دیکشنری جامع مدیریت (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری جامع مدیریت لغت نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در تمامی رشته های مرتبط با مجموعه مدیریت از جمله مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و ... است.

مشاهده کلمات دیکشنری جامع مدیریت

متروکه| گواهی پذیرش| گواهی تایید آزمایشات| دسترسی| مسیر| دسترسی| اسکان| اتچ کردن| ضمیمه کردن| درخواست کننده افتتاح ال سی| خریدار| درستی| دقت| دست یافتن| انجام دادن| تصدیق کردن و تایید کردن| فعالیت| تصمیمات| الحاقیه ها| الحاقیه| معتاد| داوری| هییت داوری| تعدیل| اجرایی| پیش پرداخت| مخالفت| اطلاعیه| نصیحت| اعلامیه پرداخت| بانک کارگزار| نتیجه| انجام دادن| فوق الذکر| دستور جلسه ها| دستور کارها| دستور جلسه| آگلومراسیون| جمع| جمع کل| کرایه حمل هوایی| آلیاژ| شق| شق دیگر| تغییر دادن| اصلاح کردن| اصلاحیه| ضمیمه| باطل کردن| دشمنی کردن| جری کردن| به هر حال| به نوعی| دستگاه| فرمت ضمانت نامه ها| هلهله و تشویق| کاربردی| قابل اجرا| قانون حاکم| مالیات متعلقه| متقاضی| درخواست کننده| درخواست| از نظر فنی یعنی نرم افزاری| محتوای درخواست| اجرا کردن| قابل اجرا| انتصابی| انتصاب| قرار ملاقات| تقسیم کردن| تقدیر کردن| فهمیدن| درک کردن| تاییدیه| تایید یا امضای اسناد| تایید| تصویب| تخمینی| حکمیت داوری| ح کم| ماده 2| چون ساخت| جنبه| منظر| واگذاری| انتخاب شده| ارجاع شده| واگذاری| تکالیف| منتخبین| دستیاری| مساعدت| کمک| معاون| اطمینان دادن| حضور به هم رساندن| قابل اسناد| قابل نسبت دادن| اسناد کردن| نسبت دادن| ممیزی| مجاز| مجوزها| مجوز| یدکی| کمکی| فرعی| جنبی| خدمات جنبی| اعطای| جایزه| مطلع شدن| کپی ها مشخص نشود برای چه کسانی میرود| اجزای تشکیل دهنده محصول| لیست مواد| قرارداد ساخت راه اندازی و انتقال| صندلی عقب| بالانس پرداخت نشده از صورت حساب قبلی| ورشکست شدن| محدوده کاری پیمانکار در سایت| با ما بسازید| مراعات ما را بکنید| نوار نقاله| فروشنده| ذینفع| فروشنده| کسی که در فروشها یا در ال سی جنس را می فروشد و پول را دریافت می کند| هزینه / فایده| ضمانت نامه شرکت در مناقصه| پیشنهاد دهنده| برات| صورت حساب| بارنامه کشتی| بارنامه بندر تا بندر| بارنامه کشتی| بارنامه بندر تا بندر| نافذ| مقصر دانستن| دمیدن| انفجار| کوره بلند| سیستم تزریق از بالای بدون زنگ| هییت مدیره| هییت امنای| پاداش| مربوط بودن| وام گیرنده| مقید| نقض تعهد قراردادی| خیانت در رازداری| خیانت در امانت| آجر چینی| پاکیزه| سرزنده| بشاش| شروع شدن| دلال بیمه| کسانی که از طرف بیمه گران| محموله های بزرگ| اخلاقیات صنفی| کارفرما| خریدار| با اکثریت آرای| گذرگاه فرعی| دو جین| به طور عمده| موافقت نامه رازداری| رونوشت| مدیر عامل| کابوتاژ| حمل های داخلی که در آبراهه هایی صورت می گیرد که کشورهای دیگر هم در آن