دیکشنری جامع مهندسی عمران (فارسی به انگلیسی)

بدون شک دیکشنری فوق، جامع ترین و کامل ترین دیکشنری موجود در بین کلیه گرایش های مهندسی عمران است.

مشاهده کلمات دیکشنری جامع مهندسی عمران

یخکاست| ساییدن| ساییدگی| سایش| مقاومت در برابر سایش| تاب سایشی| مقاومت به سایشی| ساینده| سایا| مته سایشی| شتاب زاویه ای مطلق| حرکت زاویه ای مطلق| چاه آرتزین مطلق| ظرفیت مطلق| گنجایش مطلق| رطوبت مطلق| مقدار مطلق| ماکزیمم مطلق گشتاور خمشی| شیب بیشینه حداکثر| شیب حداکثر مطلق| خطای مربعی متوسط مطلق| حرکت مطلق| توجیه مطلق| پارالاکس مطلق| مسیر مطلق| سختی دورانی مطلق| سختی مطلق دورانی| زبری مطلق| سختی مطلق| ظرفیت مطلق ترافیک| کشش مطلق ترافیک| گنجایش مطلق ترافیک| سرعت مطلق| لزجت مطلق| لزجی مطلق| سرعت مطلق موج| در آشام| تلفات ناشی از جذب| مکش آب| نیمپایه| پایه جناحی| کوله| کرانپایه| پایه| پایه کناری| تکیه گاه| پایه جانبی| پایه حایل| تسریع کننده| ماده مضاف تسریع کننده| تاخیرشتابرسی| شتاب ثقلی| خط سرعت گیری| خط شتاب| شتاب ثقل| کثیرالاضلاع شتاب| راه شتابرسی| طیف شتاب| ماده سرعتزا| تندکننده| تندگیرکننده| نوار زلزله سنجی| مواصلاتی| دستیابی| دسترسی| راهروی دستیابی| گالری دستیابی| نقطه ورود| نقطه دسترسی| نقطه دسترس| شیب گذر دسترسی| جاده دسترسی| راه دسترسی| جاده فرعی| جاده مواصلاتی| چاه دستیابی| دسترسی| دستیابی| تصادم| تصادف| سانحه| برخورد| منطقه برخورد| منطقه تصادف| نقطه پرتصادف| نقطه تصادف خیز| علت برخورد| علت تصادف| علت تصادم| ویژگیهای تصادفات| هزینه تصادف| بسامد تصادفات| پیشگیری از تصادف| میزان تصادف| بازسازی تصادف| کاهش میزان تصادفات| گزارش تصادف| شدت برخورد| شدت تصادم| شدت تصادف| محل وقوع برخورد| محل وقوع تصادف| محل وقوع تصادم| منطقه برخورد| منطقه تصادف| منطقه تصادم| آمار تصادفات| مطالعه تصادف| روند تصادفات| نوع تصادف| نوع تصادم| نوع برخورد| محل وقوع تصادف| منطقه تصادم| منطقه تصادف| منطقه برخورد| محل وقوع تصادم| محل وقوع برخورد| اتفافی| تصادفی| عامل تصادفی| ترکیب تصادفی| برونمحوری تصادفی| برونمرکزی تصادفی| کاهش شدت تصادف| کاهش شدت برخورد| کاهش شدت تصادم| همسازی| نمو| چسبندگی| جمع شدگی| تجمع ذرات| عمل رسوب| صحت| سرباره اسیدی| خاصیت اسیدی| درجه اسیدی فاضلاب| صوتشناخت| جریب| اکر| کربن فعال| لجن فعال شده| فعال کردن| رانش موثر خاک| فشار فعال خاک| فشار عامل خاک| سرعت واقعی| ماده مضاعف| برونمحوری اضافی| برونمرکزی اضافی| افزوده| سازنده فرعی| افزودنی| دگرچسب| گیرش| چسبیدگی| برچسبی| چسبندگی| ماده چسباننده| چاشنی چسب افزا| دگر چسب| ماده چسباننده| ماده پیوندساز| نوار چسب| آب چسبیده| بدون انتقال| بی دررو| تونل دسترسی| گالری دستیابی| تونل دستیابی| میزان کردن| مطابق کردن| سرریز قابل تنظیم| آچار فرانسه| پیچ تنظیم| تعدیل| تنظیم| سرشکن کردن| جفت و جورکردن| سرشکنی| جورکردن| منحنی میزان| منحنی