دیکشنری تخصصی زمین شناسی (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری تخصصی زمین شناسی شامل واژگان و اصطلاحات تخصصی این رشته، شامل رسوب شناسی، کانی شناسی، ساختار زمین و به طور کلی مواردی است که در حوزه تخصصی زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرند.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی زمین شناسی

پوشش رسی| بورالفها| درون جریانی| سرمادوست| سطح آبگیر| پ هاش ایزوهیدریک| پ هاش خاک| پ هاش محاسبه شده| پ هاش هیدرولیتیک| پاپولز| پادتن فلورسنتی| پادزول| پادزولی شدن| پادزی| پادزیستی| پارنا| پاره سنگ| پاره سنگی| پارینه خاک آشکار| پارینه خاک مدفون| پاستوریزه کردن| پاسکال| پالایش زمین| پالی گورسکیت| پایانه یخچالی| پایداری| پایه یخ نهشت| پایین ترین بستر| پتاس| پتاسیم تبادلی| پتانسل کل| پتانسل کل آب خاک| پتانسیل آب خاک| پتانسیل آهک| پتانسیل اکسیداسیون احیا| پتانسیل اسمزی آب خاک| پتانسیل اکسایش کاهش| پتانسیل الکترودی| پتانسیل الکتروکینتیک| پتانسیل ثقلی| پتانسیل زتا| پتانسیل شیمیایی| پتانسیل فشار گاز| پتانسیل فشارگازی| پتانسیل ماتریک| پتانسیل مویین| پخشیدگی| پخشیدگی آب خاک| پخشیدگی آب درخاک| پخشیدگی عناصر غذایی| پخشیدگی هیدرودینامیکی| پدالفر| پدورلیکت| پدوکال| پدولوژی| پدون| پدی پلین| پرچمی| پرکننده| پراکس| پراکندگی| پراکندگی هیدرودینامیکی| پراکنده شدن| پرتگاه| پرتاب| پرتویون ساز| پرجلیک| پرش| پرفیریک| پروفیل خاک| پس پر| پس مانده| پس مانده های تازه گیاهی| پساب نشتی| پستی وبلندی| پستی وبلندی خیلی زیادتپه ای| پستی وبلندی زیادناهموار| پستی وبلندی کم ومواج| پستی وبلندی کوچک| پسماند گیاهی| پسماندگیاهی| پسماندآلی خاک| پسماندهای تصفیه فاضلاب| پشت شیب| پشته بسته| پشته بن درختی| پشته زنی| پشته یخچالی| پشته های یخچالی| پلاگپت ها| پلاسما| پلاسمای آلی| پلاسمونسیک| پلانکتونهای جانوری بزرگ| پلانوسول| پلی پدون| پلیستوپلاسماتیک| پلینتیت| پنتوکسیدفسفر| پنجه شیب| پنجه زنی| پوداب| پوده| پوده خوار| پوده رست| پوسته| پوسته گچی| پوسته درونی| پوسته زیرین| پوسته کاذب| پوسته دانه ای| پوسته های رسی| پوش موهر| پوشش| پوشش گیاهی| پوشش استریوسکوپی| پوشش جوی وپشته ای| پوشش فشاری| پوشش مرکب| پوششهای رسی| پی| پی ای| پی پی ام| پیت| پیدایش خاک| پیدایشی| پیرامون یخچالی| پیرایخچالی| پیروفسفات| پیروفیلیت| پیسه| پیش هسته ای ها| پیکره اشباع| پیوند هیدروژنی| چگالی بحرانی| چگالی دانه ای| چگالی شارگرمایی خاک| چگالی ظاهری| چگالی ویژه ظاهری| چانر| چانری| چاهک فروبر| چخماقی درشت| چرخه نیتروژن| چرخه| چرخه گوگرد| چرخه آب| چرخه تنش موهر| چرخه غذا| چرخه کربن| چرخه نمک| چرنوزم| چرنوزم فرسوده| چسبندگی ظاهری| چسبیدن ذرات| چشم انداز| چندطیفی| چهره نقشه| چهره های مورفولوژیکی رداکس| چیپسیدها| ژیومورفولوژی| ژل| گچ| گیوتیت| گابیون| گاز اسیدی| گاوآهن