دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

پدیده‌های انتقال و فرایند جداسازی ترموسینتیک طراحی فرایند ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی