دیکشنری تخصصی دندانپزشکی (فارسی به انگلیسی)

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی شامل واژه ها و اصطلاحات رایجی است که در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. در این لغت نامه هریک از اصلاحات تخصصی به همراه توضیحات آن آمده است تا برای افرادی که تسلطی در این زمینه ندارند، نیز مفید باشد.

مشاهده کلمات دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

نخستین حرف الفبای انگلیسی| دندان سانترال شیری را با این حرف نمایش می دهند| ابزار کمکی| لوازم اضافی| فرعی| جانبی| کانالهای فرعی| کانالهای بسیار ریزی هستند که عموما از root canal به سمت خارج تا غشای پریودنتال کشیده می شوند کانالهای فرعی یکی دیگر از منابع تغذیه پالپ بوده و معمولا در نیمه آپیکال دندان مشاهده می شوند| دندان اضافی| دندان اضافی در اثر بوجود آمدن جوانه اضافی دندانی از تیغه دندانی بوجود آمده و دلیل آن بیشتر ژنتیکی است دندان اضافی بیشتر در ناحیه ثنایای میانی بالا و مولرهای سوم بالا شایع است| فقدان| نبود| چینش| هم ترازی| صف بندی| سوراخ سوراخ| حباب دار| وابسته به آلویول| لثوی| استخوان آلویول| استخوان لثه ای| بخشی از استخوان مندیبل یا ماکزیلا که قوس دندانی را تشکیل داده و دندان را در خود نگه می دارد| زاویه| گوشه| کنج| دندان انکیلوز| گاهی ریشه دندانهای شیری با استخوان آلویول به اصطلاح جوش می خورد پس مرحله resorption یا تحلیل بصورت طبیعی صورت نمی گیرد این حالت انکیلوز نامیده شده و بیشتر در دندانهای شیری بوقوع می پیوندد و برای مناسب در آمدن دندان دایمی بایستی دندان شیری را از طریق جراحی بیرون آورد| ثابت شدن و عدم تحرک مفصل| خشکی مفصل| بی دندانی| هر چند این کلمه به معنای فاقد بودن کامل دندانهاست اما در عمل به معنی کمبود حتی یک دندان هم بکار می رود توجه مهم دندانهای نهفته جزو anodontia محسوب نمی شود| قدامی| پیشین| اصطلاحا به ناحیه قدامی دهان گفته می شود| در مقابل posterior| به دندانهای ثنایای میانی و کناری و برخی دندانهای نیش شیری و دایمی اطلاق می کنند| سینوس ماکزیلاری| به سینوس فکی گفته می شود| نوک| اوج| به انتهای ریشه دندان گفته می شود| مخفف appliance| اسباب| وسیله| دستگاه| دومین حرف الفبای انگلیسی| دندان لترال شیری را با حرف B نمایش می دهند| آسیای کوچک دایمی| غالبا به پرمولرها premolar گفته می شود و معرف وجود دو کاسپ است البته می دانیم که پرمولر دوم پایین سه کاسپ دارد| دندانی که جایگزین آسیاهای شیری D E می شود و بین آسیاهای دایمی و دندان نیش قرار دارند| دندان های 4 و 5 از خط میانی| به دو شاخه کردن| دو شاخه شدن| تقسیم شده به دو بخش| تقسیم شده به دو قسمت| استخوانی| پر استخوان| هنگامی که دندانی از دهان خارج می شود کشیده می شود به حفره استخوانی باقیمانده اطلاق می شود| گونه ای| وابسته به گونه| به سطحی از پنج سطح دندان گفته می شود که در سمت گونه قرار دارد| سومین حرف الفبای انگلیسی| دندان نیش شیری را با حرف C نمایش می دهند| خط طوق دندان| خط اتصال تاج آناتومیکی و ریشه آناتومیکی دندان| اتصال دهنده مینای تاج و سمان ریشه هر دندان را گویند| مخفف cementoenamel junction یا cemento enamel junction| دندان نیش| دندان انیاب| مهمترین دندان در قوس دندانی که ریشه محکمی داشته معمولا آخرین دندانی است که از دست می رود| دندان نوک تیز| دندانی که عمل پاره کردن بریدن سوراخ کردن و نگهداشتن را انجام می دهد| دندان سه از خط میانی| به آن کاسپید cuspid هم گویند در هر فک دو دندان نیش و کلا چهار دندان نیش در دهان وجود دارد| استخوان ضخیم و محکمی