مرز دریایی یا رودخانه ای دارند| در این حالت لزومی به گرفتن اجازه آن کشور نیست ولی اطلاع به کشورهای هم مرز داده می شود| لایق| صلاحیتدار| توانا| فرار سرمایه| محموله| بار| هزینه حمل| انجام دادن| صندوق| جعبه| دژ| قلعه| دسته بندی| گودال| محفظه قالبها| کرم خوردگی| توافق نامه معامله عمده| محصول کامل| ریخته گری پیوسته شمش فولاد| تاریخ شروع و تنفیذ قرارداد| گواهی مبدا| گواهی می دهد| تصدیق میکند| با تحویل کالا آنطرف نرده کشتی مبدا مسولیت فروشنده پایان میابد کرایه حمل دریایی با فروشنده و بیمه حمل دریایی کالا با خریدار| قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد| رییس هییت مدیره| دستور تغییر شرح کار| قرارداد چارتر کردن چیزی| ناودان| سطح شیب دار| مخفف کلمه پاراشوت| سند مالکیت حمل های ریلی| نامه ای یکسان که برای چندین فروشنده ارسال می شود| موقعیت| قطعات منفصله| قطعات مجزا| توضیح| رسوب گیر| روشن کردن| شفاف کردن| ماده 2| سالم تحویل کشتیرانی نشد| سالم تحویل کشتیرانی شد| بدست آوردن| ترخیص کالا از گمرک| کارفرما| مشتری| اقلیمی| سند مالکیت حمل های زمینی| ضریب| گواهی بازرسی| تست سرد| همکاری| همکار| دریافت| شرایط فیمابین استخدام کننده و کارمند| مطرح شدن| پیش آمدن| تاریخ شروع| شرح| توضیح| نظریه| کارت بازرگانی| راه اندازی پروژه| تعهد| انجام دادن| مرتکب شدن| ضمانت یا ضمانت نامه هایی که شرکت مادر یا هلدینگ مجموعه به کارفرما می دهد| جبران خسارت| تکمیل| گواهینامه پایان کار| اجزای| جامع| مصالحه| توافق| منعقد کردن| پایان| رهبری کردن| تقبل کردن| رازداری| اطمینان| رازداری| محرمانه| تایید کردن| ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه| مصادره| خسارتهای تبعی| عدم النفع| ضررهای غیر مستقیم| خسارتهای تبعی| عدم النفع| ضررهای غیر مستقیم| خسارتهای تبعی| عدم النفع| ضررهای غیر مستقیم| خسارتهای تبعی| عدم النفع| ضررهای غیر مستقیم| تفکر کردن| رسیدگی کردن| نضر به اینکه| گیرنده کالا| محموله| حمل| ارسال| فرستنده کالا| حمل کننده| ادغام چند بارنامه فرعی| تشکیل دادن| تاسیس کردن| کارمزد کنسولی| مشاور| مهندس مشاور| مصرف کردن| بارنامه| راه نامه| در کانتینر گذاشتن| چیدمان کانتینرها| حمل کانتینری| پیمانکار| آگاه| حمل کننده| پروژه گروهی| همکاری| هماهنگ کننده| افراد عضو پروژه| این ضمانت نامه ضمانت اجرایی بسیار کمی دارد فروشنده خود آنرا صادر می کند| مقدار متناظر| مقدار معادل| هزینه های قابل بازپرداخت| دادگاه| پیمان| عهد| کرایه حمل پرداخت شده تا| هزینه حمل تا مقصد| معتبر| اعلامیه بستانکار مانده طلب شخص| ارزیابی اعتبار| اعتبار| معتبر| به جان خودم| قسم می خورم| متر مکعب| هزینه های گمرک| هزینه های ترخیص از گمرک| هزینه های عوارض گمرکی| رضایت مشتری| وفاداری مشتری| تست مخرب| تحویل اسناد حمل بر اساس قبولی| تحویل اسناد حمل بر اساس پرداخت| خسارت| غرامت| مجوز