دیکشنری تخصصی حقوق (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری تخصصی حقوق شامل واژگان و کلمات تخصصی حقوق، علم جزا و برخی از اصطلاحات قانونی است. در این لغت نامه علاوه بر ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی حقوق، برخی از اصطلاحات قانونی نیز گردآوری شده است.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی حقوق

ترک کردن| اعراض کردن| واگذار کردن| کالای متروکه| کالای بی صاحب| ترک دعوی| لغو کردن| خاتمه دادن| رفع کردن| متوقف کردن| تخفیف دادن| قرار رد دعوی| رفع مزاحمت| تحریک و ترغیب کردن به ارتکاب جرم| معاونت در جرم| تعلیق| وقفه| بلاتکلیفی| امتناع کردن| اختلاس| تجرید| انتزاع| سوی استفاده کردن| دشنام دادن| سوی استفاده| دشنام| توهین| سوی استفاده از اختیارات| قبولی| پذیرش| قبولی بعد از رویت| قبولی برات نکول شده توسط شخص ثالث| قبولی برات نکول شده توسط شخص ثالث به منظور حفظ اعتبار براتگیر| قبولی برات نکول شده توسط شخص ثالث در ازای دریافت حق العمل| در صورت نکول برات| در صورت عدم قبولی| دسترسی| دستیابی| مدخل| حق مراجعه| حق مراجعه به دیوان داوری یا دادگاه| ملحق شدن کشوری به یک معاهده بین المللی| حق تملک نمایات| مستحدثات| نمایات| معاون جرم| تبعی| فرعی| عقد تبعی جهت تضمین اجرای عقد اصلی| تعهد تبعی| توافق| تراضی| مصالحه| سازش| حساب| گزارش| شرح| حساب پرداختنی| حساب دریافتنی| تایید کردن| تصدیق کردن| اقرار یا اذعان کردن| به رسمیت شناختن| کسب کردن| تحصیل کردن| بدست آوردن| تابعیت اکتسابی| تابعیت اشتقاقی| تابعیت مشتق| بری الذمه کردن| تبریه کردن| اقدام کردن| قانون| فعل| اقدام| رفتار| تنظیم سند قانونی مثل قرارداد یا وصیت نامه| مشیت الهی| حادثه غیر مترقبه| حادثه طبیعی| حادثه قهری| فورس ماژور| عفو عمومی رفق و مدارا| اعمال حاکمیت| نظریه اعمال حاکمیت| اعمال حاکمیت| عمل حاکمیت| اعمال تصدی| عمل تصدی| کفیل| شریک تضامنی| شریک فعال| عمل مبتنی بر حسن نیت| دعویی که بر اساس قاعده انصاف مورد رسیدگی واقع شود| دعوی تقلب| تقلب| کلاهبرداری| دعوی مطروح از طرف خریدار جهت الزام فروشنده به ایفای تعهد یا پرداخت خسارت| دعوی ناشی از قرارداد| دعوی مبتنی بر مسیولیت قراردادی| دعوی شبه جرم| کسی که متضرر نشده حق دعوی ندارد| اقدام| دعوی| دعوی مطروح در محاکم کامن لا| دعوی خسارت| دعوی عینی| دعوی غیر مبتنی بر سند| دعوی خارج از سند| دعوی احراز مالکیت زمین| طرح کردن دعوی| اقامه کردن دعوی| ترک کردن دعوی| اسقاط دعوی| قابل تعقیب| قابل طرح در دادگاه| دعوی قابل تعقیب قانونی| دعوی| بدهی یا بهره| طلب| تابعیت فعال| شریک تضامنی| شریک فعال| رابطه امانی که در آن امین علاوه بر نگهداری مال مورد امانت از نظر اداره آن نیز وظایفی بر عهده دارد| خواهان شاکی تابع دادگاه محلی است که مال مورد اختلاف در آن قرار دارد| خواهان شاکی تابع دادگاه محل اقامت خوانده است| عدم اثبات ادعا توسط خواهان موجب برایت خوانده می شود| البینه علی المدعی| بار دلیل