که روی سطح باکال ریشه بلند دندان نیش را پوشانده است| حفره| گودال| حفره یا ناحیه پوسیده در یک دندان| کرم خوردگی دندان| خط طوق دندان| خط اتصال تاج آناتومیکی و ریشه آناتومیکی دندان| اتصال دهنده مینای تاج و سمان ریشه هر دندان را گویند| مخفف آن C E J است| خط طوق دندان| خط اتصال تاج آناتومیکی و ریشه آناتومیکی دندان| اتصال دهنده مینای تاج و سمان ریشه هر دندان را گویند| C E J مخفف آن است| سمان| ورقه سختی است که عاج دندان را در قسمت ریشه آناتومیکی می پوشاند| ثنایای مرکزی| ثنایای میانی| معمولا دایمی آنرا با عدد یک و شیری آنرا با حرف A نامگذاری می کنند ثنایای میانی بالا معمولا بزرگتر از ثنایای کناری بالاست و در فک پایین ثنایای میانی کمی کوچکتر از ثنایای کناری یا lateral است| گردنی| وابسته به گردن| مربوط به طوق دندان| همان فضای انترپروگزیمال را گویند و معمولا از سایر ایمبرژرها بزرگتر است| خط طوق یا یقه دندان| خط اتصال تاج آناتومیکی و ریشه آناتومیکی دندان| اتصال دهنده مینای تاج و سمان ریشه هر دندان را گویند| C E J| گردن| چانه بند| برجستگی بزرگ و کاملا گرد واقع شده در سطح لینگوال دندانهای شیری و دایمی قدامی این برجستگی سطح لینگوال را به مزیال و دیستال متصل می کند| درمانگاهی| کلینیکی| بالینی| تاج کلینیکی| قسمتی از دندان که در دهان مشاهده می شود| تاج کلینیکی از نظر اندازه ممکن است با تاج آناتومیکی متفاوت باشد ضمناquot تاج کلینیکی در تمام طول عمر می تواند تغییر کند ولی تاج آناتومیکی همیشه اندازه ثابتی دارد| قسمتی از ریشه دندان که داخل دهان قابل مشاهده نیست و می تواند از نظر اندازه در طول زندگی فرد تغییر کند همانند تاج کلینیکی| به صورت آرد در آوردن| خرد و ریز کردن| تماس| تماس گرفتن| مناطق تماس| نواحی تماس| به مناطقی از سطوح proximal دو دندان مجاور که با همدیگر تماس دارند گفته می شود هر دندان دو منطقه تماس دارد جز خلفی ترین دندان که یک منطقه تماس دارد| حد فاصل| محیط مریی| درگاه تنظیمات| تاج| تاج دندان| توجه مهم تاج کلینیکی و تاج آناتومیکی با هم متفاوت هستند| خط منحنی| قوس| انحنای اکلوژنی| اگر قوس اسپی و ویلسون را که در دو جهت متضاد هم هستند به همدیگر متصل کنیم انحنای سه بعدی را می سازند که امتداد آنها در فضا به شکل یک کره ای فرضی خواهد بود بنام کره مانسون این کره برای دندانهای پایین مقعر و برای دندانهای بالا محدب است و شعاع کره تقریبا ده سانتیمتر با مرکزی در ناحیه glabella می باشد| قوس اسپی| در دید باکالی خط منحنی که رآس کانین ها و کاسپهای باکالی پرمولرها و مولرها را بهم متصل می کند این قوس دو بعدی بوده از جلو به عقب ابتدا به پایین و سپس بالا می رود| قوس دو بعدی که از انحنای عرضی سطح جونده دندانهای خلفی بوجود می آید و طرفی و عرضی است و قوس اسپی را قطع می کند برای تشکیل چنین قوسی تاج دندانهای خلفی پایین به طرف لینگوال و تاج دندانهای خلفی بالا بطرف باکال متمایل هستند پس هر چه به سمت خلف می رویم این قوس عمیق تر می شود| نوک تیز منقار| در دندانپزشکی به برجستگی اصلی و گرد سطح جونده دندانهای خلفی و برجستگی لبه تیز دندان نیش گویند دندانهای ثنایا cusp ندارند و آسیاها دو تا پنج کاسپ دارند از همرسی چهار ریج یک کاسپ تشکیل می گردد و آنها را بر اساس موقعیت قرار گیری نامگذاری می کنند| کاسپ کارابلی| برجستگی یا مینی کاسپی که در قسمت لینگوال کاسپ مزیولینگوال مولر بالا وجود دارد| چهارمین حرف الفبای انگلیسی| دندان پرمولر شیری آسیای شیری که پس از افتادن آن| دندان آسیای کوچک دایمی جایش می روید را با حرف D نمایش می دهند| محل اتصال