دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار (انگلیسی به فارسی)

استنباط آماری

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

abaffy broyden spedicato method| abelian by finite group| abelian by super soluble subgroup| abelian extension| abelian jacobi map| abelian varieties| ablian schemes| absolute galois group| absolutely irreducible| absolutely irreducible subgroup| absolute value| absorbing set| action graph| action process object schema framework| active constraint iditification| active contour model| active set| activeset methods| acyclic matching| adams spectral sequence| adaptive method| adaptive pattern search| adaptive random search| adaptive sampling| additive maps| adele ring| ad hoc network| adjacency matrix| adjoints| adjugate function| admissible solution| adomian decomposition method| adomian polynomials| affine scaling| affine variety| affinoid morphism| affinoid spaces| alexander polynomial| algebra| algebraic attack| algebraic centralizer| algebraic cycles| algebraic differential equation| algebraic geometry| algebraic rank| algebraic reasoning| algebraic representation| algebraic set| algebraic sheaves| algebraic symbolic system| algebraic thinking| algebraic varieties of finite fields| algebra modular spectral| algebra stack| algebriazation| algorithm| algorithms| almost complex structure| alpha spectrum| alternating correlated random walk| alternating point| alternative sign matrix| alzer inequality| ambrosetti prodi problem| amenability| american contingent claims| amoebas| analogue memory| analysis on fractals| analytical hierarchy process| analytical interpretation| analytic capacity| analytic continuation| analytic functions| analytic number theory| analytic rank| analytic torsion| analytic transformation| ancestral recombination graph| anisotropic form| annihilator| ant colony algorithm| ant colony optimization| antimagic labeling graph| approximate diagonal| approximating the volume| approximation| approximation methods| approximation of convex bodies| a priori error analysis| apriori estimate| aproximat algorithm| arbitrage| architectural design| architectural space topology| area function defined by means of poisson kernel| arithmetic| armendariz ring| art gallery problem| artin map| assembly map| assignment algorithm| asymmetric information| asymptotic behavior| asymptotic estimate| asymptotic properties| asymptotic series| asymptotic two step superlinear convergence| atherosclerosis| atiyah singer index theorem| augmented lagrangian method| augmented weighted tchebysheff| authority| autocorrelation function| automorphic form| automorphism| automorphisms| autonomous nonlinear system| autonomous system| available information set| backward euler method| baddington deanglis function| bakry emery laplace operator| balance| balanced simplicial complex| banach algebra| banach spaces| bang bang control structure| barrier penalty function| basic logic| bayesian analysis| belyi map| benfords law| benjamini and houchberg method| benjamin ono equation| bent functions| berkovich spaces| bernstein type estimates| besicovitch set| bessel square processes| best constant| bethe ansatz| bianalytic maps| biclique decomposition| biconjugation process| bidirectional flow| bidisk| bifurcation| bilevel programming| billiard map| billiards in circle and the square| billiards problem| binary ant system| binary form| binomial distribution| binomial ideal| biology| bipartite graph| bipartite graphic sequences| bitcoin| bitmessage| black holles| block cipher| block design| block triangularization| blow up| boltzman equation| bombieri vinogradov theorem| boolean functions| boolean rank| borehole| borel cantelli lemma| borel construction| bose einstein statistics| bos numbers| boundary control| boundary detection| boundedness| bounded radial solutions| bourgain theorems| boussinesg burgers equation| brachistochrone| brain extracellular space| branch and cut algorithm| branched covers| branching process| brauer group| brezis browder principle| bridges structure| brouwer homomorphism| brouwer lemma| brownian motion| broyden method| brualdi li conjecture| b spline| b spline curve| bundle method| bursting phenomenon| busemann function| busemann space| buser inequality| buss operator| butt periodicity theorem| calabi conjecture| calibration| campanato space| canard solusions| cancer invasion model| canonical height| canonical jordan form| capacity| capacity constraint| capital| capital allocation problem| carathodory system| carleman estimate| carrier| cartan connection| cartan decomposition| cartan form| cartan kahler theory| cartan model| cartesian product| cartier dieudonne module| cartographic group| cauchy davenport theorem| cauchy integral operator| cauchy kowalewski theorm| causality| cayley graph| cayley trans formation| cell complex| central division algebra| central limit theorem| central path| central simple algebras| certainty| chaos theory| chaotic system| character| characteristic class| chebysev