تطابق| افزونه| ماده معین| سازنده فرعی| افزودنی| مخلوط| ماده مضاف| ماده افزودنی| آجر خام| خاک خشتی| خشت خام| جذب سطحی کردن| برآشامیدن| برآشام| آب سطحی| چسبندگی سطحی| علامت پیش آگاهی| شیب عکس| علامت تبلیغاتی| بادی| ماسه بادی| هوادادن| بتن هوادار| بتن هواداده| بتن اسنفجی| دریاچه هوادهی| هوادادن| تهویه| هوادهی| زهکشی تهویه ای| روش هوادهی| استخر هوادهی| حوض هوارسانی| صافی| توری| هوادهنده| عکس هوایی| فتوگرامتری هوایی| عکاسی هوایی| فرودگاه| میدان پرواز| چراغ شناسایی فرودگاه| نشان دهنده محل فرودگاه| چراغ فرودگاه| ارتفاع فرودگاه| علامت مشخصه فرودگاه| نقطه رجوع فرودگاه| ایرودینامیکی| جوشناسی| غلظت سنج| هواسنج| پنگاب| خیزآب| بالا آمدن سطح آب| تجمع دانه ها| کلوخه| همبسته| جوش آتشفشانی| تراکم| نمو رسوبی| تشکیل آبرفت| ماسه گرفتگی| شن گرفتگی| آبرفت گذاری| تهنشینی| کلوخه| مصالح دانه ای| دانه سنگ| سنگدانه| شن و ماسه| مخلوط| دانه| انبوه| مصالح سنگی| دانه سنگی| مجموعه| نسبت مواد سنگی به سیمان| درهم قفلی دانه ای| درگیری سنگدانه ها| قفل و بست سنگدانه ها| آفندان| متجاوز| مهاجم| مایع مخرب| آب مخرب| مخلوط کردن| درهم آمیختن| همزدن| بهمزدن| همزن| بهمزن| پیمان| موافقتنامه| سطح مورد قرارداد| خط هدف| آجر متخلخل| اتاقک هوا| تهویه هوا| ایجاد هوا| شرکت هواپیمایی| آمدو شد هوایی| هواپیما| منطقه نشست هواپیما| منطقه فرود هواپیما| محوطه نشست هواپیما| محوطه فرود هواپیما| منطقه توقف هواپیما| شار هوا| ایرفویل| منطقه نشست هواپیما| منطقه فرود هواپیما| محوطه نشست هواپیما| منطقه توقف هواپیما| فرودگاه| طرح دستی به فرودگاه| برنامه ریزی فرودگاه| هوابندی شده| راهه| راهروی جانبی صحن| راهرو| عرض راهرو| مرمرسفید| آشیانه| آلاچیق| شاهنشین| سه تخته| ترازگیر| پیاده شدن| مدت زمان پیاده شدن| مسیر| همبادبودن| همبادکردن| مسیر در سطح| صف بندی| صف آرایی| صحیح جاگذاری قطعه| آباک| انبساط قلیایی| واکنش قلیایی مصالح سنگی| واکنش قلیایی سنگدانه ها| قلیایی| آب قلیایی| حالت قلیایی| آچار مغزی| راهرو| ترک سوسماری| ترک موازییکی| تخصیص| قابل قبول| مجاز| بار مجاز| تنش برشی مجاز| فشار مجاز خاک| تنش مجاز| همبسته| فولاد مخصوص| فولاد آلیاژ| همبسته فولادی| فولاد آلیاژی| رسوبی| آبرفتی| مخروطه افکنه| تهنشست آبرفتی| ماده رسوبی| تهنشست| پنجه آبرفتی| مخروطه افکنه| دشت آبرفتی| رودخانه آبرفتی| خاک آبرفتی| چاه آبرفتی| تهنشین شدن| گل رسوبی| زمین رسوبی| مصالح رسوبی| مواد آبرفتی| فرازیاب| اوجنما| بلندی| فراز| بلندی از سطح دریا| ارتفاع سنج| اکسید آلومینیوم| سیمان آلومیناتی| دامنه| محیط| نابلورین| غیربلوری| پوک| شیشه ای| بی شکل| مستهلک کردن| ضریب بزرگنمایی| فزونساز| بعد لرزش| باکتری غیرهوازی| تمثیل| قیاس| تحلیل کردن| تحلیگر| تفکیک| تجزیه| آنالیز| تحلیل| ضریب تحلیل| تجزیه بتن تازه| تحلیلی| مثلث بندی هوایی تحلیلی| آزمایش تحلیلی| تابع تحلیلی| فتوگرامتری