عاج و مینا در تاج آناتومیکی| مخفف dentinoenamel junction| برگ ریز| موقتی و ریزان مثل برگ درختان در پاییز یا دندانهای کودکی و| دندان شیری را نیز گویند| دوره دندانی ریزنده| دوره دندانی موقتی| دوره دندانی شیری| دندانی| وابسته به دندان| لابراتوار دندانسازی| لابراتوار پروتز دندانی| تیغه دندانی| در هفته ششم جنینی بافت اپیتلیال ناحیه دهان ضخیم شده و تیغه دندانی نامیده می شود سپس با تغییرات سلولی و دیفرانسیه شدن آنها بیست جوانه دندانی از تیغه دندانی جدا می شود که گرد یا بیضی شکل هستند| دندانساز| مسنن| فردی که عملیات ساخت دستگاههای دندانی را انجام می دهد| عاج دندان| نسج سختی که حجم اصلی دندان را تشکیل داده و داخل خود حفره پالپ را محدود می کند| بخشی از دندان که منشا مزودرمال داشته و در زیر مینا در تاج آناتومیکی و زیر سمان در ریشه آناتومیکی قرار دارد سختی و استحکام آن کمتر از مینا می باشد| عاج دندان| بخشی از دندان که منشا مزودرمال داشته و در زیر مینا در تاج و زیر سمان در ریشه قرار دارد سختی و استحکام آن کمتر از مینا می باشد| محل اتصال عاج و مینا در تاج آناتومیکی| دندانپزشک| دندانپزشکی| ویژگی رویش دندانها در انسان و سایر جانوران| چگونگی رویش دندانها| نوعی آنومالی که در آن تاج و ریشه دندان رابطه خطی خود را از دست می دهند مثلا تاج روی ریشه انحراف یا چرخش پیدا می کند و مهمترین دلیل بوجود آورنده| فشار یا ترومای وارد به دندان در حین رشد است| به حالت دو گانه دندانهای شیری ودایمی گفته می شود| پنجمین حرف الفبای انگلیسی| دندان پرمولر شیری دوم آسیای شیری که پس از افتادن آن| دندان آسیای کوچک دوم دایمی جایش می روید را با حرف E نمایش می دهند| شکاف| فضای بین سطوح محدب دندانها| فضای موجود بین دو دندان را که با برقراری منطقه تماس به چهار فضای کوچکتر تقسیم می شود گویند این چهار ناحیه عبارتند از Facial embrasure Labial embrasure Buccal embrasure Lingual embrasure Incisal embrasure Occlusal embrasure Cervical embrasure| مینا| خارجی ترین لایه تاج دندان که بدلیل استحکام بالا از عاج دندان محافظت می کند| نسج بسیار سخت سخت ترین نسج زنده بدن انسان آهکی که عاج تاج دندان یعنی تاج آناتومیکی را می پوشاند| کوتیکول مینایی| بخشی از علم دندانپزشکی که مربوط به معالجه پالپ حفره میانی دندان و ریشه دندانها می باشد| چسبندگی مخاطی| لثه با دندان نوعی چسبندگی دارد که به آن چسبندگی اپیتلیالی گویند چسبندگی بافت نرم به بافت سخت است| فوران| جوشش| جوانه زدن دندان| در آمدن دندان| بیرون آمدن دندان از فولیکول زایده آلویولی ماکزیلا یا مندیبل به داخل حفره دهان| زیبایی شناختی| زیبایی شناسی| جمیل گرایی| منسوب به صورت| به سطح خارجی یا سمت صورت از پنج سطح دندان دندانهای قدامی و خلفی گفته می شود به سطح labial دندانهای قدامی و buccal دندانهای خلفی گفته می شود| لثه| نسج فیبروزه ای که استخوان آلویول و طوق دندانها را پوشانده و در سطح توسط غشای مخاطی حمایت می گردد| حاشیه لثه| حد نهایی لثه که اطراف دندان را احاطه کرده است حاشیه لثه خطی است که تاج کلینیکی را از ریشه کلینیکی جدا می کند در دهان سالم معمولا بالاتر از C E J است و با بالا رفتن سن یا بیماریهای لثه در حد آن یا پایینتر از آن قرار می گیرد پس بر خلاف C E J که همیشه ثابت است حاشیه لثه متغیر است| بلندی| ارتفاع| دستگاه هایراکس| دستگاهی که بدون داشتن پلیت آکریلی از پیچ مخصوصی تشکیل شده است که به وسیله شاخکهای فرم داده شده آن به بندهایی که معمولا بر روی مولرها و پرمولرها قرار داده شده است لحیم یا جوش داده می شود و جهت