approximation| cheeger constant| cheeger inequality| chemical graphs| chemical reactions| chemotaxis| chern connection| chern weil theory| chromatic number| chromatic sum| circular chromatic number| circular complete graph| clarke subdifferential| clasics mechanics| class group| classical logic| classic sets theory| classification| class number| clean element| clifford algebra| clique number| closed geodesics| closed orbits| cluster analysis| clustering| cmail| cobordism category| cocti operad| code density| coding| coefficient matrix| cohen macualay modules| coherent configurations| coherent module| coherent rings| coherent risk measure| cohomology group| coincidence degree| collapse| coloring| coloring landscape| colouring| column generation algorithm| comatching graph| co maximal graph of ideals of ring| co maximal graph of subgroups of a group| co maximal graph of submodules of module| combinations| combinatorial analysis| combinatorial floer homology| combinatorial landscape| combinatorial nullstellensatz| combinatorial optimization| commutative decomposition| commutative ring| commutativity degree| commutators| commuting graph| compact groups| compactness| compact operators| compensated poisson random measures| competitive fation algorithm| complete graph| completely monotone function| completely prime ideal| complete mapping| complete multipartite graph| completeness| complex multiplication| component category| components| compressible navier stokes equations| compressive sensing| computability| computational biology| computational complexity| computational geometry| computational security| concurrency| condensing mappings| conditional simulation| condition numbers| conductance| cone| cone construction| configuration spaces| conformal invariance| conformal vector field| congruent number| conical singularity| conjuagate gradient method| conjugacy class| conjugate gradient| conjugate operator| conjugate splittings| conley index| connected factors| connectiny gaurds problem| connectivity| consistency| constant curvature| constant mean curvature| constitutive model| constrained nonlinear least squares| constrained nonlinear programming| constrained optimization| constraints| constructive mathematics| constructive sets theory| continous dependence of solution| continuation theorem| continued fraction| continued fractions| continued squrts| continuos functions| continuous method| continuum| contrary to duty| controllability| control stability| control systems| convergence| convergence in probability| convergence rate| convergence theory| convergent series| conversation low| convex analysis| convex body| convex equations| convex functions| convexity| convex optimization| convex programming| convolution algebras| convolution integral| coset graph| coshy oiler equation| cosmic censorship conjecture| cotorsion module| counterparty risk| counting theory| coupled fixed point| coupling| covaraint hamiltonian| covariance| covering number| covering spaces| cox ingersoll ross model| cramped matrix| credit derivatives| credit risk| critical case method| critical dimensions| critical exponent| critical graphs| critical phenomena| critical point| critical set| crossed product| crossing number| cross over operator| cross validation| cryptocurrency| cryptographic algorithm| cryptography| current normal| current rectifiable| current theory| curvature| curvature dimension inequality| curvilinear seareh| cutoff phenomenon| cutting angle method| cycle cancelling| cycle double cover| cycle factor| cyclic algebra| cyclic division algebra| cyclotomic field| cylindrical construction| cytotoxic t lymphocyte immune response| damped string| darboux theorem| database| data clustering| data compression| data mining| decay| decentralization| decentralized messaging| deck| decoding algorithm| default risk| defeasible logic| defining number| defining set| deformation| defuzzification| degenerate parabolic equation| degenercy| degree| degree theory| dejongh property| delay| delay differential equations| delay equations| delimated relation| dendrimers| dengoy conjecture| density based method| density function for random variable| dentable subsets| deontic logic| dependent types| depth of module| dequantization of algebraic varieties| de rham theorem| derivation| derivative free optimization| derivatives| derived category| derived fanctor| desingularization| determinantal point processes| determinant diedonne| determinants| dialectica| differential equation| differential equations fractals| differential forms with logarithmic singular| differential geometry| differential ideal| differential operators| difficalty degree| digital typography| dimensins| diophantine equations| diophantine forms| diophantine linear system| dirac operator| directed algebraic topology| directed graph| directed graphs| directed homotopy| direct search| dirichelt boundary condition| dirichlet connectivity spectrum| discontinuityi| discontinuous drift| discontinuous