تحلیلی| مهاری| مهارکردن| مهار| گیره| قلاب| بلوک مهار| پیچ مهار| پیچ مهاری| کف یخ| یخ بستر| یخ کف| صفحه مهار| میل مهار| دیوارمهار| مهاربندی| مهارکردن| مهاری| لنگرگاه| گیره انتهایی| مهار| گیره| چنگک| چسبندگی مهاری| خشک| بی مایع| گوشه| نبشی| تیغه زاویه ای| ماله گوشدار| نبشی آهن| نبشی آهنی| زاویه پوششی| زاویه اصطکاک خارجی| زاویه گسترش| زاویه گشادگی| زاویه اصطکاک| زاویه مالش| زاویه گسترش افقی| زاویه فرود| زاویه تابش نور| زاویه اصطکاک داخلی| زاویه مالش درونی| زاویه انحراف| زاویه پارکینگ| زاویه لغزش| زاویه شیب طبیعی| زاویه شیب آزاد| زاویه تعادل| زاویه سکون| زاویه خواب| زوایه آرامش| زوایه ریزش| زوایه طبیعی ریزش خاک| زاویه اصطکاک| زاویه ایستایی خاک| زاویه شیروانی طبیعی| زاویه طبیعی شیروانی| زاویه قرار| زاویه تکیه| زاویه دوران| زاویه گردش| گوشه انحراف| زاویه مقاومت برشی| زاویه شیب| زاویه تاشو| زاویه بازشو| زاویه اصطکاک داخلی حقیقی| زاویه مالش درونی حقیقی| زاویه گردش| زاویه پیچش| زاویه گسترش قایم| زاویه اصطکاک با دیوار| زاویه اصطکاک دیواری| زاویه اصطکاک دیوار| زاویه مالش بیرونی| پارکینگ اریب| پارکینگ زاویه ای| پارکینگ غیرموازی| پارکینگ مورب| مقطع نبشی| گوشه دار| گوشه ای| شتاب زوایه ای| سنگدانه تیز گوشه| ضریب زاویه| تغییر شکل زوایه ای| ضربه زاویه ای| ممنتم زاویه ای| ممنتم دورانی| سمت زاویه ای| پارالاکس زاویه ای| پرسپکتیو زاویه دار| موقعیت زوایه ای| سرعت زوایه ای| گوشه داربودن| گوشه داری| تصحیح زوایه ای| گچین| ناهمسان| غیرایزوتروپ| چندگاشت| تابگیری| نرم کردن| آب گرفتگی| تابکاری| آبدیدگی| سیلاب سالانه| مخزن سالانه| حلقه ای| حلقوی| زهکشی حلقه ای| فوران میان تهی| حلقه| انحنای طولی و عرضی| ماده کف زدا| ضدیخ| شکاف| سرعت ظاهری| تنش اعمالی| رسش| تقرب| رویکرد| منطقه تقرب| دماغه رویکرد| فرازای ورود| فراز ورودی| سربالایی ورودی| سرعت نزدیک شدن| سرعت رویکرد| عرض رویکرد| تصویب| نزدیک شدن| تقریبی| فرضیه تقریب| پیش بند حفاظتی| نوار| زیرپنجره| توقفگاه| سکو| جایگاه| آشیانه| کفبند| خزند| رادیه| آبگذر| آبده| سازند آبدار| سفره آب زیرزمینی| لایه آبده| سفره آبدار| آبخیز| سفره آبده| آبخانه| قشرآبدار| سازند ناتراوا| زمین بی آب| سفره بی آب| قوس| کمان| وزش قوس| آجرهلالی| ولتاژ قوس| جوش برقی| طاقگان| طاقدار| طاق| قوس| تکیه گاه قوس| پدیده قوسی| رفتارقوسی| پل قوسی| مرکز انحنای ستیغ| مرکز قوس ستیغ| مرکز خمیدگی ستیغ| خط مرکزی قوس| آبگذر قوسی| سد طاقی| سدکمانی| سد قوسی| طاق نعل اسبی| فشار کمانی| مقطع قوس| دهانه طاق| پاتاق| شانه طاق| رانش کمان| دیرینه| آرکین| قاب قوسی| پل قوسی| آبروی طاقی| آبروی قوسی| آبگذر قوسی| سقف طاقی| پنجره قوسی| اثرکمانی| بتن معماری| بتن تزیینی| محوطه| حوزه| محدوده رویکرد| منطقه| سطح| ناحیه| پهنه| مساحت| مرکز کنترل منطقه ای| ترزیق سطحی| روش سطح لنگر| حوزه تاثیر| ناحیه