لغات عمومی انگلیسی (فارسی به انگلیسی)

مشاهده کلمات لغات عمومی انگلیسی

کمی| یک دنیا| یک مشت| آلاگارسن| اندکی| کمی| کمکی| اندکی بعد| بمقدار زیاد| کلی| مقدار زیادی| بسیاری| قشری از| اندکی| چندی قبل| مدتی بعد| میلادی| عبا| چرکه| چتکه| آبادان| آبان| رهاساختن| دست کشیدن| دل کندن| ترککردن| رها کردن| صرفنظر کردن| واکهداردن| متروکه| متروک| متروکه| ترک| رهاسازی| صرف نظر| دلکندن| متارکه| اباسلط| تحقیر نمودن| کمارزش کردن| فروکشی| فروکش| اباذر| مقام رهبانیت| عباس| عباس عبدی| عباسآقا| عباسعلی| راهبی| دیری| خانقاهی| خانقاه| مخفف کردن| اقتصار کردن| مختصر کردن| علامات اختصاری| علامت اقتصاری| یجاز| اختصار| کتاب الفبا| مبدا کار| عبدحسین| عبدعلی| عبداعزیز حکیم| عبدی| تفویض کردن| کنارهگیری| عبدالعلی| عبدالحسین| عبدالجلیل| عبدالکریم| عبدالمجید| عبدالملک| عبدالمحمد| عبدالرضا| عبدالسلام| عبدالواحد| عبدالامیر| عبدالحمید| عبدالحسن| عبدالخالق| عبدالله| عبدالله گل| عبدالملک| عبدالمهدی| عبدالرحیم| عبدالرحمان| عبدالرسول| بطن| شکم| وریدهی شکمی| بطنی| ماهیان بطنی| شکمی| شکم گنده| ربودن| ربودهشده| آدمدزد| آدمربا| عبدالعلی| عبدالعظیمی| عبدالغنی| عبد الرشید| عبدالله| ابجدآموز| ابجدخوان| هابیل| انحراف| گمراهی| بی تکلیفی| بی تکلیف| وفا کننده| قابلیت| استطاعت| توانیی| توان| خوار و زار| ارتداد| عهد شکنی| سوگند شکنی| نقض عهد| رافضی شدن| شیرواگیران| ازی| مفعول منه| صیغه آلت| مفعول عنه| افروخته| قادر| لیق بودن| باکله| شکوفا| پر شکوفه| غسل| آبدست| وضو| دست نماز| تیمم| بخود حرام کردن| کف نفس| منکر| غیر عادی| نا هنجاری| نابههنجاری| بودباش| ابوالفتح| ابوالفضل| ابوالقاسم| ابوالحسن| اازمیان بردن| نسخ کردن| منسوخ کردن| موقوف| منسوخ| رسوم مسوخه| نسخ| الغا مجازات| برانداختگی| مکروه| مکروه دانستن| عمل شنیع| وجهاشتراک| سکنه اولیه| گیاه بومی| نارس ماندن| سقط کردن| ریشه نکردن| عقیم ماندن| ساقط| سقط جنینی| بچهانداز| عدم تکامل| سقط| سقط جنین| بچهاندازی| سقطجنین| کورتاژ| بچهانداز| عقیم| بوفور یافت شدن| وفور یافتن| وفور داشتن| وفور پیدا کردن| زیاد بودن| حدود| به حدود| درباره| راجعبه| پیرامون| در حدود| در شرف| در مورد| جهت دیگر| در ین باره| در دم مرگ| زایو| راهی| بالی سر| نام برده| مکوردرفوق| واقع دربالا| مافوق| از فراز| در بالی| بالی| بر روی| سخن نامفهوم| سوزش آور| ابراهیم| ابراهیم پیامبر| ابراهام لینکلن| خراش| سیش| سوزش آور| سیا| سینده| سیشی| مخفف| تلخیص شده| مجمل| اقتصار| بهم زده| ممالک بیگانه| گسترش یافته| تند| ناگهان| تند| بی مقدمه| آبسه| دنبل| دمل| پیله| بعد افقی| روپنهان کردن| نبودن| غیاب| غیبت| مغیب| فقدان| غیبی| جا خالی| غیب| غیابی| غیرموجود| غیبت کردن| کم حافظه| بی حواس| شخص غیب| غیابی| غیب| حواسپرت| حواس پرتی| اکثریت مطلق| مطلق| محض| مطلقه| نشانی