بر عهده مدعی است| خسارت واقعی| تحویل واقعی| تحویل رسمی و مستقیم| سندی را عینآ در سند دیگر گنجاندن| زیان| خسارت یا صدمه واقعی در بیمه| سوی نیت مسلم| قصد اضرار| قرارداد| پیمان| عهد| عقد| موقتی| ویژه اختصاصی| مخصوص| برای مورد خاص| برای منظور خاص| ارجاع یک موضوع خاص به داوری| به تعویق انداختن| به بعد موکول کردن| موقتآ تعطیل کردن| اداره| مدیریت| دولت| دستگاه اجرایی| قوه مجریه| اداره ترکه| مدیریت ماترک| مخالف| معارض| مرور زمان مملک در اثر تصرف| از مصادیق تصرف که چنانچه مستمر و علنی باشد بعد از گذشت مدت معینی ایجاد مالکیت می کند| استنباط مخالف| مغایر یا معارض| طرف مقابل| طرف دعوی| مرور زمان مملک در اثر تصرف| از مصادیق تصرف که چنانچه مستمر و علنی باشد بعد از گذشت مدت معینی ایجاد مالکیت می کند| تایید کردن| تصدیق کردن| اثبات کردن| ابرام کردن| شهادت دادن| بار اثبات ادعا بر عهده خواهان است| نه خوانده| هر کس که ادعا کرد| اثبات هم با اوست| تایید| تصدیق| اعلام رسمی| تصویب| سوگند به شرافت| مثبت| دفاع با فرض صحت ادعا| ارتفاق مثبت حقی برای شخص در ملک دیگری| نمایندگی| کارگزاری| عاملیت| وکالت| موسسه| کارگزار| عامل| نماینده| وکیل| وکیل در شرایط اضطراری| تشدید کردن| وخیم کردن| بیگانه| تبعه بیگانه| مال قابل انتقال| تغییر دادن| قلم زدن| تحریف کردن| شخصیت ثانوی| مشاجره| ستیزه| مباحثه| داور علی البدل| قاعده عدم قبول خواسته های مطروح به شقوق مختلف| شق| چاره| ادعای تخییری| اصلاح کردن| تغییر دادن| مستهلک کردن وام در حسابداری| مستهلک کردن ارزش دفتری دارایی| تبعی| فرعی| طاری| به قصد| با نیت| قصد| اداره| قصد مالکانه| قصد تبرع| قصد سرقت| قصد محروم کردن مالک از مال خود| قصد تصرف مالکانه| حقوق یا درآمد سالانه| اوراق قرضه بدون رسید| ظاهر| واضح| آشکار| عیب ظاهر| پژوهش خواستن| فرجام خواستن| متوسل شدن| مراجعه کردن| استیناف دادن| پژوهش خواهی| مراجعه| تضمین هزینه پژوهش توسط پژوهشخواه| پژوهشی| استینافی| قابل اعمال| حاکم| ذیربط| شامل| صادق| نصب کردن| منصوب کردن| استخدام کردن| تعیین کردن| انتخاب کردن| سازمان داخلی یا بین المللی که علاوه بر سایر وظایف خود| به داوری نیز می پردازد| مقام منصوب کننده| ارزیابی| ارزشیابی| تقویم| داور| حکم| داوری| حکمیت| سازمان داوری| موافقتنامه داوری| قرارداد داوری| دیون معوقه| مالیات معوقه| بازداشت کردن| توقیف کردن| متوقف کردن| بازداشت| توقیف| توقیف دادرسی| امتناع از صدور حکم به علت نقص اساسی پرونده| ماده| مقاله| کالا| اساسنامه شرکت| اساسنامه انجمن| اسانامه شرکت| شرکت نامه| شخص حقوقی| اظهار داشتن| ادعا کردن| مطالبه کردن حق| اقامه کردن ادعا| ارزیابی کردن| تقویم کردن| برآورد کردن| مالیات بستن| تقویم| ارزیابی| برگ تشخیص مالیاتی| مبلغ مالیات متعلقه| تشخیص میزان مالیات| خسارت و نظیر آن| وضع مالیات| دارایی| حساب دارایی| واگذار کردن| انتقال دادن| احاله کردن| مآمور کردن| ارجاع دادن| منتقل الیه| محال علیه| انتقال گیرنده| ارجاع