تاثیر| نسبت سطح| مطالعه منطقه| مطالعه منطقه ای| بردار سطح| منحنی ارتفاع مساحت| سرعت سطحی| ماسه ای| رسی| شیست خاک رسی| بایر| کماب| خشک| فرسایش مناطق کماب| فرسایش مناطق خشک| میله فولادی| دور| حول| پیرامون| ورود| دروازه ورودی| شریانی| زهکشی شریانی| شاهراه شریانی| راه شریانی| جاده شریانی| مسیرشریانی| راه شریانی| جاده شریانی| خودبرآ| آرتزین| آبخوان آرتزین| سفره آرتزین| زمین آبده آرتزین| سازند آبدار آرتزین| حوضه آرتزین| آبدهی آرتزین| جریان آرتزین| ارتفاع آرتزین| فشار آرتزین| چشمه آرتزین| چشمه فورانی| آب آرتزین| نیروی آب آرتزین| مفصلدار| کمرشکن| اتوبوس مفصلی| ورقه بتنی مفصلی| تاوه بتنی مفصلی| مفصل| سنگ پنبه| آزبست| پنبه کوهی| پنبه نسوز| سیمان آزبستوس| سیمان پنبه نسوز| الیاف آزبست| لوله سیمان آزبست| گندزدایی شده| قیر| آسفالت کردن| آسفالت| روزدن قیر| اندود قیری| بتن قیری| بتن آسفالت| بتن آسفالتی| نمد قیر اندود| قیرگونی| ماشین پخش آسفالت| روانی آسفالت| پوشش آسفالتی| صفحه آسفالتی| اندود قیری| پوشش آسفالتی| پودر آسفالت| گرد آسفالت| پوشش آسفالتی| آسفالتیت| یکپارچه کردن| سرهم کردن| مونتاژ کردن| سوارکردن| مونتاژ| نقشه کلی| ارزیابی| هزینه ثانوی| توزیع نامتقارن| توزیع چوله| فشار اتمسفر| فشار هوا| فشار بارومتریک| فشار اتمسفریک| اتربرگ| جذب| جذبه| فرسایش اصطکاکی| سایش| اودیتوریم| مته مارپیچ| مته| حفاری مته ای| اتوکلاو| آزمایش اتوکلاو| معاینه اتومبیل| بازرسی اتومبیل| کاربری اتومبیل| میانگین| میانگین سیل سالانه| بده میانگین دسترس| تنش پیوستگی متوسط| میانگین مصرف روزانه| میانگین ترافیک روزانه| ترافیک متوسط روزانه| بده میانگین| میانگین فاصله مسافتی| بده میانگین| میانگین میزان جریان| میانگین سرعت شاهراه| روش بار میانگین| میانگین کل سرعتهای سفر| میانگین طول صف| تنش برشی متوسط| میانگین فاصله مسافتی| میانگین سرعت| میانگین سرعت نقطه ای| متوسط جریان رودخانه| بده متوسط رودخانه| تنش متوسط| میانگین فاصله زمانی| خطای بست متوسط مثلث| درازای میانگین سفر| سرعت میانگین| سرعت متوسط| سرعت میانگین آب زیرزمینی| فشارپذیری محوری| تغییر شکل محوری| تغییرفرم طولی| فشار محوری| اثر محوری| جریان محوری| نیروی آسه ای| نیروی محوری| بار محوری| فرضیه پیوستگی| صفحه محوری| فشار محوری| صلبیت محوری| سختی محوری| سفتی محوری| کرنش محوری| تغییر شکل نسبی محوری| تنش طولی| تنش محوری| تقارن محوری| فشار محوری| کمپرسور محوری| کمپرسور با جریان محوری| پمپ با جریان محوری| توربین محوری| محور مجرا| محور سد| محور دوران| محورسختی| جریان با تقارن محوری| زاویه سمت| آزیموت| شستشوی چاه| شستشو و توسعه چاه| فشار پشتی| فشار انعکاسی| دید به پشت| مهار| پرکردن| خاکریزی کردن| عمل دوباره پرکردن| خاکریزی پشتی| خاکریزکردن| پرکننده| پشتریز| خاکریز| بتن پرکننده| خاکریزی| پرسازی| بیل حفاری| بیل سرکج| واگشت| دنده عقب رفتن| پس پیچش| پشتنبد جوش| پس زدگی آب| برگشت آب| پس زدگی| پسرفت آب| پشتاب| فراآب| پنگاب| پس زدن آب| پشتاب ساحلی| پسرفت| منحنی برگشت آب| منحنی پنگاب| منحنی پس زدگی| منحنی پس زدگی آب| اثر پنگاب| باکتری| پستی و بلندی فرسایشی| زمین فرسوده| تیغه| مانع صفحه ای شکل| موجگیر| سپر| دیوار آرام کننده| آبشار مانع دار| بلوک آرام کننده| کف آرام کننده| دیواره آرام کننده| آبشار لوله ای مانع دار| سرریز با مانع| گلگیرته چاه| دلوچه| گلکش| ترازش| تراز| میزان| میزان کردن| ترازو| نقطه تعادل| ترازنامه| مخزن تعدیل| متعادل| درتراز| همتراز| طرح با تراز یکسان| طرح متوازن| طرح متعادل| گسیختگی متعادل| جریان متوازن| پی باسکولی| پی تمسه ای| آرماتور متعادل| آرماتور متوازن| محلول متعادل| فونداسیون پایه ای متعادل| تعادل| عمل تعادل| عمل بالانس| اتاقک تعادل| مخزن تنظیم| حوض واکاست| ایوان| بالاخانه| گلوله| بلبرینگ| یاتاقان ساچمه ای| کاسه ساچمه| گل کوزه گری| شیر توپی| شیرکروی| اتصال توپی| اتصال مفصلی| اتصال ساچمه ای| سنگ شکن گلوله ای| آسیاب گلوله ای| کلاف درهم| نفوذ وزنه| آزمایش گلوله| شیر توپی| شیرکروی| اتصال مفصلی| اتصال توپی| وزنه موازنه| مصالح شکسته| سنگ شکسته| بالاست| غلتک مشبک| توپی شناورسیفون| گلوله شدن سیمان| گل گرفتگی| کیسه هوا| بالون| میله نرده| پایه نرده| ستون نرده| نرده سنگی| جانپناه پلکان| نرده| تسمه| باند| زنجیر مساحی| تسمه نقاله| ماتریس نواری| صافی مخزن| روش حل نواری| نواری| ساحل| پشته| سکو| شیب عرضی جاده| ساحل رودخانه| کرانه| مترمکعب قرضه| یارد مکعب قرضه| دیوار لایگیر| فرش کناره| ساحلبانی| ساحلداری| پوشش کناره| مخلوط شن و ماسه| دریچه تخلیه| دریچه کنترل| استحکام ساحل| ذخیره کناری| کنار انباشت| ذخیره ساحلی| تقویت خاکریز| دبی لبریز| جریان لبریز| سطح لبریز شدن| ارتفاع لبریزی| کف پشته ای| جوی پشته| بانکت| آب پشته| مفتول| مانع| بار| شمش| میلگرد| بندآب| بند تنظیم میله| میلگرد خم کن| خرک| نمودار ستونی| نمودارمیله ای| دیاگرام ستونی| دیاگرام سطری| نمودار سطری| نمودار ستونی| تیرچه میله ای| سفره میلگرد| عضو میله ای| آشغالگیر میله ای| توری ثابت| آشغالگیر میله ای| سرند| غربال| توری مشبک| دریچه مشبک| اندازه میلگرد| قطرمیلگرد| فاصله گذاری میلگردها| برخان| کرجی| بارکش شناور| باریت| پوست درخت| فشارنگار| فشار سنج| بارومتر| بازده بارومتری| فشار بارومتریک| باروتروپیک| سد| آب بند| سدخاکی| سد تنظیم| بند با دریچه های متحرک| بشکه| بشکه ای| گهواره ای| استوانه| آبشار لوله ای| آبگیر لوله ای| طاق گهواره ای| طاق نیم بشکه ای| خط کوتاه| مانع| حصار| مانع فیزیکی| سد| بندآب| سد آبسنگی| آبسنگ کرانه ای| رنگ جداکننده| فرغون| خاک کش| مرمرسیاه سنگ بازالت| سیاه سنگ| سنگ آذرین| سنگ مرمر سیاه| بازالت| لایه بازالتی|

ترجمه متن و مقالات تخصصی با 5% تخفیف

شما با استفاده از کد dic34 میتوانید از 5% تخفیف در ترجمه متون تخصصی بهره مند شوید.