مطلق| جهل مرکب| وکالت مطلغ| حکومت مطلقه| قدر مطلق| مطلقا| علیالاطلاق| اعلام بیتقصیری کردن| بری الذمه کردن| مکیدن| جذب کردن| در کشیدن| مستغرق بودن| درآشا میدن| کاملا فروبردن| رطوبت کشیدن| درکش| درآشام| مکنده| مستهلک| منجذب| فروبری| قابلیت جذب| قدرت جذب| جاذب| نشاف| آشامنده| انجذاب| درآشامی| درکشی| جذب| جذب کننده| خودداری کردن| نکول کردن| پرهیز| ممتنع| پرهیزکار| پرهیزگار| نکول| شستشو دهنده| اجتناب| پرهیزگاری| پرهیزکاری| پرهیز| اجمالی| انتزاعی| چکیده کردن| برآهیخته| اجمال| خلاصه| اسم معنی| عدد مطلق| تجرید| چکیدگی| انتزاع| برآهنگ| موجد تجرد| تجریدی| مغلق| غامض| بی معنی| چرندی| مزخرف| مزخرف بودن| آبتین| ابوظبی| ابو هنیفه| ابو موسی زرقاوی| ابوعلی| ابوطالب| ابوبکر| وفور| فراوانی| انبوهی| برکت| وافر| فراوان| انبوه| شیگان| فره| بفراوانی| سویاستفاده کردن| سواستفاده کردن| بد بکار بردن| سوی استفاده| سویاستعمال| بد استعمال کردن| سوی استعمال| فحاش| فحش| بد زبانی| فحاشی| مماس بودن| مجاور بودن| بست دیوار| پیه جناحی| زمین مجاور| زمین همسیه| هم مرز| غوطه ورساختن| مغاکی| درکه| مغاک| حضیض| ورطه| غوطه ورساختن| ناپیمودنی| ژرفزیوی| اقاقیا| انجمن دانش| عضوانجمن علمی| عضو آکادمی| آکادمیک| عضو فرهنگستان| تحصیلی| مدرک تحصیلی| سال تحصیلی| عضو آکادمی| فرهنگستان| آکادمی| مکتب فرهنگستان| آموزشگاه| خارسران| کنگر| آکاپولکو| فلسفه احتمالی| رضیت دادن| شتاب بخشیدن| سرعت دادن| شتاب کردن| سرعت گرفتن| تسریع کردن| تسریع شدن| تند شدن| تسریع| شتاب| افزیش سرعت| شتابی| شتاباننده| گاز| تند کن| لهجه| گویش| لهجهی| اجابت کردن| موافقت شدن| قبول کردن| تقبل کردن| حاضر شدن| پذیرفتن| قابلیت پذیرش| پذیرفتگی| مقبولیت| قابل پذیرش| پذیرفتنی| موجه| بلامانع| قبولی| پذیرش| قبول| اجابت| تقبل| آزمون پذیرش| قبول کننده| معنی مصطلح| مقبول| مستجاب| پذیرفته| قبول کننده| پذیرا| پذیرنده| دسترسی| دستیابی| راه یافتن| تقرب| کنترل دستیابی| زمان دستیابی| دم دستی| دستیاب| بدست آوردنی| دسترس| الحاق حقوق| جلوس کردن| جلوس| هم دست| سانحه| اتفاق| عارضه صرفی| تصادف| حادثه| عرض| پیشآمدی| تصادفی| عارضی| عرضی| غیر اساسی| اتفاقی| بر حسب تصادف| تصادفا| سوانح| عوارض| حوادث| ندا دادن| احسنت| جی دادن| همساز کردن| جا دادن| دم گیری| دم گیر| بدرقه کردن| توام کردن| مصاحبت کردن| همراه رفتن| مشیعت کردن| بدرقه| معاون جرم| همداستان| شریک جرم| دستیار| بهانجام رساندن| مهذب| باکمال| صاحب کمال| کامل شده| کارکرد| کمالات| طیب خاطر| وفق| به اظهار| به نوشته| به ادعی| به نظر| مطابق| طبق| بمصداق| به گفته| به عقیده| بگزارش| بنابر| بنابه| بنابگفته| بنا به گفته| بر طبق| بر حسب| بزعم| برطبق| مطابق با| ممصادق| بروفق| بنا بر مقتضیات| بر وفق مراد| طبق مرسوم| بر حسب مرسوم| بعادت معلوف| بعادت