دیکشنری تخصصی مهندسی نفت (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری یا لغت نامه تخصصی مهندسی نفت، دارای اصطلاحات متداول در زمینه های مختلف مهندسی نفت از جمله، حفاری، پالایش و استخراج است.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی مهندسی نفت

جرثقیل دوپایه| ترک کردن در عمق| ترک کردن چاه| چاه متروک| فشار ترک| الیاف پنبه ی نسوز| مغاکی| حفاری سایشی| ساینده| سایش کاری| آب ساینده| ماده ی ساینده| چگالی ممطلق| تراوایی مطلق| تخلخل مطلق| فشار مطلق| سرعت مطلق| گران روی مطلق| گاز جذب شده| جاذب عامل جذب کننده| ظرف جذب| برج جذب تست| ظرفیت جذب| ضریب جذب| جذب نوترون ها| واحد جذب| اتصال نیم پایه| ناحیه مغاکی| نهشت های مغاکی| عمق مغاکی| دشت مغاکی| سنگ های مغاکی| منطقه ی مغاکی| مغاکی دریایی وابسته به دریای باز| شتاب دهنده| شتاب سنج| فراز| بخش مسکونی درسکوی حفاری| تراکم تراشه ها| تراکم گل حفاری| تجمع نفت| بطری اسید| انحراف سنج اسیدی| تزریق اسید| گاز اسیدی| لجن اسیدی| خاک اسیدی| قطران اسیدی| اسید شویی| آب اسیدی| ضد اسید| بتون ضد اسید| واحد بازیابی اسید| سنگ های اسیدی| اسیددار| اسید کاری چاه ها| ابراز اسید کاری| چاره کاری با اسید| اسید کاری کردن| شیرفوران گیر صوتی| موضع یابی صوتی| سیستم موضع یابی صوتی| نمودار صوتی| نمودارگیری صوتی| واحد اندازه گیری| جایابی صوتی| روش تعیین موقعیت صوتی| ضامن صوتی| ورگوی صوتی| نمودارگیری به وسیله ی فعال سازی| گل در کار| حوضچه ی گل درکار| مخزن گل در کار| سونار فعال| فشار فعال زمین| ضریب فعالیت| فشار موثر| ضخامت واقعی دریک لایه| زمان واقعی حفاری| پرچین| هیدروکربور زنجیری| الماس| مته ی ساچمه یی| فلنج تبدیل| مبدل| کاهنده| افزودنی| چسبندگی| حد چسبندگی| چسبندگی| ضریب چسبندگی| غشای نفتی چسبنده| توان چسبندگی دوغاب سیمان| آب چسبیده| سنگ مجاور| لایه های مجاور| پستانک فوران قابل تنظیم| برقوی بازشوی قابل تنظیم برای مته| ساقه ی تنظیم| سرگردان| گاز جذب شده| معالیت کشش سطحی| جذب کاری| مرحله بلوغ در چاه| پیش چاه| پیشروی ابزار| سرعت پیشروی| گونه ی پیشرفته| سنگ بادرفت| هوا داده| کف هوا داده| گل هواداده| کفاب| تهویه| چین فرسوده| دکل آنتن| روش آفماگ| جریان دنباله| پس گاز| جوش سنگ آتشفشانی| به هم جوش خوردن| ضخامت کل| جعبه ی هوا| حباب هوا| کمپرسور باد| خنک کردن به وسیله ی هوا| سکوی حفاری با ضربه گیر بادی| حفاری با هوای فشرده| هوارانی| دریچه خروج هوا| خروجی هوا| هواکش| صافی هوایی| جریان سنج هوا| فاصله ی هوایی| ضربه زن صوتی| چکش بادی| منجنیق بادی| دهانه ی ورودی هوا| تزریق هوا| پستانک ورودی هوا| دریچه ورود هوا| مدخل هوا| چاه تزریق هوا| استخراج با هوای فشرده| چاه استخراج با هوای فشرده| هوا بند| کیسه ی