galerkin| discontinuous ode| discrepancy| discrete divergence| discrete dynamical system| discrete forms| discrete fourier transform| discrete global optimization| discrete gradiant| discrete laplace operator| discrete markov process| discrete morse theory| discrete vector fields| dispersion| distance regular graph| distributed control| distributional jacobian| disturbance theory| divergence operator| division| division algebra| division group| division rings| dixmier effect| dixmier trace| d module| dominating set| domination| domination number| domination polynomial| domination root| domino tiling| doob inequalities| doubling condition| dual active set method| dual group| duality condition| duality theory| dual of compact group| dual projection| dual space| duffing differential equation| dyadic logic| dynamic algorithm| dynamical system| dynamical systems| dynamic coloring| dynamic logic| dynamic programming| dynamic properties| dynamic response| dynkin game| eclipse stage| economic cap covering theorem| e constraint method| edge based method| edge decomposition| edge ideal| edge roman domination number| edge signed domination| edge signed domination function| efficiency| efficient frontier| efficient solvent| eigenfunctions| eigen values| eigen vectors| einstein manifold| einstein metrics| ekeland principle| elasticity| elasticity systems| elastoplastic flows| electrical network| electromagnetic wave| electromagnetic wave scattering| elliptic curve| elliptic differential equations| elliptic hyperbolic equation| elliptic islands| elliptic operator| emergent oscillations| enactment of norms| energy decay| energy dissipation| energy minimization| energy parameter| enlargement of filtration| entropy| entropy analysis| enveloping algebra| epidemic equilibrium| epistemic logic| equality constraint| equations system| equilibria point| equity| equivalence class| equivalent inclusion method| equivariant cohomology| erathoston sieve| ergodic theory| error bound| error correction codes| error expansion| error in variable models| essential dimention| estimation error| etal cohomology| euclidean distance matrix completion| euclidean space| euler bernoulli beam| euler equation| eulerian method| euler maruyama method| euler poincare characteristic| european and american option| evaluation| evans function| evolutionary algorithm| evolution equation| ewens sampling formula| exact and approximate solution| exact category| exact line search| exact penalty function| exact penalty method for mixed integer nonlinear programming| excess scaling| excitability| exctinction| existence| existence and regularity| existence results| exotic option| expander graph| expected shortfall| exponential family| extended rank reduction formula| extension| extension principle| exterior domain| exterior point algorithm| extermal limit| extinction| extreme points| faces of convex cone| facial reduction method| factor analysis| factor domination number| factorization method| false discovery rate| far feild pattern| feasible direction method| feasible solutions| feedback boundary control| feedback control| fefferman stein grand maximal function| f factor| fiber functor| fibering method| field extension| field level| filtering| filter methods| financial innovation| financial market| financial modeling| financial portfolio problem| finite and infinite primes| finite difference method| finite element method| finite element simulation| finite field extension| finite generated module| finite group| finite presented module| finite rank| finite ring| finite time| finite time blow up| finite time convergence| finite tree| finsler geodesic| finslerian geometry| finslerian structure| firing rate| first integral| first nonzero eigenvalue| first order covergence| fisheries| fitness landscape| fixed income| fixed point| fixed point index| fixed point theorem| flat modules| floer homology| fluid films| fluid structur interaction| fobini theorem| fokker planck equation| fokker plank kolmogrov equation| foliation| food chain system| forcing domination number| forcing sets| forest| formally real field| forward integral| forward rate carve family| forward recursive function| four ball genus| four color theorem| fourier algebra| fourier multiplier operator| fourier transform| fourir series| f packing| fractals| fractional black scholes model| fractional brownian motion| fractional calculus| fractional derivative| fractional integration| fractional white noise| fractions| framed mixed hadge tate structure| framed objects| frankl wilson inequality| frattini subgroup| fredholm index| fredhom operator| free boundaries| free boundry problem| free cash flow| free group| free subgroup| frequency theory| freshet differentiation| f ring| frobenius algebra| frobeniuse group| frobenius reciprocity| frolicher spectral sequence| fullerene| fullerene graph| function| functional equations| functional response| functional ring| functional thinking| functions| fundamental category| fundamental group