پنجه غازی| گدازه پوش| گذرپذیری خاک| گرمازا| گرماسنجی| گرماسنجی تقطیع تفاضلی| گرمای غوطه وری| گره| گرههای سنگی| گروه اندازه های خاک| گروه بزرگ خاک| گروه غیرمتمایز| گروه مونتموریلونیت ساپونیت| گروههای مدیریت خاک| گزینش یون| گستره رطوبتی مطلوب| گسل| گسل فعال| گل اشباع| گل رانش| گل سفید| گل سنگ| گلابول| گلاکونیت| گلخانه| گلی شدن| گلی شده| گنجایش گرمایی| گنجایش آب قابل استفاده| گنجایش باروری| گنجایش تبادل| گنجایش تبادل آنیونی| گنجایش تبادل کاتیونی| گنجایش تبادل کاتیونی موثر| گنجایش نفوذپذیری| گودال| گودال دفن بهداشتی| گودال کم عمق| گودالها| گودی بن درختی| گونه تنگ جا| گیاگان غیر بومی| گیاگان غیربومی| گیاه کنی| گیاه سم| گیاه عنصرکارا| گیاه کود سبز| گیاه نمایه| گیاه نمک دوست| گیاه واسطه| گیاهان| گیاهان آهک دوست| گیاهان تهی کننده خاک| گیاهان شن دوست| گیاهان معرف| گیاهان نگهدارنده خاک| گیبسیت| گیرنده الکترون| گیلگای| کپه برجسته| کا| کاربردبهینه| کانی پرور| کانی پرورنوری| کانی رسی میان لایه ای| کانیهای فیلوسیلیکات| کت کلی| کرت نمونه| کشت جوی پشته ای| کشت خاکپوشی| کشت درمناطق خشک| کفه آهکی| کفه آهن دار| کم هوا دوست| کنیدیوم| کود مایع| کوددامی| کیفیت خاک| آب پوسته ای| آب گریز| آب برون جذبی| آب بند| آب ثقلی| آب جرمی خاک| آب حاشیه ای| آب خاک| آب درون جذبی| آب دوست| آب روشن| آب زیر زمینی| آب شستگی| آب شناسی| آب غیراشباع| آب قابل استفاده| آب قهوه ای| آب لب شور| آب مویین| آب هیگروسکپی| آبگونه سازی| آبگیری| آب گریزی خاک| آب شناسی| آبخوان| آبدوست| آبدوی زیرزمینی| آبراهه| آبراهه چمنی| آبرفت یخچالی| آبرفتی| آبشارک| آبشناسی کشاورزی| آبشویی| آبکند فصلی| آبیاری| آبیاری ثقلی| آبیاری جوی وپشته ای| آبیاری جویچه های هم تراز| آبیاری سیلابی هم تراز| آبیاری شیاری| آبیاری قطره ای| آبیاری کرتی| آذرآوار| آر| آرگزینشی| آرایش آبراهه ای| آرایش راه راه| آرایه| آرجیدها| آرجیلانهای دانه نشانده| آرنتها| آریدیک| آزمایش صحرایی| آزمایش کودی| آزمون برش سه محوری| آزمون برش مستقیم| آزمون تحکیم| آزمون خاک| آزمون صحرایی| آزیموت| آسیب پنهانی| آفت کشها| آکتیینومیستها| آکواکس| آکوورتها| آلپاین| آلایش| آلاینده های ثانوی| آلبالها| آلبان| آلتی سولها| آلفی سولها| آلودگی| آلودگی کشاورزی| آلودگی نامشخص| آلودگی هوا| آلوفان| آلی پرور| آلی شدن| آلی شدن زیستی| آمایش سرزمین| آمبرپتها| آمفولیتویید| آمونیاک سازی| آمونیوم تثبیت شده| آمیختگی کودی| آمینو اسید| آنالیز گرمایی تفاضلی| آنزیم| آنزیم برشی| آنزیم برون سلولی| آنزیم داخلی| آنزیم درون یاخته ای| آنزیم سازگار| آنزیم نهادی| آنزیمهای زیستی| آنیون| آنیون تبادلی| آهک کشاورزی| آهک دهی| آهک آبدیده| آهک دولومیتی| آهک کلسیتیک| آهکی| آهکی شدن| آهن بر| آوارآتشفشان| آواری| آی| آیش| آیش تابستانه| آیش شیمیایی| ا| ا اس ا ای| اپی پدون| اپی پدون