هوا| خروجی هوا| لوله ی هوا| فشار هوا| درجه ی فشار هوا| هوازدایی| اعاده ی فشار با هوای فشرده در مخزن زیرزمینی| روش شیرین کردن با هوا| شیر هوا| دیواره ی هوابندی شده| جزم| خنک شده با هوا| جزمی| منفجر کننده ی بادی| آلیوریت ها| آلیورولیت ها| هیدروکربور زنجیری حلقوی| هیدروکربورهای زنجیری| چاره کاری با قلیا| قلیایی| قلیایی خاکی| خاک های قلیایی| قلیایی بودن| آلکان| آلکن| آلکین| چین نابرجا| نهشت نابرجا| سنگ نابرجا| بافت نامنظم| بی شکل| مخروط آبرفتی| ماسه ی آبرفتی| آبرفتی| در امتداد صفحه ی شیب| در امتداد طبقه| سنگ تغییر یافته| چینه بندی متناوب| تناوب لایه ها| سیمان آلومین| آلومین| سیستم حفاری آمریکایی| مطالعه روی مدل قیاسی| مدل قیاسی| تجزیه کننده| مهاربستن| بلوک مهار| بویه ی راهنما| یدک کش حمل لنگر| کابل مهار| تیر پایه ی مهار| لوله ی لنگر| لوله ی هادی خارجی| چرخ لنگرکش| لنگر| بستن| لنگرگاه| سیستم لنگراندازی| توپک مهار| آهن نبشی| تزاید تدریجی شیب در چاه انحرافی| تقلیل تدریجی شیب در چاه انحرافی| پایه گوشه درسکو| زاویه ی لایه بندی| زاویه ی انحراف| زاویه شیب| زاویه ی ارتفاع| زاویه ی اصطکاک| زاویه ی نشیب| زاویه ی انحراف از قایم| زاویه ی تابش| زاویه تابش برلایه| فولاد نبشی| سوپاپ خم| اندریت| دمای آنیلین| ناهمسانگرد| ناهمسانگردی| مته دستی حلقوی| شیر فوران گیر فضای حلقوی| حفاری حلقوی| دوران حلقوی| فشار فضای حلقوی| سرعت برگشت گل حفاری| فضای حلقوی| سرعت فضای حلقوی| حساس به فشار فضای حلقوی| شیر فضای حلقوی| نابه هنجاری| تاقدیسی| روغن های آنتراسن| کمک فنر| تدابیر ضد آلودگی| گرداب شکن| برجستگی تاقدیسی| رآس تاقدیس| محور تاقدیس| هسته ی تاقدیس| ستیغ تاقدیس| گسل تاقدیس| یال تاقدیس| خمیدگی تاقدیسی| چین تاقدیسی| خط تاقدیس| مخزن تاقدیسی| ساختار تاقدیسی| بالا آمدگی تاقدیسی| تاقدیسگان| روکش ضد خوردگی| رنگ ضد خوردگی| ضد خوردگی| ضد کف| رنگ ضد خزه| ضد یخ| وسیله ضد ناوش| تجهیزات ضد ناوش| ریگ ضد سایش| دیواره ی مشبک ضد سایش| دیوار ضد سایش| شیب ظاهری| سطح ظاهری آب زیرزمینی| تخلل ظاهری| مقاومت ظاهری محیط| مقاومت ویژه ی ظاهری| لغزش ظاهری| نبود چینه یی ظاهری| روی هم افتادن ظاهری چینه ها| ضخامت ظاهری لایه| جابه جایی قایم ظاهری| چاه مطالعاتی| آب ده| لایه ی آب ده| قوس چین خوردگی| هسته ی چین| یال قایم| ناحیه ی مقدم| ناحیه ی رسوب گذاری| ناحیه ی نشست| محدوده ی بهره ده| چگالی سنج| خاک رس| سنگ آهک رسی| ماسه رسی| ماسه سنگ آرژیلی| شیست رسی| بافت رسی| رسی شدن| هیدروکربور معطر| معطر سازی| ترتیب لایه ها| تاقدیس تکامل نیافته| آب آرتزین| چاه آرتزین| طوق مته ی مفصل دار| سکوی مشعل مفصل دار| مفصل گردان| سکوی گردان| محور مفصل دار تلسکوپی| جزیره ی مصنوعی| استخراج مصنوعی| پنبه