متاسفانه جستجوی شما برای combination+of+steering+control+and+torque+control نتیجه دقیق به همراه نداشت.