مالوف| وزنا| بقرار مسموع| به ین ترتیب| نتیجتا| از ینرو| بدین ترتیب| بالنتیجه| حساب| تاریخچه| کارت حساب| شماره حساب| صورت حساب بانکی| قابل توضیح| حسابداری| حسابدار| محاسبه| حسابداری| محاسباتی| ماشین حسابداری| اداره حسابداری| سیستم حسابداری| محاسبات| مجگ| منتج گردیدن| فرهنگ پذیرفتن| ذخیره کردن| انباشتن| ترکم کردن| گرد کردن| اندوختن| مال اندوختن| احتکاری| تراکم| انباشتگی| انباره| انباشتگر| صحت| دقت| کنترل دقت| راستین| دقیق| افترا| تهمت| اتهام| ریی| اتهامی| تهمت آمیز| افترا زدن| متهم ساختن| متهم کردن| تهمت زدن| تهمت بستن| متهم| عادی کردن| عادت دادن| معتاد ساختن| آشنا شدن| خو دادن| خو گرفتن| معتاد شدن| خوگرفته| آموخته| کلمات میید| بی یاخته| غیر سلولی| بی مرکز| سوزنی شکل| دبشی| استات| سرکه مانند| جوهر سرکه| هخامنشی| عالم اسفل| موفقیت پذیر| قابل وصول| صورت پذیر| قابل تفریق| دست یافتن| بهانجام رسانیدن| کار بزرگ| نقطه ضعف| اسید| سرکه مانند| حامض| جوهر اسید| وسیله آزمیش| اسیدی| اسید دار| تحمیض| اسید شدگی| میه حموضت| اسید سنج| اسیدیته| حموضت| اسیدگری| کج خلق| سوزنی شکل| اقرار کردن| اذعان| اعتراف| شهادت نامه| اقرار| نقطه کمال| غرور جوانی| جوش| یک ور| صلع| بلوط| سامعه سنج| صوتی| صدیی| ویژه گر آواشنود| صوت شناسی| آشنا| شناسا| بلد| شناسا| تن در دادن| قابل حصول| اندوختن| علم اندوختن| فرا گرفته| مکتسب| اکتسابی| یمنی اکتسابی| فرا گیری| اندوزنده| فراگیری| تحصیل| فرا گیری| حصول| اکتساب| اکتساب کننده| روسفید کردن| تبریه کردن| تبریه| برایت ذمه| برایت| تند| دبش| گس| گسی| آکروبات| گچ بری| سر نام| رو به رو| ازعرض| روبروی| روب رو| روبه روی| توشیحی| جابجا شونده| پرده| یفا کردن| اقدام کردن| اقدام به عمل آوردن| روح دادن| واسطه شدن| سهل انگاری کردن| مدارا کردن| محافظه کاری کردن| ناز کردن| غر دادن| خل بازی در آوردن| خل گری کردن| نادرستی کردن| احمقانه رفتار کردن| ملیمت کردن| درشتی کردن| خشونت کردن| دست از پا خطا کردن| ناجوانمردی کردن| ناشیگری کردن| هرزه گی کردن| خست ورزیدن| تقلید کردن| حماقت کردن| خریت کردن| بازیگری| کفالت کننده| خل بازی| خل گری| تابش سنج| عمل| فعل| عملکرد| اقدام| فعل و انفعال| عملیات| افعال| فعال سازی| کنشی| پر تحرک| فعال| عامل| اثرکننده| عنصر فعال| عنصر کنشی| فعالانه| فعالیت| بازیگر| بازیگران داستان| بازیگر| بازیگرزن| عملیات| اعمال| حالی| نشانی واقعی| نشانوند واقعی| کلید واقعی| امرمسلم| واقعی کردن| عملا| بالفعل| واقعا| فعلا| در حقیقت| آمارگر| آمارگیر| بکار اندازی| بکار اندازنده| نوک دار| عمل تیزکردن| سوزن فروکردن| طب سوزنی| سوزن درمانی| حاد| سلسله اعصاب مو| زاویه حاده| زاویه تند| بحدت| ذکاوت| ناچرخهی| جنجالی| چرنده| چاروادار| بلد| ضال| بی معرفت| چیت| غادر| چنار| فاقد عمومیت| آدم ابولبشر| آدم| جوزک| یکدنده| تطبیق