سپردن خدمات ترجمه یک سایت به کاربران، ایده خوبی است!

فرآیند سپردن ترجمه مقاله و ترجمه متن سایت به کاربران، اعتماد به یک جامعه بزرگ برای انجام کارهای یک سایت است که به صورت آزادانه توسط کاربران انجام می شود و آنان مسئول همکاری با یکدیگر برای تکمیل این پروژه…