پلاگن| اپی پدون آنترپیک| اپی پدون اکریک| اپی پدون مالیک| اپی پدون هیستیک| اپی پدون آمبریک| اچ| اگروتوبول| اگری کوتان| اکسیژن گرایی| اکسیداسیون واحیا| اکسیدهای آهن| اکسیدهای منگنز| اکواندها| ابزارهای خاک ورزی| اتم| اتمسفر| اثر گلخانه ای| اثر تحریکی| اثرهای افزایشی| اختلاط| ادافولوژی| ارگانان| اراضی پست در مقابل اراضی مرتفع| اراضی خیس| اراضی شهری| ارتادها| ارتاکس| ارتستین| ارتفاع| ارتنتها| ارتوفسفات| ارتیدها| ارزیابی زمین| اریدی سولها| اس| اسپاریت آ| اسپاریت بی| اسپودوسول ها| استانداردهای حفاظت خاک| استحکام خاک| استخر هوادهی فاضلاب| استراحت زمین| استریل کردن جزیی| استریوسکوپ| استقامت خاک| استوانه پیراریشه| اسکر| اسکلت هوموسی| اسکلتال رسی| اسکلتان| اسکنر نقشه کشی| اسلیکنها| اسلیتی| اسمز| اسمکتیت| اسید| اسید رست| اسید فسفریک| اسیدسازی| اسیدهماتوملانیک| اسیدوار| اسیدیته کل| اسیدیته آزاد| اسیدیته باقیمانده| اسیدیته بالقوه| اسیدیته تبادل| اسیدیته تبادلی| اسیدیته ذخیره| اسیدیته فعال| اسیدیته قابل جایگزینی با نمک| اشباع| اشباع پیوسته| اشباع بازی| اشباع ناپیوسته| اصطکاک| اصطکاک داخلی| اصطکاک درونی| اعوجاج| اف او سی| افق| افق c| افق پتروجیپسیک| افق پتروکلسیک| افق پلاکیک| افق آب شسته| افق آرجیلیک| افق آلبیک| افق ا| افق اگریک| افق ابی| افق ادو| افق اسپودیک| افق اسه| افق اسی| افق اکسیک| افق انباشته| افق اوآی| افق اوای| افق ایک| افق بی| افق جی| افق جیپسیک| افق خاک| افق رنگ شسته| افق سالیک| افق سولفوریک| افق سومبریک| افق کامبیک| افق کاندیک| افق کلسیک| افق ناتریک| افقهای c| افقهای او| افقهای ای| افقهای شناسایی| اقلیم خاک| اکرپتها| اکسایش زیست شیمیایی| اکسایش زیستی| اکسی سولها| اکسیژن محلول| اکسید پتاسیم| اکسیدهای آزاد| اکسیدهای آهن آزاد| اکوپتها| اکوادها| اکوالتها| اکوالفها| اکوالها| اکونتها| اکویک| الگوهای توزیع درشت و ریز وابسته| الگوی توزیع اصلی| الگوی توزیع نسبی| الکترودویژه یون| الکترودمرجع| الیاف| ام| ان| انگلی| انباشت پشته ای| انباشت ساحلی| انباشتگر| انباشتگی| انتشار| انتی سولها| اندپتها| اندازه ذره| اندازه موثر| اندازه های دانه رسوب| اندوختگاه لیبیل| اندی سولها| اندیک| انرژی آزاد گیبس| انرژی شبکه| انسان پدیدی| انسداد| انسدادسطح خاک| انعقاد| انقباض پایه ای| انقباض باقیمانده| انقباض تک بعدی| انقباض خاک| انقباض ساختمانی| انقباض عمودی| انقباض معادل| انقباض همسانگرد| اوآ| اواید| اوبی| اوج| اودو| اویک| ای بی| ای روی بی| ایزوترم جذب سطحی| ایزوترمیک| ایکر| ایکر اینچ| ایکر فوت| ایکس| ایلیت| ایلیت دار| ایموگولیت| اینسپتی سولها| اینسپیک| ا پی اس| ا تی پی| باکتریویید| باتلاق| باتلاق کناری| بادرفتگی| بادشکن| بادکنده| بادی| بار لایه ای| بار هیدرولیکی| باران اسیدی| باربستر| باردایمی| باررودخانه| بارساختمانی| بارش گیر| بارش اسیدی| بارش موثر| بارش