متاسفانه جستجوی شما برای ambivalent+attachment+style نتیجه دقیق به همراه نداشت.