ی نسوز| ریسمان آزبست| دستکش پنبه ی نسوز| عایق کاری با پنبه ی نسوز| روکش پنبه ی نسوز| آسترکاری با پنبه ی نسوز| آب بندی با پنبه ی نسوز| ورق پنبه ی نسوز| حلقه ی پنبه ی نسوز| ستون بالا رونده| صعود| ماسه سنگ قیری| قیر طبیعی| رگه ی قیردار| نهشت های قیری| دریاچه ی قیر| نفت خام قیر مایه| هیدرو کربور قیرمایه| آسفالتیت| سوارکردن اجزای سکو| کمک حفار| گاز همراه| سنگ های نفت دار| لایه های نفت دار| ثقل سنج ناپایدار| مغناطیس سنج ناپایدار| تاقدیس نامتقارن| جو| اثرات هوا| عوامل جوی| تکاثف جوی| شرایط جوی| رطوبت هوا| فشار هوا| سوخت پاش| سنگ بی ثمر| مته ی دستی مارپیچ| ساقه مته ی مارپیچ| مته ی مارپیچ| نهشت برجا| چین برجا| سنگ برجا| خواباندن خودکار| طبلک چپ خودکار| طبلک فرعی خودکار| پرکردن خودکار| دستگاه پرکردن خودکار| تخلیه ی خودکار| حفاری خودکار| کنترول پیشروی خودکار مته| پایین بردن خودکار مته| منبع جریان خودکار| گاز یاب خودکار| شیر تفکیک خودکار| روغن کاری خودکار| شیرفرمان اصلی خودکار| خرک خودکار| گازیاب خود ثبت| فوران گیر دوار خودکار| شناور کمکی| چرخ بالابر کمکی| جرثقیل پایه یی کمکی| شیر کمکی| میانگین تزریق روزانه| سرعت متوسط حفاری| تولید متوسط| فشار متوسط| نفت نوع متوسط| نمونه ی متوسط| اشباع متوسط| وزن متوسط| هواکش هم محور| وزن روی مته| تلمبه ی محور ی| محور ناودیس| خشاب انفجار| برای قرقره کابل| پشت ریز| ابزار پس گردانی| آزاد سازی| شیر پس فشار| تلمبه زنی جانبی چاه| باز کردن| تلمبه زنی مرکب| کابل لوله گیر| گرفتن| آچار لوله گیر| جای بازی| فشار مخالف| طوقه سپری| صفحه منحرف کننده| مته ی کیسه یی| دسته لای کشی| تمیز کاری کردن| حفاری با لوله تمیزکاری| گیره ی لوله تمیزکاری| نمونه لای کشی| دریچه لای کشی| دلوچه لای کشی| لای کشی| کابل تمیزکاری| کابل لای کشی| تآسیسات تمیزکاری| تولید با لوله ی تمیزکاری| مخزن لای کشی| چاه در دست تمیزکاری| کابل تعادل| وزنه تعادل| بالا کشی به کمک پارسنگ| چاه قایم| بار متعادل| سوپاپ تعادل| عمق سنج ساچمه ای| شیر یک طرفه ساچمه ای| شیر شناور کروی| رانش به وسیله اتصال سیبکی| سر کروی شکل| شیر فلکه ساچمه ای| روش ساچمه و حلقه| مفصل زانویی| ظرفیت پارسنگ گیری| محفظه ی بار موازنه| اتاق موازنه| مخزن آب موازنه| متوارن کردن در محل| آب موازنه| پایه متوازن شده| توازن بخشی| گلی شدن مته| ترمز تسمه ای| چرخ اصلی| تسمه چرخ اصلی| محور چرخ اصلی| نواری| سنگ آهک نواری| رگه راه راه| لایه بندی| توده یخ| واحد فشار| میله| جریان سنج باربی| تکمیل چاه باز| لخت بی جداره| چاه بی جداره| دوبه| دوبه ی اتصال لوله در زیر آب| هواسنج ثبات| گیرنده فشار جو| غلتک دستگاه بالابر| غلتک تناب کش| بشکه| تعداد بشکه ی آب در روز| ط ط ط ط ط ط ط ع ظ ط ط غ غ ط ط ط ط /charset| تعداد بشکه در هر روز بهره برداری| تعداد بشکه در تن| میدان خشک| زمین بی ثمر| میان لایه بی ثمر| باریت گل افزایه| آب زیر نفت| سکوی حفاری| سطح تراز| خط تراز| خط مبنای ماسه ها| مایه ی نفت| پی دکل| صفحه پی دکل| پی سنگ| سنگ قلیایی| آبگیر| مته سبدی| لوله رسوب گیر| استوانه ی مغزه گیری سبدی| سنگ متراکم| عملیات مرحله ای| روغن ریسمان| موشک جداسازی| مجرابند جداسازی| شکاف افقی| نهشت های ژرفایی| عمق یاب| نقشه ژرفا سنجی| بررسی ژرفا سنجی| ژرفا سنحی| پهنه ژرفایی| کشتی زیرآبی| مقیاس بومه| تعداد بشکه در روز| رگه ی دانه تسبیحی| لوله آویز| تلمبه ی شاهینی| چاه شاهینی| تولید به وسیله ی تلمبه ی شاهینی| کاهنده| کاهش دادن| ستون حمال| قدرت تحمل| بار قابل تحمل| سکوی حمال| مقیاس بوفورت| دهانه ی لایه| بیرون زدگی لایه| سنگ پایه| توالی لایه ها| تموج لایه| صفحه ی قرار چرخ لنگر| لایه| نهشت لایه لایه| سنگ لایه لایه| ساختار لایه لایه| لایه لایه| گسل موازی سطح لایه بندی| سطح لایه بندی| لایه بندی| لایه های حد وسط| رفتارلایه| رفتار سنگ| رفتار چاه| چاه فورانی متناوب| دستگاه ابزارگیری| شیر ناقوسی| شیر ناقوس| فانوس| شیر فانوس| کمربند ایمنی| انتقال نیرو با تسمه| تلمبه تسمه گرد| ناحیه چین خورده| نشانه ی مبدای| خم زمین| خم| قوس| ضریب خمش| کرنش خمشی| مقاومت خمشی| بیماری افت فشار| بنتونیت| رس بنتونیتی| بنزن| حلقه ی بنزن| اریب کردن| چاه دهانه گشاد| دماسنج دوفلزی| ملاط| سنگ زیست آواری| رخساره ی زیستی| سنگ های زیست زاده| تیغه ی مته| مته بازکن| تعویض مته| جای بازی مته| خنک کردن مته| انحراف مته| مته تیزکن| زاویه برش مته| شابلون مته| سر مته| قلاب مته| هیدرولیک مته| سه پایه مته| عمر مته| گردن مته| نفوذ مته| خار مته| نمونه ی حفاری| دسته ی مته| شانه ی مته| قطر مته| چسبیدن مته| اتصال دو سر ماده| بال مته| مته حفاری| سنگ آهک قیری| سنگ قیری| ماسه ی قیری| پلمه سنگ قیری| نفت سیاه| فرآورده های سیاه| مته ی دندانه دار| همزن تیغه ای| صافه ی مته| فلنج کور| لوله ی آستری مشبک نشده| لوله مشبک نشده| پیستون کور| انفجار| چکاندن| سیمان کوره ی بلند| سوراخ انفجار| منفجر کردن| کندن سوراخ خرج با مته ی الماس| کندن سوراخ خرج| سنگ منفجر شده| دستگاه انفجار| فیتیله انفجار| نیتروگلیسیرین| ماده منفجره| کابل انفجار| کپسول انفجار| فندک انفجار| خرج| گود انفجار| روش انفجار| باروت| گرفتن فشار| شیر فشارگیری| مغزه ی نفت ریز| منطقه کور| حفاری کور| چاه کور| تاول زدگی| قرقره و زنجیر| کابل حفاری| کوه گسلی| بستن چاه با انفجار| جعبه قرقره| جلای نفت| نفت بی جلا| شیر تخلیه| نفت دمیده| فوران| صدا خفه کن| دمیدن| هواکش| بادبزن| فوران مهارنشده| چاه سرکش|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.