist| exogamy| experience inventory| experimental drug use| explanation| explanatory style| explanatory variable| explicit memory| exploratory behaviour| exploratory drive| extinction| extinction ratio| extramarital sex| extrasensory perception| extraverted type| eye opener| face validity| facial expression| factitious disorder| family constellation| family counselling| family counsellor| family interaction method| family life cycle| family mediation| family pattern| family recovery| family support services| family systems theory| family values| fatal overdose| fatigue| feeling| female| female aesthetics| female athlete triad| female consciousness| female development| femicide| feminine| femininity| feminism| feminist| feminist critique| feminist epistemology| feminist ethics| feminist knowledge| feminist movement| feminist political philosophy| feminist science| feminist theology| feminist therapist| feminist therapy| feminitude| feminization| feminology| fetishistic| first wave feminism| fitness| fixation| flirting| forced compliance effect| forced counseling| foreplay| forgiveness| formal operations| free association| freudian slip| friends with benefits| frottage| frotteur| frotteurism| frustration| frustration tolerance| fundamental attribution error| ga| gamblers anonymous| gamophobia| gateway drug| gateway drug theory| gay| gender| gender assignment| gender based violence| gender bias| gender constancy| gender development index| gender discrimination| gender dysphoria| gendered| gender equality| gender gap| gender harassment| gender identity| gender quota| gender reassignment| gender role| gender schema theory| gender segregation| gender sensitivity| gender studies| gender subtypes| generalization| general problem solver| genital love| genital penetration phobia| genital stage| gestalt| gestalt psychology| global feminism| glue sniffing| grief| grief counseling| grief work| group counseling| group serving bias| growth| guilt| gynarchy| gynophobia| habitual excessive drinking| habituation| halfway house| hallucinosis| happiness| happy| hard drug| hardiness| hardy| harmful drinker| harmful drinking| harmful use| hedonics| hedonism| hedonist| helpfulness| helping behaviour| helpless| helplessness| helplessness theory| heteronomous stage| heteronomy| heterophile| heterophilia| heterosexual| heterosexuality| hidden grief| hidden women| higher order conditioning| high risk situation| histrionic personality disorder| homophile| homophilia| homophobia| homosexual| homosexuality| honour killing| hopeless| hopelessness| horizontal sex segregation| hostile aggression| hostility| housewife| humanist feminism| humanistic conscience| humour| hyperactive| hypercathexis| hyperexcitability| hypersexual disorder| hypersexuality| hypersomnia| hypoactive| hypoactive sexual desire disorder| hypoactivity| hypochondriac| hypochondriacal| hypochondriasis| hypomania| hypoxyphilia| id| identification| identification test| identification with the aggressor| identified patient| identity| identity crisis| identity disorder| identity formation| identity status| identity theory| idi| idiosyncrasy| idts| imagination| imago| imago therapy| immanent justice| implicit memory| impression management| impulse| impulse control| inappropriate affect| incentive| incentive theory| incidental learning| incidental memory| index of drug involvement| indicated prevention| induction| inductive reasoning| inferiority feeling| informational influence| informational social influence| ingratiation| inhalant| inhalant abuse| inhalant dependence| inhalation of drugs| inhibitory conditioning| initial insomnia| initiative versus guilt| injection drug use| injunctive norm| insecure attachment| insight| insight therapy| insomnia| inspective exploration| instinct| instrumental aggression| instrumental behaviour| instrumental substance use| integrationist| intellectual disability| intellectual insight| intensive drug use| intention| intentional| intentionality| intention tremor| interaction| interactional| interaction effect| interfemoral sex| intergluteal sex| intergroup contact hypothesis| intermediate background factor| intermediate variable| internal validity| internet addict| internet addiction| interneuron| interpersonal determinant| interpersonal influence| intersexuality| intersexual selection| interview| intrapersonal determinant| intrasexual selection| intravenous drug use| introjection| introverted type| intuition| intuitionism| intuitive stage| intuitive type| inventory| inventory of drug taking situations| irritability| irritable| islamic feminism| isolation| isolation of affect| jealousy| jewish feminism| job involvement| job satisfaction| joy| kin selection| kleptomania| kleptomaniac| language loss| lapse| lapse interview| lapser| latency stage| law of contiguity| law of effect| lay analysis| lay analyst| leadership| learned helplessness| learning| learning disability| learning disorder| legal separation| lesbian| lesbianism| liberal feminism| libido| light drinker| light