یا احاله پرونده| عهده دار شدن| تقبل کردن| فرض کردن| تعهد| الزام| قرض| قبول| مدعی یا متصرف شدن| توقیف کردن| ضمیمه کردن| مصداق داشتن| قرار توقیف مال یا شخص| ضمیمه| پیوست| تصدیق کردن| رسمآ گواهی کردن| سوگند دادن| سوگند خوردن| تصدیق امضای سند| بخشی از سند یا وصیت نامه دایر بر اینکه سند در حضور شهود تنظیم و امضای شده است| تحلیف| شهادت| رونوشت مصدق| انتقال دادن| واگذار کردن| وکیل| دادستان کل| مدعی العموم| وزیر دادگستری درایالت متحده| وکیل خاص| وکیل مقید| وکیل خصوصی| وکیل رسمی پرونده| حسابرسی کردن| ممیزی کردن| ممیزی| تصدیق کردن| صحت سندی را تایید کردن| معتبر ساختن| لغوکردن| باطل کردن| اقرار کردن از تعهد| اجتناب کردن| نظریه عواقب قابل اجتناب در مسیولیت مدنی| الزام متضرر به کاستن از میزان ضرر| حکم صادر کردن| اعطا کردن| واگذار کردن| حکم| قرار| رای| حکم مرضی الطرفین| حکم سازشی| حکم غیابی| حکم به پرداخت خسارت دادن| حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین| حکم در ماهیت| ظهر نویسی کردن برات| تقبل کردن مسیولیت مالی| پشتیبانی کردن| ادعایی را با ارایه مدارک مستند تایید کردن| سابقه| پیشینه| تاریخچه| زمینه| آزادکردن متهم یا بازداشتی به قید کفالت| التزام| ضمانت| وجه الضمان| کفیل| ضامن| وجه الضمان| وجه التزام| وجه الکفاله| ضامن| کفیل| کفالت یا ضمانت کسی را کردن| آزاد کردن به قید کفالت یا ضمانت| امین| امانتدار| مآمور ابلاغ| مآمور اجرا| ضابط دادگستری| امانت گذاری| عقد ودیعه| کفالت| ضمانت| دادگاه| کرسی یا مسند قضاوت| هیآت عمومی قضات| به بانک سپردن| بانک| بانکداری| دادگاه| کرسی یا مسند قضاوت| هیآت عمومی قضات| حواله بانکی| چک بانکی| ضمانت نامه بانکی| بانکداری| ورشکسته| ورشکسته اعلام شدن به حکم دادگاه| ورشکستگی| حکم ورشکستگی| تقاضا یا اعلام ورشکستگی| وکالت| هیآت وکلای| دادگاه| منع| مانع| کانون وکلای| در دست رسیدگی| مطروح در دادگاه| عقد غیر معوض| عقد غیر معاوضی| شمول مرور زمان| مالکیت عین بدون منافع| امینی که وظیفه اش منحصر به نگهداری مال و رد آن به صاحب مال در موعد مقرر است| امینی که موعد رد امانتی که نزد اوست فرا رسیده باشد| ممنوع از اقامه| مشمول مرور زمان| مشول مرور زمان| ادعای مشمول مرور زمان| ادعای ممنوع از طرح| حامل| چک در وجه حامل| سند در وجه حامل| دادگاه| قاضی| مجمع قضات| مسند قضاوت| قرار توقیف شخص| قرار جلب شاهد| انتفاعی| انتفاع| مالک واقعی در برابر مالک اسمی| مالک منافع| سود بردن| بهره مند شدن| منتفع شدن یا کردن| سود| منفعت| امتیاز| بهره| حق| دلیل اصلی| نسخه اصلی مدارک| در مناقصه یا مزایده شرکت کردن| پیشنهاد خرید کردن| مناقصه| مزایده| پیشنهاد خرید| سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده| مبلغ پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه| مبلغ پیشنهادی خریدار برای خرید سهام| پیشنهاد خرید به قیمت معین| برنده شدن در مناقصه یا مزایده| شرکت کننده در مناقصه یا مزایده| برنده