متاسفانه جستجوی شما برای probability+function نتیجه دقیق به همراه نداشت.