خروج کالا از گمرک| منشی پروژه| تحویل کالا در مقصد خریدار پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی| کلیه هزینه های حمل ریسک و بیمه با فروشنده است| تحویل قبل از پرداخت حقوق گمرکی| آخرین فرصت| ضرب الاجل| فرجه| ممانعت| اصل عدم مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337| اعلامیه بدهکار| مانده بدهی شخص| دهه| ده ساله| اظهار نامه| اضهار کردن| رد کردن| نپذیرفتن| رد کردن| نپذیرفتن| کاهش دادن| کسر کردن| کاهش دادن| کسر کردن| فرض کردن| کوتاهی| قصور| تخلفات قراردادی| نقص| نقص در کار| دوره مسوولیت در قبال نقص| دوره اعلام نقص| نقص| مشخص کردن| معین کردن| تعاریف| تاخیر| نماینده| تجهیزات ظریف| نکته ظریف| نکته جالب| دستورالعمل ارسال| شرایط ارسال| نشان دادن| اثبات کردن| دمو| نمایش| پیش نمایش| دمو| نمایش| پیش نمایش| دموراژ| هزینه| سپرده ضمانت| هیات نمایندگی| جانشین| نماینده| ارسال| حمل| دستور العمل حمل| اعلامیه حمل| با وجود اینکه| جزییات طرح| فاسد شدن| تصمیم| حکم دادن| تعیین کردن| مغایرت| انحراف| فاش کردن| نقطه شبنم| جدول| تخلیه| فاش کردن| تنزیل| نزولی| تبریدی| تخفیف اضافه قیمت| اختلاف| اشتباه| صلاحدید| برات برگشت خورده| توزیع| هییت داوری نزاع| توزیع| فاش کردن| خمیر نان| پیش نویس| برات| برات کشیدن| نقشه کشی| احیا مستقیم| قابل پرداخت| تاریخ سررسید| بسته به به سبب به علت| حسب وظیفه| عوارض| برای مثال| کوره قوسی برقی| آژانس تامین اعتبار صادرات به صادرکنندگان محلی| زمان شروع قرارداد| تاریخ لازم الاجرا شدن یا تنفیذ یا موثر شدن قرارداد| راندمان| انتخاب| جای دیگر| پدیدار شدن| به وجود آمدن| تاکید کردن| حق کارفرما برای فسخ| کارفرما| پیوست| ضمیمه| مواجه شدن با| تلاش کردن| لازم الاجرا| استخدام کردن| استعلام| موسسه اعلان اعتبار شرکتها| ثبت شده| موسسه| تمامیت| مستحق| حق دارد که| حق| استحقاق| مالکیتی| دارایی خالص| ارزش آورده شرکای| سرمایه سهامداران| معادل| مساوی| نصب| اشتباه و از قلم افتادگی قابل برگشت است| افزایش قیمت| برقرار کردن| تاسیس کردن| محرز| اتحادیه اروپا| ارزیابی| جواب طفره آمیز| حادثه| مدرک| شاهد| از| خاک برداری| بیش از| بهترین قیمت| استثنای| تسعیر یا نرخ برابری ارز| مستثنی شدن| جلوگیری| عدم شمول| انحصاری| بهانه| اجرا| معافیت| ماده معافیت از تعهدات قراردادی| بسط دادن| کارشناسان فنی اعزامی برای اجرای قرارداد| تسریع| انا| بی درنگ| هزینه| کارشناسی| در معرض| ادامه می یابد| توسعه می یابد| قابل تمدید| داخلی| تمدید مدت| وسعت| درب انبار فروشنده| افسانه وار| شگفت آور| گواهی تایید نهایی| یک اصطلاح جدید وارد شده در غرب است به معنی گرفتن صورت وقتی موضوع بسیار بی ربط یا اشتباهی می شنوید| استادان دانشگاه| هییت علمی| اولیای مدرسه| عیب| نقص| ورشکستگی| تحویل در کنار کشتی در مبدا ولی همراه با ترخیص توسط فروشنده| هزینه