drinking| literary psychoanalysis| loneliness| long term memory| loss of affect| love object| magical thinking| maintenance| maintenance stage| major depressive disorder| major depressive episode| male| male chauvinism| male dominance| malingerer| malingering| mania| manic| manic episode| manic excitement| marital counseling| marxist feminism| masculine| masculinity| masculinization| mass psychology| masturbation| maternity blues| matriarchy| matrilineality| mechanical problem solving| medication assisted recovery| melancholia| melancholic| melancholic features| melancholic type| meme| meme pool| memetic| memetics| memory| memory disorder| memory lapse| memory span| memory trace| mental retardation| men who have sex with men| met| metapsychology| middle insomnia| mild mental retardation| milieu therapy| minor depressive disorder| misandry| misogamy| misogyny| mob| mob psychology| moderated recovery| moderate drinking| moderate mental retardation| moderation management| monism| monogamous marriage| mood| mood disorder| moral| morality| mortido| motivation| motivational enhancement therapy| motivational interview| motor memory| mourning| multiple addiction| na| nar anon| narateen| narcissistic personality disorder| narcolepsy| narcoleptic| narcotics anonymous| nativism| nativist| natural recovery| natural selection| needle and syringe program| negative feedback| netaddiction| neuroadaptation| neurocirculatory asthenia| neuroticism| new woman| nica| nicotine anonymous| nicotine replacement therapy| nightmare disorder| nocturnal myoclonus| nonconformity| non declarative memory| non directive counseling| nondirective interview| nonfatal overdose| non penetrative sex| nonverbal communication| norm| normal autism| normative| normative influence| normative social influence| nosology| nosophobia| not otherwise specified| nsp| nymphomania| nymphomaniac| obedience| object| object cathexis| object constancy| object love| object permanence| object relations theory| occupational counseling| odynorgasmia| oedipus complex| one night stand| open marriage| openness to experience| operational definition| operationism| oppositional defiant disorder| optimism| optimist| oral sadistic phase| oral sex| oral stage| organic problem solving| orgasm| orgasmic| orgasmic disorders| orientation| ornithophobia| orthodox psychoanalysis| other addiction| pain disorder| paranoia| paranoiac| paranoid delusion| paranoid disorder| paranoid personality| paranoid state| paranoid tendency| paraphilia| paraphiliac| parapraxis| parasomnia| parasuicide| parenting| partial recovery| partial reinforcement| part object| passion| passionate| passive aggressive personality disorder| passive suicide| pastoral counseling| pavlovian conditioning| pedophobia| peer| peer group| peer pressure| penetration phobia| penis envy| perception| perceptual| perceptual constancy| perceptual schema| performance| performance anxiety| persecutory delusion| persistent sexual arousal syndrome| personality inventory| personality trait| personality type| personalization| person orientation| persuasion| persuasion therapy| pervasive developmental disorders| perversion| pervert| pessimism| pessimist| phallic character| phallic narcissistic character| phallic personality| phallic stage| phallic symbol| phallocentric| phallocentrism| phallus| pharmacotherapy| phobia| photophobe| photophobia| photophobic| placement counseling| place orientation| plateau phase| pleasure principle| pluralistic ignorance| polyamory| polyandry| poly drug abuse| polydrug abuser| polyfidelity| polygyny| pornography addiction| positive feedback| postcolonial feminism| postpartum blues| postpartum depression| postpartum psychosis| postural communication| postural control| postural echo| posture| pragmatist feminism| precontemplation| precontemplation stage| precontemplator| predictive validity| pregenital phase| prejudice| premarital counseling| premarital sex| premature ejaculation| premenstrual dysphoric disorder| preoperational stage| preparation| preparation stage| prescriptive norm| primary circular reaction| primary drive| primary stuttering| prime| priming| proactive interference| probation| probationer| probation officer| problem drinker| problem drinking| problem solving| problem solving behaviour| procedural justice| procedural knowledge| procedural memory| pro choice movement| profile| profound mental retardation| progressive relaxation| prohibition| projection| projective identification| pro life movement| pro social behaviour| prosopagnosia| prostitution| provocation| proximal precipitating factor| pseudoaddiction| pseudochoice| pseudoconditioning| psychic energy| psychoanalysis| psychoanalyst| psychoanalytic| psychoanalytic group psychotherapy| psychoanalytic psychotherapy| psychodynamics| psychogenic fugue| psychogenic pain disorder| psychopath| psychopathy| psychophysics| psychosexologist| psychosexology| psychotic break| pubertal| puberty| pubescent| punishment| pyromania|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.