مزایده| صورتحساب دادن| برات| لایحه قانونی| دادخواست| اسکناس| صورتحساب وکیل| برات ارزی| حواله| کیفرخواست| ادعانامه| بارنامه| بارنامه صادره بعد از بارگیری محموله در کشتی| بیع نامه| سند فروش| بروات وصولی| ملزم کردن| متعهد کردن| ملتزم کردن شخص به تودیع وجه الضمان یا معرفی وکیل| قولنامه| بیمه نامه موقت| الزام آور| لازم الاتباع| لازم الرعایه| قرارداد الزام آور| عقد لازم| وجه الضمان| ضمانت نامه| سند قرضه| اوراق قرضه| مضمون له| دارنده اوراق بهادار| گرونامه| رسید انبارهای عمومی یا گمرک| تضمین شده| متکی به وثیقه| انبار عمومی| انبار گمرک| نقض| تخلف| نقض قرارداد| عدم انجام وظیفه| اخلال در نظم عمومی| افشای غیر مجاز نامه| تلگراف| مکالمه تلفنی و نظایر آن| نقض عهد| خلف وعده| نقض عهد| خلف وعده| تخلف از شرایط عقد امانت| سوی استفاده امین از مال امانی| نقض امانت| خیانت در امانت| رشوه دادن| بار| محموله| بار دلیل| بار مسیولیت| نهادن بار دلیل یا اثبات بر دوش طرف دیگر| کشتیرانی ساحلی| تجارت ساحلی| پرواز هواپیما از یک فرودگاه خارجی به فرودگاه خارجی دیگر| حق دولت در تصاحب ماترک بلاوارث| مطالبه کردن وجه الضمان| عندالمطالبه| اهلیت| صلاحیت| سمت| سرمایه| دارایی| ثروت| مهم| عمده| جرم مستوجب اعدام| دارایی سرمایه ای| آورده سرمایه| سهم سرمایه| سود سرمایه ای| اندوخته سرمایه ای| پرونده| دعوا| مورد| قضیه| مرافعه| دعوای مطروح در دادگاه| سابقه و رویه قضایی| دعوای مطروح| اعاده دادرسی| اجازه ارایه ادله و مدارک جدید| رسیدگی مجدد| علت| مبنی| انگیزه| به دلیل| دعوای مطروح| علت بلافصل یا مستقیم آخرین حلقه در سلسله علیت| با وجود علت اصلی و مستقیم| توجه به علت بعید و غیر مستقیم مجاز نیست| علت اصلی| علت لازم که بدون آن معلول به وجود نمی آید| علیت| سبب شدن| موجب شدن| سبب یا علت دعوی| منشآ یا مبنای دعوا| غرض| داعی| حق طرح دعوی| سبب دعوی| منشآ یا مبنای دعوی| حق طرح دعوی| اخطار رسمی| اخطاریه| اخطار به عامل| گواهی| گواهینامه| چک تضمین شده| چک بانکی| رونوشت مصدق| برگ سپرده| گواهینامه سپرده| اسانامه شرکت| شرکتنامه| گواهی ثبت شرکت انگلیس| گواهی ورشکستگی بی تقصیر| مفاصا حساب| گواهی آزاد بودن مال| گواهی مبدآ| ایراد گرفتن به صلاحیت| جرح کردن| اعتراض| جرح| جرح عضو هیآت منصفه به دلایل مشخص و معین| شعبه| اتاق| متهم کردن| تحمیل کردن| موظف کردن| ملزم کردن| وضع کردن مالیات| مطالبه کردن| نسیه خریدن| فرستادن صورتحساب| اتهام| ادعا| حق حبس| مولی علیه| بار| نرخ| وظیفه| تعهد| گرو| مسیولیت| اعلام جرم کردن| تحت تعقیب قرار دادن| پیش پرداخت کرایه حمل| منشور| سند| اساسنامه شرکت یا شهرداری| اجازه تآسیس شرکت| منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها سازمان ملل| مال منقول| هر نوع دارایی شخصی| رهن مال منقول| رهن اموال شخصی| مال منقول شخصی| چک| چکی که قابل نقد کردن نبوده| فقط قابل واریز به حساب بانکی باشد| انتخاب قانون حاکم| مال منقول شخصی| حق متنازع فیه| حق