حمل بیمه و ریسک تا بندر فروشنده و قبل از ورود به کشتی با فروشنده است و از آن پس به خریدار منتقل میشود| عقد قرارداد حمل بیمه و بازرسی با خریدار است| تست قبولی کارخانه| ممیزی بررسی و تایید نمودن تجهیزات خریداری شده| قطعات یدکی زود فرساینده| توجه| التفات| نقشه هایی که برای ساخت ارسال می شود| تحویل به حمل کننده در مبدا| تحویل داخل کامیون ریل یا هواپیما| به محض تحویل کالا به حمل کننده اول کلیه هزینه ها ریسک و بیمه به خریدار منتقل میشود| کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا| مواد اولیه| سفر دریایی| آبراهه| قانون حمایت و توسعه سرمایه گذاری خارجی| شرکت| قطعی| سفارش قطعی| پرچم| نرخ یکسان| کرکی| پشمی| تحویل آنسوی نرده کشتی در مبدا| ترخیص توسط فروشنده| هزینه حمل بیمه و ریسک تا ورود کالا به کشتی با فروشنده است و از آن پس به خریدار منتقل میشود| عقد قرارداد حمل از بندر تحویل بیمه و بازرسی با خریدار است| نوع حمل دریایی است| مثلا| برای مثال| مثلا| برای مثال| ماده فورس ماژور| قابل پیش بینی| پیش بینی شده| پیش بینی کرده| ضبط کردن| ضبط ضمانت نامه| تشریفات| آنا| بی درنگ| کسی که قرارداد حمل را منعقد کرده و به انجام می رساند| حمل کالا به بیرون گمرک پس از پرداخت عوارض| تحویل بر روی کامیون| فرانشیز| مبلغ یا درصدی که به یک نمایندگی فروش محصول یا خدمات بابت سهم خود از محصولی که فروخته است تعلق می گیرد| اما در خدمات بیمه ای در ایران یعنی تا این درصد خسارت هیچ پرداختی صورت نمی گیرد و مابقی مطابق جدول قرارداد پرداخت می گردد اما در خارج از ایران معمولا به این معناست که تا این درصد خسارت پرداختی صورت نمی گیرد و اضافه بر آن کلا پرداخت می شود| صورت حساب حمل| هزینه حمل| انجام| تکمیل| بیمه تمام خطر| انجام| تنخواه| سرمایه| بیش از| انجمن تجاری دانه و خوراک| گافتا 88| گافتا 89| مجله| پوند انگلیس| جعبه دنده| در این حالت کلییه کلاز های بیمه| توضیحات عمومی| تعمیم دادن| دستگاه ژنراتور| قلق چیزی را به دست آوردن| ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار| شایعه| نافذ بودن| قوانین حاکم بر قرارداد| دوره تنفس وام| گارانتی| ضمانت کیفیت کالا یا خدمات| ضمانت تولیدکننده به مصرف کننده| در این دوره خریدار میتواند تعویض کالا یا برگشت پول طلب کند| همچنین گارانتی وثیقه ای است که سپرده میشود تا عملکرد صحیح کالا یا خدماتی را ضمانت کند| تحویل دادن| رسیدگی| هزینه های باربری| وضعیت سختی کار| معرفی شده ایم توسط| ریسک| خطر| فاصله زمانی حرکت قطار از قطار قبلی| مارپیچ| بدین وسیله| در این باره| در این موضوع| فوق الذکر| ذیلا| در زیر| همراه این نامه| تامل کردن| مردد بودن| جیوه| مزایده| مانع| اذیت و آزار| وقفه| میهن| وطن| نورد گرم| بارنامه داخلی هوایی| بهداشت ایمنی محیط زیست| قدر دان خواهم شد اگر| اتاق بازرگانی بین الملل| بانک توسعه