گیر| بارغذایی| بارمتغیر| بارمعلق| بارندگی| باروابسته به pH| باروری جنگل| باروری خاک| باروری خالص اولیه| باروری رویشگاهی| باریزوبیا| بار بستر| بازتاب سنج انعکاسی| بازتاب سنجی زمانی| بازتابنده| بازدارندگی| بازهای تبادلی| بازیابی| بازیافت| باغداری آلی| بافت آسپیک| بافت خاک| بافت درشت| بافت ریز| بافت متمایز| بافت نسبتا درشت| بافت نسبتا ریز| باقیمانده سنگی| باکتری خوار| باکتریها| باکتریهای گره ساز| باکتریهای آغازین| باکتریهای حقیقی| باکتریهای فسفر| بالاسری| بخش سدیم تبادلی| بخش فولویک اسید| بخش کنترل خاک| بدون خاک ورزی| بدون ریزوبیا| بذرکاری دوغابی| برگشت پذیری| برگه صحرایی| برخه آبشویی| برش| برش دوبعدی| برشی| برهمزنی| برهمکنش عنصری| برون گروه| برونیزم| بریدگی| بزرگ روزنه ها| بستر| بستر متقاطع| بستربرجسته| بسترجنگل| بسترریشه| بسترسازی| بسیارریز| بلعنده| بلور| بلورواره| بنچ مارک| بنتونیت| بهپرور| بهپروردگی| بهساز خاک| بهسازی خاک| بهسازی زمین| بهمن| بورالها| بوم سپهر| بوم نظام| بوم شناسی| بومی| بی یوت| بی تاثیری| بی هوازی اختیاری| بیابان| بیرنزیت| بیش انباشته گر| بین لایه ای| بینابین| بیوتیت| بیوره| بیوشیمی خاک| تپه| تپه روان| تپه شنی بوته ای| تابش جذب شده| تاریکی| تاکتویید| تالک| تبادل کاتیونی| تبادلی| تبخیر| تبخیر و تعرق| تبدیل| تثبیت| تثبیت پتاسیم| تثبیت آمونیاک| تثبیت آمونیوم| تثبیت خاک| تثبیت فسفر| تثبیت فسفریا پتاسیم| تثبیت کود| تثبیت نیتروژن| تثبیت نیتروژن مولکولی| تجزیه| تجزیه گیاه| تجزیه کانی شناختی| تجزیه اندازه ذرات| تجزیه کننده| تجزیه مکانیکی| تجزیه مکانیکی خاک| تحکیم| تحمل شوری| تخت کوه| تخته سنگ| تخته سنگها| تخته سنگی| تخریب| تخلخل| تخلخل پرازهوا| تخلخل کاپیلاری| تخلخل تهویه ای| تخلخل خاک| تخلخل غیرمویین| تخلخل هوایی| تخلیه رداکس| تخلیه رسوب| تخمیر| تدخین خاک| تراکم| تراس| تراس پلکانی| تراس پهن| تراس زهکشی| تراکم| تراکم بارسطحی| تراکم خاک| تراکم پذیری| تراوایی ذاتی| ترد| ترددکنترل شده| ترشح ریشه| ترشحات ریشه| ترکیب کود| ترکیبات هوموسی| ترکیبهای بافری خاک| ترمیک| ترمیم کننده های خاک| ترمیم بیولوژیکی| تروپپتها| تسطیح زمین| تشخیص برگی| تشکیل خاکدانه| تصفیه نهایی ضایعات| تصویر| تعادل نمک| تعلیق| تغییر شکل سنگها| تغییرات فضایی| تفرا| تفسیر آزمون خاک| تفسیرخاک| تفکیک پلاسما| تفکیک پذیری| تقویت کننده خاک| تک یاختگان جانوری| تکه سنگ گوشه دار| تکه های درشت| تکه های سنگ| تل بادی| تلخاب| تلقیح| تماس پتروفریک| تماس سنگی| تماس شبه سنگی| تنک کردن| تناوب کشت| تنبوشه| تنش| تنش آب| تنش برشی| تنش رطوبت| تنش رطوبتی خاک| تنش غذایی| تنش موثر| تنظیم اسمزی| تنک کردن| ته نشست| ته نشست درجه بندی شده| ته نشست سطوح فرسایشی| تهویه خاک| توازن عنصرغذایی| توان بافری| توان تامین پتاسیم خاکها| توان عنصردهی خاکها| توده هوا| تودوروکیت| توراکس| تورب