دادن| وفق پذیری| وفق پذیر| سازواری پزیر| سازواری| اقتباس| وفاق| تطبیق| اقتباسی| وفق دهنده| سازوارگر| سازواری| وفقی| تطبیقی| سازواری سنج| سازواری سنجی| سازوارگر| وفق دهنده| دوظرفیتی| افزودن| علاوه کردن| اضافه نمودن| اضافه کردن| آتش دامن زدن| دامن زدن| جمع کردن| جمع زدن| جمع بندی کردن| اضافه شدنی| افزوده| مار جعفری| افزیشگر| مبتلا کردن| خو گرفتگی| معتاد کردن| معتاد| افیونی| معتاد| ابتلای| ابتلا| اعتیاد| آموختگی| ماشین افزیشگر| جمع بندی| علاوه| جمع| جدول افزیشی| اضافی| مضافات| ملحقات| افزیشی| وارون افزیشی| خرف کردن| مخاطب قرار دادن| سرخط| نشانی| اسم و رسم| مخاطب ساختن| ورنامه| آدرس| نشانی دادن| خطاب کردن| نشانی شمار| قالب نشانی| خیر مقدم| جز نشانی| ثبات نشانی| متغیر نشانی| نشانی پذیری| نشانی پذیر| مخاطب| گیرنده نامه| مخاطب| نشانی یابی| نشانی دهی| خطاب به| اقامه| نزدیک کننده| استشهاد کردن| بگواهی خواستن| عادل| عادله| مرد زبردست| زبر دستی| وافی| مکفی| وفادار ماندن| هواخواه بودن| متفق بودن| جور بودن| چسباندن| جور بودن| چسبیدن| وفادار ماندن| هواخواه بودن| متفق بودن| تبعیت| ملازمت| دوسیدگی| قبول عضویت| کشش سطحی| ملتصق| چسبناک| چسبنده| چسبندگی| چسبیدگی| عدی| در فاصله| چربی حیوانی| قرب جوار| همجوار| زویی مجاور| صفتی| وصفی| صفت| مجاور| احقاق کردن| احقاق| احقاق حق| صفت فرعی| مشاع سازی| لابه| انطباق یافتن| تنظیم کردن| تعدیل کردن| کم و زیاد کردن| میزان کردن| منطبق شدن| قابل تصحیح| تنظیم پذیر| آچار فرانسه| تنظیم کننده| معدل| منطبق| انطباق| تعدیل| تنظیم| تصحیح| آجودان| یاری کننده| بمیل خود| احقاق حق کردن| اداره کل| وصیت| فرمداری| دادگستری| اداری| فرمدار| ادارهکننده| مدیر تصفیه| ستودنی| هژیر| پسندیده| قابل تحسین| قابل پسند| دریاسالار| دریابیگی| دریاسالاری| تحسین| پسند| پسندیدن| متعجب ساختن| تحسین کردن| ستینده| تحسینکننده| ستیشگر| روا بودن| روایی| قابلت قبول| پذیرفتگی| اختیارداری| روا| پذیرفتنی| قابل تصدیق| مجاز| اعتراف| بارداد| دخول| پذیرش| اجازه ورود| اجازه دخول| ورودیه| حقالورود| هدیت ظاهری| پذیرفته| معترفا| بهم پیوستن| هم آمیزه| پند دادن| نصیحت آمیز| عبرتانگیز| عدنان پاچه چی| غیرمشخص| بلوغ| نوخاسته| نوجوان| فرا گرفتن| اتخاذ کردن| تخلص کردن| خواهر خوانده| پسرخوانده| تبنی| اتخاذ| قابلیت پرستش| قابل پرستش| قابلیت پرستش| عشق ورزی| پرستش| پرستیدن| آراستن| پیراستن| آریش دادن| آریش کردن| مزین کردن| آریش دهنده| تزیین| پیراستگی| آریش| آراستگی| تراز| زینت| شبیه آدرنالین| غوطه ورروی آب مج| زبر دست| جذب سطحی| ضعف پیری| استشهادی| مدح گفتن| بالغ| بزرگ سال| بزرگ| بزرگسال| آموزش بزرگسالان| مدرسه بزرگسالان| مدرسه اکابر| استحاله دهنده| جازن| استحاله| فاجر|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.