اسلامی| موانع| نصب| تکمیل کردن| اجرا| پیاده سازی| مالیات| عوارض| نامتعارف| بر طبق| هر گاه| چنانچه| در صورتی که| مسیول| در انتها| در عوض| درباره| به نسبت| هر گاه| در نزریک ترین زمان| در آینده نزدیک| در سه نسخه| نادرستی| عدم صحت| به ثبت رسیده| در آمریکا به یک شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده میگویند| شامل| متحمل شدن| موجب| غرامت| جبران خسارت| غرامت| جبران خسارت| نشان دهنده| مشخص کردن| تایید ضمنی| تورم| افزایش قیمتها| نفوذ| تاثیر| اولیه| نخستین| استعلام| درخواست قیمت| الحاق| آدرس گیرنده| نامه عدم نیاز به بازرسی| بازرس| مثال| شرط طبقه بندی کشتی| موسسه| آموزش| دستورالعمل| دستورکار| ابزار دقیق| بیمه هر مرحله از کالاهای ارسالی| بیمه کل کالاهای ارسالی| یکپارچه سازی| ادغام موسسات یا شرکتها در یکدیگر| مورد انتظار| میان چیزهای دیگر| مبادله قرارداد| یکپارچه سازی| مخالفت| میان پرداخت| فدراسیون بین المللی مهندسین| دوره آموزشی| انترن| تفسیر کردن| تفسیر| تعبیر| ارتباط| وابستگی| وقفه| سوالات بی پروا| وزارت امور اقتصاد و دارایی| گزارش| سنگ آهن| گزارش| دوره بازگشت سرمایه| بی مسوولیت| غیر قابل برگشت| صدور| مجوز| انتشار| صادر شدن| صادر شده توسط| قابل ذکر است که| مفهومی ندارد| بی معنی است| قابل ذکر است که| حکم| قاضی| حوزه قضایی| شروع| اولین جلسه تیم پروژه و کارفرما| نامه شمول| نوعی توافق نامه است| قصد نامه| نوعی توافق نامه است| واحد اسناد گارانتی| کمبود سرمایه| قیمت قطعه تمام هزینه های ارسال کالا| جانمایی| چشم انداز| قانونا| چیدمان| جانمایی| ال سی| اعتبار اسنادی| اعتبارنامه| خوانا| وام دهنده| اسناد مناقصه| نامه فراخوان انجام کار به پیمانکار برنده| نامه سفارش کالا| اسناد مناقصه| بدهی ها| مسوول| نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن| حد مسولیتها| شرکت با مسولیت محدود| خط کشتی رانی| جریمه| محموله ای که جمع به هم فزاینده کل محموله های ارسالی را حداقل به 97% برساند| نامه ابلاغ| وام| قرض| در انتظار| ضرر| زیان| مناقصه| کلی| مقطوع| نوعی توافق نامه| خلاصه مذاکرات| هر نوع توافق نامه ای که در طول پروژه بین طرفین امضا می شود| نوعی موافقت نامه| اکثریت| نفر روز| دستورالعمل ها| صاحب موسسه| بیمه حمل دریایی| علامت گذاری روی جعبه های ارسالی| فوق لیسانس| زمان بندی کلی پروژه| واحد انتقال مواد| قرارداد مدیر طرح| مدیر طرح| تکمیل مکانیکی| زمانی که همه چیز در کارخانه نصب شده است| مرحله قبل از تست سرد| تکمیل مکانیکی| زمانی که همه چیز در کارخانه نصب شده است| مرحله قبل از تست سرد| اساس نامه| یادداشت| نامه غیر رسمی| ذکر کردن| آقایان| اتفاقات مهم در پروژه که بار مالی دارد مثل آغاز عملیات سیویل که کارفرما باید پول پرداخت کند در زمان بندی های تصویری زمانی است که از یک زمان مشخص تا زمان مشخص دیگر ندارد بلکه یک زمان خاص