باز کردن کام استفاده می شود| دستگاه هایراکس| دستگاهی که بدون داشتن پلیت آکریلی از پیچ مخصوصی تشکیل شده است که به وسیله شاخکهای فرم داده شده آن به بندهایی که معمولا بر روی مولرها و پرمولرها قرار داده شده است لحیم یا جوش داده می شود و جهت باز کردن کام استفاده می شود| بین دندانی| لبی| سطحی از پنج سطح دندانهای قدامی که مجاور لبها می باشد| خط| سطر| زبانی| به سطح داخلی از پنج سطح دندان که مجاور زبان است گفته می شود به این سطح در مورد تمام دندانهای فک بالا سطح کامی یا palatal هم می گویند| نیش فک پایین| ثنایای میانی پایین| مولر اول پایین| آسیای اول فک پایین| ثنایای کناری پایین| نیمه چپ فک پایین| نیمه راست فک پایین| مولر دوم پایین| آسیای کوچک دوم فک پایین| حاشیه| لبه| مرز| حاشیه ای| مرزی| فک بالا| آرواره بالا| آرواره زبرین| فک زبرین| وابسته به آرواره فوقانی| قوس فک بالا| نیش فک بالا| ثنایای میانی فک بالا| مولر اول فک بالا| آسیای کوچک اول فک پایین| ثنایای کناری فک بالا| آسیای دوم فک بالا| آسیای کوچک دوم فک بالا| آسیای سوم فک بالا| دندان عقل فک بالا| نیمه چپ فک بالا| مخلوط کردن| مخلوط شدن| مخلوط| آمیخته| درهم| توت| توت سفید| سطح جونده| سطح اکلوزال دندانهای خلفی در دندانهای قدامی لبه انسیزال یا لبه برنده جای آن است| بخشی از فضای ما بین دو دندان که به سطح اکلوزال راه دارد| سطح جونده دندان| سطح اکلوزال| به اختصار به آن occlusal هم گویند| زبانی| گفتاری| شفاهی| وابسته به ارتودنسی| وابسته به علم ردیف کردن دندانها| دستگاه ارتودنسی| برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات دندانی و فکی در زمینه ارتودنسی از دستگاههای خاصی استفاده می شود| دستگاههای ارتودنسی| دایمی| پایدار| ماندنی| نوک| سر| قله| خلف| پشت| خلفی| پالپ| نسج نرمی که شامل عروق و اعصاب بوده و حفره داخل دندان را پر می کند| کانال پالپ| قسمتی از حفره پالپ است که آپیکالتر از اطاق پالپ قرار دارد و به کانال ریشه root canal موسوم است| حفره پالپ| تمام حفره داخل دندان شامل ریشه و تاج شده و بافت پالپ را در زمان حیات خود در بر می گیرد و خود شامل 1 pulp canal یا کانال پالپ 2 pulp chamber یا اطاق پالپ 3 pulp horns یا شاخکهای پالپ می باشد| حفره وسیعی که در قسمت مرکزی تاج آناتومیکی قرار دارد و معمولا بزرگتر از حفره پالپ ریشه است| شاخکهای پالپ| برجستگیهای مویی شکلی از اطاق پالپ هستند که در محیط تاج جدا شده و شکل آن از برجستگی ها و فرورفتگی های تاج دندان پیروی می کند| ریشه| ریشه دندان| بخشی از دندان که بوسیله سمان پوشیده شده و در حفره ای داخل فک قرار می گیرد نکاتی در مورد ریشه ها ریشه ها در ناحیه طوق پهن تر و به سمت Apex باریکتر می شوند دندانهای قدامی و پرمولرها بجز پرمولر اول بالا که معمولا دو ریشه یکی باکالی یکی لینگوالی دارد معمولا یک ریشه دارند مولرهای بالا سه ریشه دارند یکی لینگوالی و دو تا باکالی مولرهای پایین دو ریشه ای هستند یکی مزیالی دیگری دیستالی| کانال ریشه| در جهت سوچور ساجیتال| صفحه عمودی فرضی که از سر تا پا ادامه داشته و بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می کند وابسته به درز سهمی جمجمه| سهمی| جانشین| متعاقب| متآخر| جانشین شدن| دنبال چیزی آمدن| موفق شدن| کامیاب شدن| اضافی| زیادی| انتقالی| عرضی| عمود بر محور طولی| منسوب به دهلیز| به سطح خارجی یا سمت صورت از پنج سطح دندان دندانهای قدامی و خلفی گفته می شود به سطح labial دندانهای قدامی و buccal دندانهای خلفی گفته می شود|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.