موضوع دعوی| دادگاه منطقه ای در ایالات متحده آمریکا| بخشنامه| شهروند| مدنی| غیر نظامی| کشوری| متمدن| دعوی مدنی| داوری تجاری| قانون مدنی| اغتشاش و آشوب داخلی| شرکت مدنی| عقد مدنی| محرومیت از بعضی حقوق مدنی در اثر احکام جزایی| حقوق مدنی| مسیولیت مدنی| مجازاتهای مدنی| آیین دادرسی مدنی| جبران خسارت مدنی| کارمند دولت| خدمت دولت| ادعا کردن| مطالبه کردن| ادعا| دعوی| سبب دعوی| مطالبه| استحقاق| ادعای مشمول مرور زمان| بیانیه حل و فصل دعاوی| قید| شرط| برایت| تصفیه دیون و مطالبات| ترخیص کالا از گمرک| اجازه تخلیه یا بارگیری در بندر| حق خروج کشتی از بندر حقوق دریایی| تهاتر کردن چک و حواله در اتاق پایاپای بانکها| گواهی ترخیص کشتی| تهاتر| پایاپایی| کارگزار ترخیص کالا از گمرک| اتاق تهاتر| موکل| مشتری| مجموع قوانین| رمز| آیین دادرسی مدنی| وثیقه| ضمان| وجه التزام| مال گرویی| وثیقه انجام تعهد| تضمین وام| فرعی| تبعی| همزمان| متقارن| قرارداد جنبی| منع طرح مجدد قضیه مختومه محکوم بها| امر مختوم| اصل منع طرح مجدد| اعتبار قضیه محکوم بها| اعتبار امر مختوم| تضمین| وثیقه| وام با وثیقه| مسیولیت در قبال عمل غیر نظیر مسیولیت کارفرما در قبال اعمال کارگر| تقصیر سازی| وام یا سفته ای که با اوراق بهادار تضمین شود| تراضی طرفین| وصول| گردآوری| مجموعه| بنگاه یا نمایندگی وصول| تحصیلداری| شایبه| شبهه| ظاهر| حق ظاهری| حق قانونی ظاهری| تظاهر به داشتن اختیار به اعتبار سمت اداری| مالکیت صوری| مالکیت ظاهری| پذیرفتن ظاهر ادعا| نزاکت| اقامه کردن| آغاز کردن| شروع کردن| تجاری| بازرگانی| قابل داد و ستد| داوری تجاری| برات تجاری| انتفای تعهدات تجاری به علت حوادث قهری| حقوق تجارت| مجموعه قوانین تجاری| اعتبار اسنادی تجاری معمولا غیر قابل فسخ| اسناد تجاری| وثیقه تجاری| حق العمل| کارمزد| کمیسیون| ارتکاب| مآموریت| مرتکب شدن| سپردن| ارجاع کردن| زندانی کردن| تعهد کردن| گواهی دروغ دادن| سوگند دروغ ادا کردن| مشترک عمومی| عادی| موسسه حمل ونقل عمومی| حقوق عرفی| قوانین مبتنی بر عرف| کامن لا| رویه قضایی در انگلستان| اشاعه| مالکیت مشاع| مالکیت مشترک| مال مشاع| اشتراک در حق انتفاع| سهم عادی| ارتباط| مراوده| مکاتبه| مبادله اطلاعات| نقل و انتقال| وسایل ارتباطی| غلط مصطلح| نظر غالب| نظر عموم| جماعت| جامعه امت| انجمن| مالکیت مشترک| اشتراک| مالکیت مشترک زن و شوهر در اموال| شرکت| گروه| دسته| مجبور کردن| وادار کردن| ملزم کردن| اختیار دادگاه در تعیین صلاحیت خود| صالح| دارای اهلیت| دارای صلاحیت| مسموع| قابل قبول| مدارک قابل قبول| مدارک ذیربط| قانون حاکم| قانون قابل اعمال| شکایت کردن| دادخواهی کردن| عرض حال کردن| شاکی| دادخواه| خواهان| قرارداد ارفاقی میان بدهکار یا ورشکسته با بستانکاران| مصالحه کردن| قرارداد ارفاقی با طلبکاران منعقد کردن| مرکب| بهره مرکب| موافقتنامه داوری| قراداد داوری بین دو یا چند دولت| اجباری| الزامی| قهری| اضطراری| داوری اجباری در روابط کارگری| دولت کارگران