پوده ای| توررت ها| تورندها| توریک| توزیع اندازه ذرات| توزیع اندازه روزنه ها| توزیع دوباره آب| توزیع مجددآب| توصیه کودی| توندرا| تونلی شدن خاک| تی| تیپ خاک| ثابت پلاستیسیته| ثابتهای پایداری خاک| جابجایی توده ای| جابه جایی اختلاط پذیر| جابه جا شدن| جاروسیت| جامدهای حل شده| جامعه| جامعه خاک| جاندار اختیاری| جانداران گرمادوست| جاندارسرمادوست| جاندارمعتدل دوست| جایگزینی همشکل| جایابی| جبهه رطوبتی| جداشدگی| جذب| جذب برون کره ای| جذب تجملی| جذب درون کره ای| جذب سطحی| جذب غیرفعال| جذب فعال| جذب فیزیکی| جذب و ساخت| جذب ویژه| جذب پذیری| جرم خشک| جرم مخصوص ظاهری| جرم مخصوص ظاهری خاک| جریان| جریان پایه| جریان گل| جریان اشباع| جریان انگشتی| جریان بخار| جریان بی اثر| جریان ترجیحی| جریان توده ای| جریان ثقلی| جریان درخلل وفرج درشت| جریان ساقه ریز| جریان غیراشباع| جریان متمرکز| جریان نشتی| جریان یخچالی| جغرافیای خاک| جلای بیابانی| جلبکها| جمعیت خاک| جمعیت میکروبی| جنگل زراعی| جهت| جوی کنی| جوی اکسایش| جوی وپشته| جی| حاد| حاشیه مویین| حاصلخیزی| حاصلخیزی باقیمانده| حاصلخیزی خاک| حاضلخیزی خاک| حجم خلل وفرج| حجم ظاهری| حد پایین خمیری| حد خمیری| حد روانی| حداشباع| حدانقباض| حدبالای شکل پذیری| حدود اتربرگ| حرکت توده ای| حرف اف| حرف او کوچک| حرف او بزرگ| حفاظت خاک| حفره سازی| حفره ها| حوضچه| حوضچه تثبیت پساب| حوضچه رودخانه| حوضه| حوضه زهکشی| خاک کود| خاک ابی سی| خاک اسی| خاک برگردانی| خاک تکامل یافته| خاک ردیف سنگی| خاک سبک| خاک سطحی| خاک معدنی| خاک نرم| خاک ورزی کمینه| خاک ورزی مالچی| خاکپوش بابقایا| خاکهای کوهستانی| خاکهای درون منطقه ای| خاکهای ناهمسانگرد| خا ک ورزی سطحی| خاک| خاک پادزولی قهوه ای خاکستری| خاک پازول مرطوب| خاک پرنم| خاک پشته| خاک پشته طبیعی| خاک پیت| خاک گلی| خاک گلی سولیک خاکستری تیره| خاک آب پیدایشی| خاک آب گریز| خاک آبرفتی| خاک آبشویی شده| خاک آلی| خاک آلیتی| خاک آهکی| خاک آون خشک| خاک اسیدی| خاک انتقالی| خاک باتلاقی| خاک بارور| خاک بلوطی| خاک بیابانی| خاک بیابانی خاکستری| خاک بیابانی سرخ| خاک بینابینی| خاک تهی شده| خاک جزی| خاک خنثی| خاک خودپوش| خاک درجا| خاک دریاچه ای| خاک دفن شده| خاک ردیف پستی بلندی| خاک ردیف اقلیمی| خاک ردیف زمانی| خاک ردیف زیستی| خاک زونال| خاک زیرین| خاک سخت شونده| خاک سدیمی| خاک سطحی| خاک سنگین| خاک شل| خاک شله زده| خاک شور| خاک شور سدیمی| خاک شور قلیا| خاک غیرشورقلیا| خاک فشرده| خاک قابل کشت| خاک قلیا| خاک قلیایی| خاک لاتریتی| خاک لاتریتی مرطوب| خاک ماده باد رفتی| خاک ماده های آلی| خاک مبتلا به شوری| خاک متمایز| خاک مجموعه| خاک مجموعه همسان| خاک مدفوعی| خاک نارس| خاک نرم| خاک نهشته سخت| خاک نیم مردابی| خاک هومیک گلی| خاک واحد دار| خاک وارفته|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.