است| اقلیت| صورت جلسه| جا گذاشتن| گم کردن| تغییر| اصلاح کردن| وقتی که حمل با بیش از یک وسیله صورت گیرد| متقابل| متقابلا| تست غیر مخرب| تست سرد| معرفی شده| حق عدم واگذاری قرارداد به شخص ثالث| عدم انطباق| نقص یا خرابی کالا یا خدمات| حق عدم چشم پوشی| قواعد| قوانین| اطلاع دادن| علی الرغم| با وجود اینکه| زبان سلیس و روان| تعهدات| مبهم| رعایت کنید| لحاظ کنید| مانع شدن| فراهم کردن| شغل| حرفه| تصرف| عضو هیات رییسه| رسمی| حذف کردن| کم کردن| از طرف| مرخصی| به عنوان| به دلیل| نیم| در حال پیشرفت| مداوم| تسهیلات حساب باز| بانک گشایش کننده اعتبار| بهره برداری| نافذ| هزینه فرصت| هزینه فرصت داراییهای پولی خواب سرمایه| گزینه اختیاری| ابلاغ قرارداد| غیر از| متفاوت با| به شکل دیگری| هزینه ای که از جیب شخص درآمده باشد| هزینه واقعی| مثل اجل معلق| بی خبر| وحشتناک| برون سپاری| معوق| حسابهای معوقه| کلی| بیش از حد مطالبه کردن| گران دادن| گران فروشی| از تاریخ سررسیدش گذشته| بیش از ظرفیت| اضافه بار| اشراف داشتن| بیش از ارزش بودن پول ملی| مالک| کارفرمای اصلی| حمل با پست و بسته بندی| از طرف| واژه لاتین است به معنی بعد از نوشتار| گواهی تایید مشروط گواهی تحویل موقت| جزیی از یک کل| بخش| دسته| سهیم شدن| شریک شدن| مشخصات| طرفین| حمل به دفعات| انتقال ریسک| حق اختراع| حق دارایی فکری ثبت شده| پرداخت کامل پول| شرایط پرداخت| ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار| گندله| اجرا| ضمانت نامه بانکی اجرای قرارداد| گواهی حسن انجام کار| آزمایش عملکرد| دایمی| مجوز| وابسته به| مربوط به| پیش فاکتور| همراه با تصویر| دزدی دریایی| سفارش دادن| کارخانه| کنترل کننده منطقی| خواهش میکنم مراعات حال مرا| قرارداد مدیریت پروژه| انتشار آگهی| به درد نخور| بدون نکته| بندر| بندر حمل| بخش| قسمت| دارا بودن| وکالت نامه| نیروگاه| کارخانه برق| عملی| مقدمه| به دقت| با صراحت| پیش شرطها| پیش قرارداد| تعصب| غرض ورزی| اولیه| اضافه کردن به قیمت| متضاد تخفیف| تدارکات| آماده| ارایه کردن| فرض کردن| جلوگیری| فرمول افزایش قیمت| فرمول تعدیل قیمت| عمده| اصلی| اصول| اولی| قبلی| شرکت سهامی خاص| متناسب| متناسبا| احتمالی| رویه ای| روندی| روش| اقدام کردن| آزاد کردن پول کالا پس از تایید نماینده فروشنده| بهره وری| ممنوعیت| طولانی شدن توقف| سفته| سریع| بلافاصله| تناسب| نسبت| به تناسب| پیشنهاد| دفترچه راهنما| واخواست| اعتراض برات| تهیه کردن| مشروط به آنکه| شرط| تهیه کردن| شرط| مشروط| موقتی| تحویل موقت| کارهای مهندسی که خارج از حدود کار پیمانکار بوده و طبق دستور کار کتبی کارفرما در طول پروژه درخواست به انجام می شود هزینه این کارها از ابتدا مشخص نیست و بعدا توافق میشود| مفاد| قبل از حمل| بازرسی قبل از حمل توسط خریدار| عام المنفعه| نشر|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.