را وادار به انصراف از اعتصاب| و اختلافات را به داوری شخص ثالث ارجاع می کند| شرط الزامی| ادعای متقابل ناشی از موضوع دعوای اصلی| پنهان کردن| مخفی کردن| کتمان کردن| امتیاز| اعطا| واگذاری| تسلیم| قاطع| تعیین کننده| نهایی| غیر قابل انکار| آشکار| مسلم| موافق بودن| موافقت کردن| حق یا ادعای مشترک| توافق| تقارن| مشترک| همزمان| متقارن| موافق| هم عقیده| علل و اسباب وابسته و متقارن| شرایط وابسته و متقارن| صلاحیت متقارن دو یا چند مرجع نسبت به دعوای واحد| شرط| قید| وضعیت| حالت| کیفیت| مشروط| مقید| شرطی| قبولی مشروط| موافقت مشروط| بیع نامه با شرط اختیار| شرط جنبی| عقد مشروط| شرط متقدم شرطی که ایفای تعهد منوط به تحقق آن است| مشورت کردن| مذاکره| اعطا کردن| تطبیق کردن| اعتراف کردن| اقرار کردن| تضاد داشتن| تعارض داشتن| تضاد| تعارض| اختلاف| تضاد منافع| تعارض قوانین| قواعد حل تعارض قوانین| اجازه عبور| گذرنامه| برگ ترخیص کشتی| اتفاق آرای| رضایت دادن| موافقت کردن| رضایت| موافقت| حکم مرضی الطرفین| حکم سازشی| حکم مرضی الطرفین| حکم سازشی| عقد رضایی| قرارداد شفاهی| حکم مرضی الطرفین| حکم سازشی| رسیدگی کردن| توجه کردن| ملاحظه کردن| عقیده داشتن| عوض| عوضین| ثمن| بدل| ملاحظه| رسیدگی| توجه| انگیزه| بلاعوض یا غیر معوض بودن معامله یا تعهد| بی ارزش شدن یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از عوض| ارسال کردن کالا| تحویل دادن| محول کردن| تسایم کردن| گیرنده محموله| مرسل الیه| محموله بار| بارنامه در حمل ونقل داخلی| ترکیب| ادغام| تلفیق| تثبیت| تحکیم| تقویت| موکل| اصیل| انتخاب کننده| قانون اساسی| اسانامه| تشکیل| ایجاد| مطابق با یا مربوط به قانون اساسی| علم حقوق اساسی| قانون اساسی| قانون منطبق با قانون اساسی| اختیارات مبتنی بر قانون اساسی| استنباط| تفسیر| تعبیر| ترکیب| توقیف| تفسیر قانون| استنباطی| تعبیری| ضمنی| قانونی| حکمی| سازنده| تحویل قانونی| تقصیر مفروض فعل یا ترک فعلی که قانونآ آثار تقصیر بر آن مترتب باشد| تقلب حکمی عملی که قانونآ آثار تقلب بر آن مترتب باشد| قصد ضمنی| اطلاع مفروض| سوی نیت فرضی| سوی نیت استنباطی| اخطار قانونی| تصرف قانونی| ابلاغ قانونی| غصب یا مصادره حکمی| کنسول| صورت کالای صادره با مهر و امضای کنسولگری کشور مقصد| توهین| اهانت| تحقیر| اخلال در نظم دادگاه| توهین به دادگاه| به جرم اهانت به دادگاه محکوم کردن| متنازع فیه| مورد بحث| ستیزه جو| صلاحیت رسیدگی به امور ترافعی| موضوع مورد اختلاف| موضوع ترافقی| اعتراض کردن| ایراد گرفتن| دفاع کردن| طرح کردن دعوی| مورد تردید قرار دادن| ایراد| اعتراض| دفاع| دعوی| احتمال وقوع| وجوه احتیاطی| محتمل الوقوع| مشروط| احتمالی| تبعی| اتفاقی| ادعای محتمل الوقوع| ادعای احتمالی| بدهی احتمالی| بدهی اتفاقی| منعقد کردن| قرارداد بستن| عقد| قرارداد| عقد شرافتی| عقد شکلی| عقد تشریفاتی| عقد رسمی| عقد شرافتی| عقد وکالت| عقد شکلی|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.