representation| fundamental matrix| fundamental theorem of asset pricing| fuzzification| fuzzy constraint| fuzzy extension relation| fuzzy goal| fuzzy linear programming| fuzzy linear system| fuzzy mathematical programming| fuzzy membership function| fuzzy model| fuzzy numbers| fuzzy programming| fuzzy set theory| fuzzy transportation planning| fuzzy transportation problem| fuzzy variables| galerkin approximation| galerkin method| gale ryzer theorem| galois representations| game contingent claims| game theory| gamma convergence method| gauss bonnet theorem| gauss curvature| gaussian composition| gaussian curvature| gaussian ring| gauss newton method| gauss quadratures| gaver stehfest algorithm| gelfand naimark theorem| gelfand ring| gelleralised petersen graph| gene assembly| generalist predator| generalized characteristics| generalized cheeger inequalities| generalized chromatic number| generalized circle of fifths| generalized convex functions| generalized integral| generalized petersen graphs| generalized second order differential| generalized sobolev space| generalized solution| general relativity theory| general theory of stochastic processes| generation and propagation codes| genetic algorithm| genetic local search| genetic mutation| genetics| genus| geodesic boundary| geodesic conjugacy| geodesic curvature| geodesic flow| geodesic stretch| geodesy flow| geodetic set| geometric measure theory| geometric modeling| geometric probability| geometric programming with fuzzy parameters| geometric structural| geometric zero divisor graph| gini coefficient| girsanov theorem| girth graph| global attractor| global convergence| global existence| global field| globally asymptotic stability| global optimization| global solution| global stability| golden code| goresky kottwitz macpherson method| gouge theory| graceful tree| grad cut off| graded betti numbers| grade of module| gradient blow up| gradient like flow| gradient like foliation| gradient method| graffiti conjecture| graph coloring| graph decomposition| graph diameter| graph edge coloring| graph eigenvalue| graph energy| graph homomorphism| graphic sequence| graph labeling| graph products| graph realization| graph reduction| graph rigidity| graphs| graphs cover polynomial| graphs independence polynomial| graphs polynomials| graphs polynomials roots| graphs representation| graph theory| greedy coloring| grid homology| grobner basis| gromov lasown theorem| gromov theorem| grothendieck riemann roch theorem| grothendieck topology| group action on graph| group algebra| group identity| group lasso| group ring| groups| groups latin square| group theory| grundy coloring| grundy number| guass composition law| haar measure| hadamard manifold| hall condition| hall index| hall theorm| hamiltonian cycle problem| hamiltonian diffeomorphisms group| hamiltonian dynamics| hamiltonian mechanics| hamiltonian vector field| hamilton jacobi bellman equation| hamilton jacobi equation| hankel tournament| harada ring| hard information| hardy inequality| hardy inequality with remainder| hardy littlewood maximal function| harmonic form| harmonic map| harmonic volume| harmonious coloring| harmonious number| hash function| hasse minkowski theorem| hasse problem| h divisible module| heat equation| heavy tracks braks| hedetniemi conjecture| hedging| heegaard diagram| height function| heisenberg like lie algebra| heisenberg type lie algebra| helmholtzs equation| henslian valuation| hepatitis beta virus| hepatitis delta virus| herest index| hermite rings| hermitian rank| hessian matrices| heston model| heteroclinic orbits| heuristic algorithm| heyting arithmetic| high dimention data| higher composition laws| higher order patterns| hilbert class field| hilbert complex| hilbert einstein action| hilbert function| hilbert program| hilbert proof theory| hilbert space| hilbert transform| hilbert uniqueness method| hitting time| hodge conjecture| hodgkin hoxley equations| holder inequality| holder space| holomorphic maps| holonomic| holonomy| homing missile| homing missiles| homoclinic orbits| homogeneous latin bitrade| homogeneous latin bitrade volume| homogeneous neural network| homogeneous space| homogenization| homological dimension| homology| homology class| homomorphic image| homomorphism| homotop group| homotopy theory| hopf algebra| hopf algebroid| hopf bifurcation| hopfield nearal network| horocycle flow| horocycle section| horo function| huang algorithm| huckle energy| hybrid algorithm| hybrid conjugate gradient method| hybrid system| hyperbolic conservation laws| hyperbolic form| hyperbolic involution| hyperbolicity| hyperbolic operator| hyperbolic space| hypercohomology| hypercomputation| hyperconvex| hypercube| hyperenergetic graph| hypergraph| hypergraph coloring| hypothesis test| ideal| idele class group| idempotent element| idempotent rings| identifying code| identities| image edge detection| image editing| image processing| image reconstruction|

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.